Početna Sadržaj Intervjui Ministrima samo dolar godišnje

Ministrima samo dolar godišnje

932
0

Branko Dragaš, nosilac liste Privredna snaga Srbije i Dijaspora – Branko Dragaš
Plata ministrima samo dolar godišnje

Šta prvo treba da uradi nova vlada?

-Zalagaæemo se za Vladu nacionalnog spasa koja æe imati samo 12 èlanova, u koju treba da uðu poslovni ljudi iz zemlje i dijaspore koji æe da pokrenu privredu. Èlanovi Vlade æe raditi za jedan dolar godišnje, ali æe parlament odrediti procenat od poveæanja društveno bruto proizvoda. Prvo što Vlada treba da uradi je da proglasi bankrot privrede i da razgovora sa stranim poveriocima oko reprograma dugova.

Treba uvesti radni steèaj u privredi koji æe dovesti do pokretanja proizvodnje, u roku od 30 dana doneti 200 sistemskih zakona vezanih za privredu. Izvršiæe æe se opšta liberalizacija u privredi i zaštita domaæe privrede u narednih sedam godina. Cilj su godišnje stope rasta preko 10 odsto. Otvaranje privatnih preduzeæa za 10 minuta i kapital od 100 dolara. Novoosnovana preduzeæa plaæaæe porez 4 odsto, dok æe se porezi svake godine smanjivati sve dok ne bude 8 odsto.

Koje je Vaše glavno obeæanje?

– Nema obeæanja. Predlažemo svim strankama, udruženjima, nevladinim organizacijama i sindikatima da se okupe na okruglom stolu i da njihovi struènjaci zakopaju ideološka neslaganja i zajednièki urade Program za spas Srbije. Problem u kom se nalazimo je izuzetno težak i nijedna stranka, lider ili koalicija sama ga neæe rešiti. Nudimo program i ljude za pokretanje privrede i zapošljavanje ljudi, umesto praznih predizbornih fraza politièara.

Koliko æete dobiti mandata?

-Neka graðani odluèe.

Ako uèestvujete u vlasti, da li æete izruèiti èetiri generala Haškom tribunalu?

-Optužene za ratne zloèine treba izvesti pred domaæe sudove i suditi im uz pomoæ meðunarodnih institucija. Nema kolektivne krivice. Zloèin se treba kazniti. Narod bi doživeo neophodnu katarzu i svi buduæi politièari bi bili odgovorni prema sopstvenom narodu.

Da li æete dijaspori dati pravo glasa?

-Dijaspori odmah treba dati pravo glasa, državljanstvo, uèešæe u parlamentu i vladi. Predlažemo da se osnuje Srpska banka i Srpski investicioni fond u dijaspori. Takoðe, podržavamo stvaranje Srpske satelitske mreže da bi se izbegla moguænost zabrane kritièara režima. Predlažemo da se svi graðani Srbije koji žive u dijaspori, a nisu služili vojsku amnestiraju.

Biografija

Branko Dragaš, roðen je 15.12 1959. u Zemunu. Osnovnu školu, Gimnaziju i Ekonomski fakultet završio u Beogradu. Od 1984. do 1989. glavni diler Jugobanke na tržištu novca i hartija, od 1990. do 1992. predsednik Kariæ banke, a od 1992 do 1996. predsednik Kredibel banke, a od tada do 2003. predsednik portfolio kompanije „Kondel“. Bio je savetnik i finansijer opozicije od 1990, izradio ekonomski program Milana Paniæa kao i Program za spas Srbije sa grupom uglednih struènjaka , bio savetnik vlada i kompanija u Istoènoj Evropi, lièni spoljni savetnik premijera od 2000. do 2001. Objavio romane, drame, istorijske i filozofske eseje.

D. Gavriloviæ
Glas javnosti 2003-12-15