Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Kako do promena?

Kako do promena?

1243
0

Pravo pitanje. Ogranièenost prostora primorava nas da budemo telegrafski kratki. Možda je tako i bolje. Pokazujemo put izlaska iz tunela. Svetlost se, ipak, nazire. Dakle, potreban nam je program za spas Srbije koji æe operativno razraditi strategiju spašavanja upropašæene države. Taj program æe obuhvatiti sledeæe:

1. Izrada politièkog programa funkcionisanja nove države;

2. Izrada konkretnog ekonomskog programa koji æe odrediti prve poteze nove Vlade, kao i dugoroènu strategiju razvoja zemlje;

3. Ujedinjavanje svih demokratskih snaga promena oko usvojenog politièkog i ekonomskog programa, umesto neuspešnog okupljanja oko potrošenih partijskih lidera;

4. Nalaženje novih ljudi, struènjaka iz zemlje i raseljenja, koji æe uæi u Vladu i biæe na listi ujedinjene demokratske opozicije;

5. Postavljanje uslova režimu za izlazak na vanredne izbore, gde æe se, pored svih dosadašnjih uslova koje traži opozicija, insistirati na vrlo važnom uslovu: da svi Srbi izbegli u Srbiju, svi Srbi iz Republike Srpske i svi Srbi iz raseljenja dobiju državljanstvo i pravo glasa;

6. Izlazak na vanredne izbore i kontrola biraèkih mesta kako od strane ujedinjene demokratske opozicije, tako i od OEBS-a.

7. Pobeda demokratskih snaga promena i legalna smena režima;

8. Uspostavljanje nadstranaèke vlade struènjaka na dve godine, koju æe kontrolisati i podržavati veæinski deo parlamenta sastavljen od poslanika udružene demokratske opozicije. Zadatak Vlade je da za dve godine postavi sve institucije demokratske Srbije i da sprovede usvojeni ekonomski program. Nakon isteka mandata, Vlada æe organizovati slobodne izbore.

9. Cilj Vlade je da Srbiju vrati u sve meðunarodne organizacije i da privuèe meðunarodne finansijske institucije i strane investitore da ulože kapital u pravu obnovu naše demokratizovane države.

Kako onda dalje? Kada nadstranaèka vlada struènjaka preuzme upravljanje državom ona æe, dosledno sprovodeæi ekonomski program, uraditi sledeæe:

1. Racionalizacija državne uprave – Vlada æe imati samo 9 ministarstava, sva ministarstva æe se nalaziti u jednoj zgradi, imaæe jedinstven žiro raèun, vozni park æe se smanjiti na 9 luksuznih automobila, 25 malih automobila i 2 kombija; ukupni broj zaposlenih na svim službama biæe – 400; uštede koje se naprave na platama Vlade, poredeæi sa sadašnjim platama režimske Vlade, biæe manje za DEM 17,250 mil;

2. Racionalizacija ministarstava policije – smanjivanje broja policajaca na 30.000 i regionalizacijom policije, na platama policije æe se uštediti DEM 220 mil;

3. Racionalizacijom vojske – smanjivanjem Srpske Armije /SA/ na 30.000 profesionalnih vojnika napraviæe se uštede od DEM 500 mil;

4. Ukupne uštede prve godine rada nove Vlade iznosiæe oko DEM 1,1 milijarde i ta sredstva se mogu upotrebiti za smanjivanje poreskog optereæenja graðana i privrede;

5. Legalizacija sive ekonomije i blago oporezivanje robe široke potrošnje doneæe u državnu blagajnu preko DEM 1milijarda;

6. Legalizacijom roba koje donose extra prihod: cigare, benzin, alkohol i oporezivanjem tih roba prikupiæe se u budžet DEM 3,3 milijarde;

7. Uvoðenjem Valutnog odbora srušiæe se crno devizno tržište i omoguæiæe se plaæanje u dinarima i devizama;

8. Odlazak najsposobnije grupe struènjaka na pregovore sa Svetskom bankom, MMF i ostalim poveriocima i pokušaj da se ukupan dug smanji na USD 6,5 mld. sa rokom vraæanja 20 godina i kamatom 3% godišnje i “grejs” periodom 5 godina;

9. Donošenje novih zakona koji su u saglasnosti sa zakonima EU i prilagoðavanje privrednog sistema za ulazak u EU;

10. Denacionalizacija;

11. Na osnovu bilansne pozicije utvrdiæe se taèni rokovi vraæanja obaveza države prema graðanima. USD 5,1 mld. devizna štednja i USD 5 mld. javni dug;

12. Prodaja 6.000 društvenih firmi na licitaciji domaæim i stranim investitorima;

13. Na osnovu bilansne pozicije države izradiæe se novi socijalni programi za zaštitu penzionera, porodilja, boraca, invalida i socijalno ugroženog stanovništva itd;

14. Program zapošljavanja za sve one koji iz vojske, policije, državne uprave ostanu bez posla i kojima æe Vlada obezbediti nova radna mesta, prekvalifikacije ili povoljne kredite za otpoèinjanje privatnog posla.

Ovo su samo neke naznake šta bi urgentno trebalo da uradi nova Vlada. Tek kad poèisti dvorište u svojoj kuæi, tek kada domaæinski uredi državu, ona može tražiti konkretna finansijska ulaganja spolja. Ne treba pomoæ, Vlada nudi investitorima dobru zaradu.

Problem spašavanja države je mnogo složen. Za to su potrebni timovi vrednih i odgovornih struènjaka. Posla ima za sve dobronamerne koji iskreno žele spas Srbije. Nema mesta sujeti i lenjosti. Imamo struène ljude. Samo ih treba pustiti da rade. Evo moguæeg puta izbavljenja. Programi su, dakle, važni. Neka struènjaci na politièkom tržištu ponude svoje programe. Graðani Srbije æe izabrati pravi. Onaj program koji æe nam napokon doneti spas. A to je, ipak, za sve nas najvažnije, zar ne?

Branko Dragaš (bankar iz Beograda, koordinator Progarama za spas Srbije)