Početna Sadržaj Privatizacija Zloupotrebe sa akcijama

Zloupotrebe sa akcijama

810
0
SHARE

BEOGRAD – Komisija za hartije od vrednosti uputila je Ustavnom sudu Srbije inicijativu da se izjasni o sve èešæim pokušajima izigravanja tržišta kapitala osnivanjem društava sa ogranièenom odgovornošæu, rekao je predsednik Komisije Milko Štimac.

On je na konferenciji za novinare rekao da je trenutno u toku postupak osnivanja oko 100 deonièarskih društava èiji cilj nije poslovanje i stvaranje profita veæ otkup akcija mimo finansijskog tržišta.

Posledice takvih postupaka, prema njegovoj oceni, su dugoroène jer na taj naèin krupni kapital ostvaruje svoj interes na štetu malih akcionara, a finanijsko tržište Srbije ostaje bez kvalitetnih hartija od vrednosti za koje su zainteresovani i strani investitori.

Na štetne posledice trgovanja akcijama mimo tržišta kapitala upozorila je i direktorka Beogradske berze Gordana Dostaniæ, navodeæi da se trenutno kontinuirano trguje sa akcijama samo 36 kompanija.

Ona je navela da su u povremeno trgovanje na Beogradskoj berzi ukljuèene akcije 956 kompanija u Srbiji.

V.N. Veèernje novosti, 13. mart 2006

SHARE