Početna Sadržaj Reagovanja Zašto pogrešno tumačite Zakon o preuzimanju?

Zašto pogrešno tumačite Zakon o preuzimanju?

994
0

Komisija za hartije za vrednosti – predsedniku Milku Štimcu
Odgovor na dopis u vezi sa tumačenjem i primenom člana 34. Zakon o preuzimanju akcionarskih društava

Udruženje manjinskih akcionara METALUM a.d. Novi Sad dobillo je Vaš dopis Br.6-o-40-748-2-07 od 12.03.2007.godine koji se odnosi na tumačenje člana 34. Zakona o preuzimanju i koji definiše prinudnu prodaju nesaglasnih akcionara, jer smo tražili da Komisija za hartije od vrednosti obustavi dalje davanje saglasnosti za prinudnu prodaju akcija nesaglasnih akcionara dok zakonodevno telo Narodne Skupštine Republike Srbije ne izvrši zvanično tumačenje zakona.

Udruženje akcionara je kontaktiralo mnoge ekonomske i pravne stručnjake, koji imaju iskustva u radu akcionarskih društava kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, tražili smi i mišljenje profesora univerziteta koji su stručnjaci u ovoj oblasti, i svi oni smatraju da Komisija za hartije od vrednosti pogrešno tumači zakon i da je jedino Narodna Skupština merodavna da obrazloži zakone koje je donela.

Iz tog razloga smo Vas najljubaznije zamolili da ne tumačite Zakon o preuzimanju pogrešno i da sačekamo zvanično mišljenje Narodne Skupštine, jer Vaše pogrešno tumačenje zakona nanosi ogromnu štetu ne samo manjinskim akcionarima, kao vlasnicima privatnog kapitala, nego i samom akcionarstvu u Srbiji.

Poražavajuće je Vaše tvrdnje u pomenutom dopisu da tumačenje navedene odredbe Zakona opreuzimanju je doneto imajući prevashodno u vidu zaštitu interesa manjinskih akcionara.

Činjenice su upravo obrnute.

Vaš način tumačenja Zakona je doveo do toga da su ugroženi interesi manjinskih akcionara u akcionarskom društvu, jer ste dali mogućnost većinskim vlasnicima da preotimaju imovinu manjinskih akcionara, pozivajući se na Vaše tumačenje zakona.

Većinski vlasnici su u procesu privatizacije , koju je sprovodila država, otkupili jeftino kapital preduzeća, obično po knjigovodstvenim vrednostima, dok je tržišna vrednost tih preduzeća po nekoliko puta, često i desetine puta, veća od prikazane knjigovodstvene vrednosti. Napominjemo, da su otkupili preduzeća na šest godišnjih rata, da su rasprodavali imovinu i tako vršili investiranje u subjekt privatizacije, da su vršili sumnjive dokapitalizacije falsifikovanjem vrednosto opreme, da su pretili manjinskim akcionarima i ucenjivali ih da moraju da im se prodaju akcije, da su zaposlene otpuštali ako im se ne prodaju akcije i da su radili mnoge druge nedozvoljene radnje, pa su na taj način prešli preko 95% vlasništva u akcionarskom preduzeću i onda su dali ponudu za preizimanje i otkupili akcije od jednog akcionara, razliku mu obično daju na ruke, pa su, prema Vašem tumačenju, dobili mogućnost da primene čl.34.Zakona o prinudnoj prodaji nesaglasnih akcionara.

Vaše tumačenje člana Zakona o prinudnoj prodaji akcija nesaglasnih akcionara je idealna podloga za obesmišljavanje i gašenje akcionarstva u Srbiji, jer većinski vlanici – najčešće tajkuni, sumnjivi i kontroverzni biznismeni i investitori kriminalne prošlosti, dobili su mogućnost da se otarase manjinskih akcionara koji im, u uslovima korupcije u državnim institucijama i medijima, jedini pedstavljaju ozbiljan problem u prevođenju imovine samo u lično vlasništvo da bi, nakon završetka takve finansijske operacije, preprodali firmu po tržišnim cenama.

I Vi i mi, iskreni da budemo, ako je to moguće u ovakvim uslovima života i rada, dobro znamo da većinski vlasnici nisu kupili subjekt privatizacije da bi organizovali proizvodnju i zapošljavali radnike, kako je to predviđeno u načelima Zakona o privatizaciji član 1. stav 1., nego su svi oni na rate kupili subjekt privatizacije po knjigovodstvenim cenama, dok preprodaju peduzeća po realnim tržišnim cenama.

Manjinski akcionari su tako ostali potpuno nezaštićeni, jedino nas edukuju i brane naši stručni konsultanti iz UMA Srbije, jer su većina državnih institucija na strani većinskih vlasnika koji vešto koriste taj svoj privelegovani položaj u tranzicionim vremenima kako bi se dokopali imovine velike vrednosti.

Zašto se Komisija za hartije od vrednosti, koja treba da bude majka svim akcionarskim društvima i svim akcionarima, ponaša maćehinski prema manjinskim akcionarima?

Zašto pogrešno tumačite zakon?

Zašto dajete povoda bahatim većinskim vlasnicima da silom loše tumačenog zakona otima našu imovinu?

Kakva je to zaštita manjinskih akcionara kada nam se prinudno oduzimaju akcije, mada je zakonodavac bio izričit da se to može uraditi samo putem ponude za preuzimanje kada ponudilac putem javne ponude otkupi više od 95% vlasništva?

Zašto Komisija učestvuje u uništavanju akcionarskih društava?

Zašto Komisija ništa ne preduzima da se sankcioniše nasilje većinskih vlasnika u akcionarskom društvu?

Smeju li većinski vlasnici da se fizički obračunavaju sa manjinskim akcionarima?

Smeju li da im prete? Da ih prisiljavaju da prodaju akcije?

Zašto Komisija nije sankcionisala fiktivne dokapitalizacije u kojima većinski vlasnici samo šetaju novac preko računa i umanjuju kapital manjinskih akcionara?

Zašto Komisija priznaje dokapitalizacija lažnim i falsifikovanim računima?

Da li tako štitite interes manjinskih akcionara?

Da li se na ovakav način razvija akcionarstvo u Srbiji?

Da li se na ovakav način stvara povoljna investiciona klima u Srbiji?

Da li se na ovakav način razvija finansijsko tržište u Srbiji?

Šta kada svi većinski vlasnici na isti način pređu 95% vlasništva, hoće li tada nestati akcionarstvo u Srbiji?

A šta ako svi većinski vlasnici falsifikovanim dokapitalizacijama i kupovinom akcija mimo i na Berzi postanu vlasnici preko 95% akcionarskog društva i Komisija im, pogrešno tumačeći zakon, omogući prinudnu prodaju akcija i tako akcionarsko društvo pretvore u d.o.o., šta će raditi onda Komisija za hartije za vrednosti?

Koji je smisao postojanja Komisije za hartije za vrednosti ako nema hartija i akcionara?

Zašto Komisija istinski ne stane u odbranu manjinskih akcionara?

Zašto ne stane u odbranu akcionarstva u Srbiji?

Zašto Komisija donosi birokratizovane odluke istinski ne znajući šta se dešava u praksi i na tržištu?

Zašto Komisija ne radi kao sve komisije u razvijenim zemljama EU?

Zašto ne sledite rad američke SIC ?

Imamo podatke iz SAD da nje njihova komisija SIC davale naloge FBI za hapšenje kako korumpiranih brokera i revizora, tako i poslovodstva akcionarskih društava koji su namerno izvlačili kapital iz akcionarskih društva na privilegovane vlasnike ili menadžere.

Šta je naša Komisija za hartije od vrednosti uradila da spreči kriminalne i nezakonite radnje većinskih vlasnika i brokera ?

Zašto nam nikada niste pomogli?

Zašto ste uvek na strani većinskih vlasnika?

Zašto zakon tumačite prema njima?

U Vašem Mišljenu od 30.08.2006. u vezi primene Zakona o preuzimanju stoji :

Na osnovu JEZIČKOG TUMAČENJA ovog stava proizilazi da ponuđač koji je isključivo ponudom za preuzimanje stekao najmanje 95% akcija ciljnog društva ili pravo da koristi institut prinudne prodaje.

Ako bi se prihvatilo samo JEZIČKO TUMAČENJE ovog člana pravo na prinudnu prodaju mogu koristiti ponuđači koji pre objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje nisu imali nijednu akciju sa pravom glasa ciljnog društva…

Kakvo je ovo tumačenje Komisije ?

Otkad je Komisija za hartije od vrednost stručna za jezičke nedoumice?

Zar to ne rade lingvisti?

Zašto dajete ponovo pogrešno tumačenje da se može odnositi na one ponuđače koji nemaju akcije ciljnog društva?

Gde to piše?

U zakonu nema takve odredbe?

Zakon je potpuno jasan i mi tražimo primenu zakona?

Tražimo da se i Vi držite Vukovog načela-čitaj kako je napisano !

Odakle Vama pravo da zaključujete ’’jezičkim tumačenjem se obesmišljava uvođenje instituta prinudne prodaje’’?

Ko obesmišljava?

Zašto obesmišljava?

Koji je cilj toga obesmišljavanja?

Udruženje manjinskih akcionara obaveštava Komisiju za hartije od vrednosti da ne radi u zaštiti interesa uopšte akcionara, da je nanela svojim pogrešnim tumačenjem velike štete manjinskim akcionarima, koji su već prevareni od Agencije za privatizaciju i većinskih vlasnika, i da nam ovakva zaštita nije potrebna.

Vaše tumačenje zakona može da se primeni samo u slučaju – prinudne kupovine akcija.- kada akcionari ciljnog društva zahtevaju od ponudioca da otkupi i njihove akcije i kada hoće da prodaju i napuste takvoakcionarsko društvo?

Ali, šta je sa akcionarima koji neće da prodaju akcije?

Šta je sa nama koji nismo odgovorili na javnu ponudu za preuzimanje?

Šta je sa nama koji nismo deponovali akcije i većinski vlasnik NIJE USPEO da ISKLJUČIVO JAVNOM PONUDOM pređe 95% akcija?

Šta se dešava sa našim kapitalom?

Zašto Komisija pomaže većinskom vlasniku da nam prinudno otme kapital, kada za to nema zakonske osnove?

Na osnovu svega gore iznetog, kao i na osnovu obavljenih razgovora sa drugim akcionarskim društvima u Srbiji, koji su žrtve pogrešnog tumačenja zakona od strane Komisije za hartije od vrednosti, kao i onih akcionarskih društava koji se dramatično približavaju magičnom broju 95% akcija, najljubaznije molimo Komisiju za hartije za vrednosti da ODMAH obustavi svako dalje pogrešno tumačenje zakona, pošto tumačenje zakona nije u nadležnosti izvršne vlasti, i da sačekamo formiranje nove Narodne Skupštine koja je jedina merodavna za tumačenje zakona.

Udruženje maninskih akcionara veruje da naši stručni konsultanti pravilno tumače zakone i zbog toga ćemo tražiti da Narodna Skupština usvoji Zakon o zaštiti akcionara, kako bi se institucijalno zaštitili akcionari od pogrešnog tumačenja zakona izvršnih organa vlasti.

Udruženje manjinskih akcionara poziva stručne službe Komisije za hartije od vrednosti da janvno, na medijima, pred građanima i akcionarima sučele mišljenje sa konsultantima UMA Srbije i na taj način pokažemo javnosti ko uistinu štiti manjinske akcionare i ko pomaže tajkunitaciju Srbije.

Udruženje manjinskih akcija se iskreno nada da će Komisija prihvatiti sve naše predloge i da će istinski stati u odbranu akcionarstva i manjinskih akcionara u Srbiji.

Ukoliko se Komisija oglušii na ovaj naš dopis i nastavi da pogrešno tumači zakon, bićemo primorani da medijski predstavimo građanima Srbije i akcionarima sukob koji imamo sa Komisijom i tražićemo od Narodne Skupštine zaštitu zakonitosti i preduzećemo sve pravne mere pred domaćim i međunarodnim sudovima za zaštitu svojih vlasničkih prava.

Udruženje manjinskih akcionara će METALUM Novi Sad će pozvati sve predstavnike drugih udruženja da se zajednički obratimo Komisiji EU za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i tražićemo njihovo posredovanje u čitavom ovom slučaju u kome se drakonski uništava vlasništvo i kapital manjinskih akcionara u akcionarskom društvu.

U nadi da ćete izaći u susret svim našim zahtevima, pozdravljamo Vas,

Novi Sad, 30.03.2007.

Udruženje manjinskih akcionara „Metalum“ a.d. Novi Sad