Početna Sadržaj Rasprave Zablude doktora prava

Zablude doktora prava

1041
0

GLAS JAVNOSTI
– n/r glavnom uredniku

Poštovani g. Urednièe,

Obraæam Vam se sa ZAHTEVOM da u smislu obaveze iz èl. 47 st. 1 i èl. 50. Zakona o javnom informisanju, objavite moj ODGOVOR (na istom mestu i u istoj formi) na tekst /GLAS JAVNOSTI/ od nedelje 12.06.2005. strana 7., pod nazivom „Obmana malih akcionara“, autora izvesnog doktora prava, g. Velizara Joviæa.

Kako je tim tekstom izneto niz neistina i zlonamernih komentara sa namerom omalovažavanja mog rada i ciljeva Udruženja Manjinskih Akcionara Srbije, to zahtevam da radi objektivnog i pravilnog informisanja vaših èitalaca, akcionara i šire javnosti objavite sledeæi odgovor:

ZABLUDE DOKTORA PRAVA

Izvesni Velizar Joviæ, doktor prava, koji, kako kaže, „sebe ubraja u struènjake„ napisao je tekst „Obmana malih akcionara„ /GLAS JAVNOSTI 12.06.2005. str.7/ u kome je istakao, navodno prisustvujuæi skupu malih akcionara, da je govornik B.D. vatrenim reènikom obmanjivao ljude. Taj B.D., koga Doktor Prava nije smeo da imenuje, sam ja – Branko Dragaš. Zbog èega se Doktor Prava sakrio iza inicijala? Èega se uplašio?

Ako je prisustvovao skupu manjinskih akcionara i slušao obmanjivanje ljudi zašto se Doktor Prava nije javio da otkrije prevaru? Zašto nije „kao èovek koji sebe smatra za struènjaka „ , pokazao svoju struènost i objasnio manjinskim akcionarima kako funkcionišu akcionarska društva? Zašto je æutao?

Dalje Doktor Prava kao samozvani struènjak treba svoju struènost da pokaže na tržištu. Neka napravi neko novo udruženje manjinskih akcionara i neka poène da pruža pravne usluge za sve naivne akcionare kako bi ih zaštitio od prevaranata. Naravno, èlanarinu može radi konkurentnosti, da naplaæuje manje od 200 din. godišnje. UMA Srbije, èiji sam ja osnivaè, udružila je tek 100.000 akcionara, dok je procena da imamo preko 1 mil. akcionara. Doktor Prava može svoje znanje, prava i svoju struku da pokaže na tržištu.

Interesantno je da Doktoru Prava smeta moj struèni rad na zaštiti interesa manjinskih akcionara, smeta mu èlanarina od 200 din. godišnje, a ne smeta mu što veæinski vlasnici dobijaju imovinu preduzeæa na poklon plaæajuæi preduzeæe po ceni koja je 20 do 100 puta manja od tržišne cene. Imamo sluèaj šeæerane u Kovaèici gde je cena umanjena 6,5 miliona puta. U kojoj je to civilizovanoj zemlji moguæe Doktore Prava? Kvadratni metar poslovnog prostora u Knez Mihajlovoj i na Terazijama veæinski vlasnici su kupovali za 300 €.

Koliko košta kvadratni metar u centru Beograda, Doktore Prava?

U Vojvodini tajkuni, oligarsi, biznismeni i Despotovi novobogataši kupuju zemlju plaæajuæi hektar èitavih 100€.

Koliko košta hektar zemlje Doktore Prava?

Ko nije nauèio lekciju iz prakse i sa tržišta?

Zašto prevarantima niste nazvali novokompovane feudalce koji pljaèkaju Srbiju?

Zašto, Doktore Prava, ne pišete o privatizovanim preduzeæima koja su pretvorena u koncentracione logore?

Zašto ne stanete u odbranu sirotinje i nezaposlenih koje tiranišu veæinski vlasnici?

Nisu manjinski akcionari i njihovi savetnici krivi što ne dolaze strani investitori, veæ korumpirana državna administracija koja pljaèka i vara sopstvene graðane.

Zašto Vaše struèno pravno znanje ne stavite u funkciju borbe protiv oligarha i politièke plutokratije?

I na samom kraju, pozivam Vas da javno suèelimo stavove. Evo, prava prilika je 30.06.2005. godine kada se u Beogradu okupljaju, po drugi put, na Konferenciji sva udruženja manjinskih akcionara Srbije. Izvolite, izaðite pred te ljude i otvoreno recite ono što ste napisali.

Imate li, Doktore Prava, hrabrosti da izaðete na tržište? Ili æe Doktor Prava pisati po nalogu veæinskih vlasnika.

Branko Dragaš – B.D.
Osnivaè UMA Srbije

_________________________________

Obmana naivnih akcionara

BEOGRAD – Kada se u civilizovanoj zemlji pojave nadrilekari, nadripisari i drugi opsenari i obmanjivaèi, država se štiti zakonom stavljajuæi ih van zakona. Kada se na sceni pojave prevaranti koji obmanjuju svet šireæi tumaèenja o bezakonju na bezakonit naèin, oni se danas kod nas nazivaju klubovima za zaštitu prava manjinskih akcionara.

Prisustvovao sam skupu manjinskih akcionara, na kome je govornik B. D. vatrenim reènikom obmanjivao ljude. On se zalaže da u društvu kapitala oni koji imaju manjinski kapital upravljaju umesto onih koji imaju veæinu. Pojam „manjinski i veæinski“ akcionar je naša izmišljotina koja ima za cilj da sistematski izaziva nezadovoljstva kod neupuæenih ljudi i daje im lažnu nadu. Ovakav odnos nam veæ stvara ozbiljne teškoæe kod stranih investitora koji su ogorèeni, jer se naša vlast ne suprotstavlja takvim prevarantima.

Gospodin B. D. oèigledno nije nikad nauèio dve lekcije – jednu iz prava, a drugu iz ekonomije. Prva se odnosi na naèin donošenja odluka u društvu kapitala. Druga lekcija tièe se utvrðivanja cena akcija u savremenom svetu. On ne zna kako deluje ponuda i tražnja jer hoæe da uvede nasilje na tržištu hartija od vrednosti po kome je veæinski akcionar obavezan da kupi akcije od drugih po ceni koju oni odrede.

Problem nije u tome što oni obmanjuju svet oko nas, veæ što se ova obmana naplaæuje, i to veoma skupo. Za oko dve miliona dinara godišnje, na ime èlanarine u klubovima, isplati se lagati i mnogo više. Problem je još u tome što je gospodin B. D. dobio jaku konkurenciju od N. M. èija je tarifa mnogo veæa, ali i naèin uzimanja para od naroda daleko perfidniji.

U poslednje vreme kao lažni isidori pridružuju im se i neki bivši funkcioneri koji, braneæi interese „malih“ akcionara, zgræu velike pare. Kao èovek koji sebe ubraja u struènjake, žao mi je kad gledam naše ljude kako slepo veruju varalicama i šalju im pozdravne telegrame preko televizije.

Velizar Joviæ, doktor prava

Glas javnosti
Nedelja, 12. 6. 2005.