Početna Tekstovi УСТАВ

УСТАВ

3517
0

УСТАВ

 

Много је ових дана приче и препуцавања патриотских снага о томе како да се спречи издајничка политика Вучића и његова намера да Србија призна независност Косова и Метохије, имамо Апел, Народну резолуцију и Народну иницијативу о одржавању РЕФЕРЕНДУМА за одбрану Косова, Метохија се не наводи, постоји много мешетарења и пренемагања естрадних патриЈота, па сам одлучио да пред грађане, који су збуњени и не разумеју ове наметнуте сукобе, ако сви имају исте, добре намере да се спречи да Србија призна независност Косова и Метохије,откуда толике различите иницијативе, зашто нису сви удружени, изнесем анализу  постојећег Устава

 

Шта у  Уставу пише?

 

О  патриЈотама  ћу посебно да пишем.

Лепо су се наместили.

 

Сада се, дакле,  бавим само Уставом.

Износим само основне чланове Устава и једноставним речима ћу да појасним о чему се овде заправо ради.

 

Можда ће после овог читања неке ствари бити много јасније.

 

Увећаним словима сам наглашавам значај написане одредбе Устава.

 

Преамбула

 

Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и етничких заједница у Србији, полазећи и од тога да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Покрајине Косово и Метохија следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима, грађани Србије доносе  УСТАВ.

 

Шта овде пише?

Прочитајте неколико пута пажљиво.

Прочитајте ово што сам увећао.

Прочитајте и то неколико пута.

 

Шта закључујемо?

 

Косово и Метохија је саставни део територије Србије.

Косово и Метохија се налази у оквиру суверене државе Србије.

Уставне обавезе свих државних органа је да бране Косово и Метохију.

 

Који је смисао даљег читања Устава у вези Косова и Метохије?

Преамбула Устава је све одредила.

 

БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ ЈЕ НИШТАВАН!

 

Државни органи су прекршили Устав.

Уставни суд није извршио своје државне обавезе према Уставу.

Угрожен  је државни суверенитет Републике Србије.

 

Наставићу да анализирам чланове који су интересантни за разумевање наше данашње  проблематике.

 

 

Носиоци суверености

 

Члан 2.

Сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном иницијативом и преко својих слободно изабраних представника.

 

Грађани узмите суверност у своје руке!

 

 

 

Територија и граница

 

Члан 8.

 

 Територија Републике Србије је јединствена и недељива.

 Граница Републике Србије је неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за промену Устава.

 

Нема промене територије и границе.

Морате да промените Устав, издајници!

 

 

Надлежност Републике Србије

 

Члан 97.

 

Република Србија уређује и обезбеђује:

 1. сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије, њен међународни положај и односе са другим државама и међународним организацијама;

 

 

 

Суверени смо и независни!

 

Прекините директне преговоре са Албанцима, Бриселом и Вашингтоном.

 

Нека се прегови врате у Уједињене нације.

Нека Савет безбедности одлучи о историјском сукобу Срба и Албанаца.

 

Србија никада неће признати независност Косова.

Устав јој то забрањује!

 

 

 

 

Надлежност

Члан 99.

Народна скупштина:

 

 1. доноси и мења Устав,
 2. одлучује о промени границе Републике Србије,
 3. расписује републички референдум,
 4. потврђује међународне уговоре кад је законом предвиђена обавеза њиховог потврђивања,
 5. одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање,
 6. надзире рад служби безбедности,
 7. доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике Србије,
 8. даје претходну сагласност на статут аутономне покрајине,
 9. усваја стратегију одбране,
 10. усваја план развоја и просторни план,
 11. усваја буџет и завршни рачун Републике Србије, на предлог Владе,
 12. даје амнестију за кривична дела.

 

Нема надлежност Народна скупштина да признаје другу државу на својој сувереној територији.

 

Начин одлучивања у Народној скупштини

Члан 105.

 

Већином гласова свих народних посланика Народна скупштина одлучује о законима којима се уређују:

 

 1. референдум и народна иницијатива,
 2. закључивање и потврђивање међународних уговора,

 

Већином гласова у Народној скупштини не можете да мењате границе суверене државе.

 

 

Референдум

Члан 108.

 

На захтев већине свих народних посланика или најмање 100.000 бирача Народна скупштина расписује референдум о питању из своје надлежности, у складу са Уставом и законом.

Предмет референдума не могу бити обавезе које произлазе из међународних уговора, закони који се односе на људска и мањинска права и слободе, порески и други финансијски закони, буџет и завршни рачун, увођење ванредног стања и амнестија, као ни питања која се тичу изборних надлежности Народне скупштине.

 

 

Преамбула има основну вредност за уставописца и за државу,њоме се назначава основни мотив писања Устава који се доноси, па је Преамбулом изузето да предмет референдума  буде било каква питања везана за  статус Косова и Метохије.

 

ПРЕДМЕТ РЕФЕРЕНДУМА НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА!!!!

 

 

Господо другови, естрадне патриЈоте, који се активирате када вас режим укључи, да ли сте ви писмени?

Или сте глупи или сте плаћени?

Која цена је служењу издајнику Вучићу?

 

Положај председника Републике

 

 Члан 111.

 

 Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.

 

 

Господо другови, естрадне ПатриЈоте, ево вам питања за референдум.

Не морам вам га ја написати.

Удрите!

 

 

 

 

Оцена уставности и законитости

Члан 168.

 

Поступак за оцену уставности и законитости могу да покрену државни органи, органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, као и најмање 25 народних посланика.

Поступак може покренути и сам Уставни суд.

 Свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости.

Закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу.

Уставни суд може, до доношења коначне одлуке и под условима одређеним законом, обуставити извршење појединачног акта или радње предузете на основу закона или другог општег акта чију уставност или законитост оцењује

 

Господо другови, естрадне патриЈоте, ево вам још једног одличног поља за деловање против издајничког режима.

Напред!

 

 

Појам, оснивање и територија аутономне покрајине

Члан 182.

 

Аутономне покрајине су аутономне територијалне заједнице основане Уставом, у којима грађани остварују право на покрајинску аутономију.

Република Србија има Аутономну покрајину Војводину и Аутономну покрајину Косово и Метохија.

Суштинска аутономија Аутономне покрајине Косово и Метохија уредиће се посебним законом који се доноси по поступку предвиђеном за промену Устава.

 

Нове аутономне покрајине могу се оснивати, а већ основане укидати или спајати по поступку предвиђеном за промену Устава. Предлог за оснивање нових или укидање, односно спајање постојећих аутономних покрајина утврђују грађани на референдуму, у складу са законом.

 

Територијa аутономних покрајина и услови под којима се може променити граница између аутономних покрајина одређује се законом.

 

Територија аутономних покрајина не може се мењати без сагласности њених грађана изражене на референдуму, у складу са законом.

 

Где овде пише да се ствара нова, независна држава на нашој територији?

 

 

 

 

ПРОМЕНА УСТАВА

 

Предлог за промену Устава и усвајање промене Устава

 

 Члан 203.

 

Предлог за промену Устава може поднети најмање једна трећина од укупног броја народних посланика, председник Републике, Влада и најмање 150.000 бирача.

О промени Устава одлучује Народна скупштина.

 

Предлог за промену Устава усваја се двотрећинском већином од укупног броја народних посланика.

 

Ако не буде постигнута потребна већина, промени Устава по питањима садржаним у поднетом предлогу који није усвојен, не може се приступити у наредних годину дана.

 

Ако Народна скупштина усвоји предлог за промену Устава, приступа се изради, односно разматрању акта о промени Устава.

 

Народна скупштина усваја акт о промени Устава двотрећинском већином од укупног броја народних посланика и може одлучити да га и грађани потврде на републичком референдуму.

 

Народна скупштина је дужна да акт о промени Устава стави на републички референдум ради потврђивања, ако се промена Устава односи на преамбулу Устава, начела Устава, људска и мањинска права и слободе, уређење власти, проглашавање ратног и ванредног стања, одступање од људских и мањинских права у ванредном и ратном стању или поступак за промену Устава.

 

Када се акт о промени Устава стави на потврђивање, грађани се на референдуму изјашњавају најкасније у року од 60 дана од дана усвајања акта о промени Устава.

 

Промена Устава је усвојена ако је за промену на референдуму гласала већина изашлих бирача.

 

Акт о промени Устава који је потврђен на републичком референдуму ступа на снагу када га прогласи Народна скупштина.

 

Ако Народна скупштина не одлучи да акт о промени Устава стави на потврђивање, промена Устава је усвојена изгласавањем у Народној скупштини, а акт о промени Устава ступа на снагу када га прогласи Народна скупштина-

 

Да ли Вучић има двотрећинску већину својих поданика у Народној скупштини?

Ако има, може да промени Устав.

Ако мења Преамбулу Устава, мора Референдум.

Устав се мења, ако на Референдуму гласа већина изашлих бирача.

 

Ево, ово су основе из постојећег Устава.

Шта овде није јасно?

Све је логично.

Ко тражи Референдум, не признаје Преамбулу Устава.

Ко тражи Референдум, тражи да се промени Преамбула.

У којој пише да је Косово и Метохија саставни део суверене државе Србије.

Ко тражи Референду о Косову, Метохију не спомињу,признаје да жели да промени Преамбулу.

То исто жели и издајник Вучић.

Притскају га Брисел и Вашингтон, који су га довели на власт да то уради.

Траже да се Преамбула избаци из новог Устава.

Тако се долази до признања независне државо Косово.

 

Естрадне патриЈоте, издајник Вучић и његов клан, Брисел и Вашингтон траже, дакле, исту ствар – укидање Преамбуле Устава.

 

Насупрот њих су грађани који су родољуби, Русија, Кина, Шпанија и друге земље које никада неће да признају независну државу Косово.

 

Ко ће да победи?

Видећемо!

Расплет почиње.

Свако ће да покаже своје право лице.

То је одлично за јачање народног духа за одбрану Србије.

 

О Референдуму и патриЈотама у тоталитарном режиму, где влада култ личности, цензура медија, лажни бирачки спискови, преко 700.000 мртвих душа, застрашивање, претње и куповина бирача, где патриЈоте тргују и подвањују, писаћу у новом тексту, јер то тражи посебну анализу карактера ликова.

 

Изнео сам шта каже постојећи Устав.

Све је јасно из Устава.

Србија не сме да призна независну државу Косово.

Референдум о Косову и Метохији је подвала.

Тачка!

 

 

Београд, 19.03.2018