Početna Sadržaj Privatizacija Udruženje Brazda traži reviziju privatizacije poljoprivrednih preduzeæa

Udruženje Brazda traži reviziju privatizacije poljoprivrednih preduzeæa

1065
0

Državni fond za poljoprivredno zemljište

Beograd – Èlanovi Udruženja poljoprivrednih dobara i zadruga Brazda nisu protiv privatizacije, ali zahtevaju da se spreèi rasprodaja poljoprivrednog zemljišta. Dosadašnja privatizacija u društvenim preduzeæima u poljoprivredi pokazala se kao neuspešna, imajuæi u vidu da proizvodnja nije pokrenuta, da je veliki broj radnika otpušten, kao i da se spreèava ostvarivanje vlasnièkih prava malih akcionara.

Zalažuæi se za izmenu dosadašnjeg modela privatizacije u poljoprivredi Udruženje Brazda predlaže, izmeðu ostalog, da se osnuje nezavisni državni fond poljoprivrednog zemljišta i šuma. Privatizaciju poljoprivrednih preduzeæa trebalo bi ostvariti odmah, i to tako što bi državni fond za poljoprivredu uèestvovao sa 70 odsto, dok bi se 15 odsto akcija besplatno podelilo radnicima i penzionerima, a 15 odsto ostalim graðanima.

Kako se na juèerašnjoj konferenciji za štampu moglo èuti predstavnici ovog Udruženja traže i da se formira državna agencija za reviziju dosadašnjeg procesa privatizacije u poljoprivredi i poništi privatizacija u svim poljoprivrednim preduzeæima u kojima su veæinski vlasnici na špekulativan naèin došli u posed preduzeæa. Kada je reè o zadrugama treba reprivatizovati zadružni kapital u korist zadrugara uz dokapitalizaciju zadruga.

Predloženo je da se poveæaju nadležnosti lokalne samouprave u korišæenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, pa bi tako državni fond poljoprivrednog zemljišta i šuma ustupao na korišæenje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na predlog lokalne samouprave.

Poljoprivredni proizvoðaèi okupljeni u Udruženju Brazda smatraju da treba poveæati sredstva do jedne milijarde evra koja se u republièkom budžetu izdvajaju za poljoprivredu, kao i da je neophodno ponuditi dugoroènu strategiju razvoja poljoprivrede za period od 2005. do 2015. godine. È. P.

Danas utorak, 21. jun 2005.

¬¬¬¬¬¬¬_________________________________

Hoæemo reprivatizaciju

BEOGRAD – Od vlade hitno tražimo da se zaustavi sadašnji naèin privatizacije u poljoprivredi i da se spreèi rasprodaja zemljišta kao prirodnog bogatstva, rekli su danas na konferenciji za štampu predstavnici udruženja poljoprivrednih dobara i zadrugara „Brazda“. Oni su dalje predložili formiranje nezavisnog državnog fonda za poljoprivredno zemljište i šume i nov naèin privatizacije poljoprivrednih preduzeæa. Po njihovom predlogu, privatizacija treba da se obavi na sledeæi naèin: 70 odsto treba da pripadne državnom fondu za poljoprivredu, 15 odsto besplatna podela akcija radnicima i penzionerima, ali i 15 odsto ostalim graðanima. Tema konferencije bila je i privatizacija zadružnog kapitala, gde su predstavnici iz udruženja „Brazda“ predložili reprivatizaciju zadružnog kapitala u korist zadrugara uz dokapitalizaciju zadruga. Svoje zahteve poljoprivrednici pomenutog udruženja uputili su, izmeðu ostalog, Narodnoj skupštini, predsedniku vlade Vojislavu Koštunici, predsedniku republike Borisu Tadiæu…

Dosta sa špekulantima

Èlanovi udruženja „Brazda“ zahtevaju od Vlade Srbije formiranje državne agencije za reviziju dosadašnje privatizacije u poljoprivredi. Takoðe, smatraju da se moraju izvršiti revizija i poništaj privatizacija u svim poljoprivrednim preduzeæima u kojima su veæinski vlasnici na špekulantski naèin došli u posed preduzeæa.

Strategija Država mora imati dugoroènu strategiju razvoja poljoprivrednih zemljišta u državnoj svojini, za period od 2005 do 2015.

Zašto štede na seljaku

Mora se poveæati agrarni budžet i obezbediti investiranje u poljoprivredu u godišnjem iznosu od milijardu evra, tvrde u udruženju „Brazda“.

Srpski nacional Utorak, 21.06.2005.