Početna Sadržaj Rasprave U strahu su velike oèi

U strahu su velike oèi

923
0

Kako jaèa uticaj UME, tako se, sasvim oèekivano, umnožavaju napadi na Udruženje i Branka Dragaša kao njegovog osnivaèa i struènog konsultanta. Ovi napadi samo potvrðuju snagu koju ima ideja zaštite akcionarskih prava, snagu koja duboko zastrašuje naš privredno-politièki establišment jer preti da ugrozi mnoge privilegije, spreèi pljaèku i sputa samovolju. A u strahu su, kao što znamo, velike oèi.

Prenosimo najnovije napade jer smo privrženi ideji otvorene javne rasprave. (Redakcija)

Dragaš muti ispod akcija

Od nadležnih organa Vlade Srbije i Agencije za privatizaciju zatraženo je da se mnogo jasnije odrede prema aktivnostima UMA, a to podrazumeva da se ove dve institucije znatno više angažuju u obaveštavanju graðana o njihovim akcionarskim pravima.

Èlan Odbora iz Radikalne stranke Branislav Stevanoviæ naveo je da UMA danas u Lazarevcu organizuje veliki skup sa ambicijom da se instalira kao predvodnik zaposlenih i penzionera Kolubare u predstojeæoj privatizaciji EPS-a, a da je suština ovog Dragaševog projekta da napravi infrastrukturu za svoju buduæu politièku stranku.

Kada je reè o angažmanu pomenutog udruženja u veæ privatizovanim preduzeæima, okupljanju malih akcionara na reviziji privatizacije, poruka Odbora je da se ovo telo revizijama neæe baviti, niti je tako nešto uopšte smisleno. Ne postoji, objasnio je predsednik Odbora Nikola Novakoviæ (G 17 plus), nikakav interes malih akcionara za revizijom procene vrednosti kapitala preduzeæa, jer procenjena vrednost kapitala ne utièe na vrednost akcija, veæ samo na poèetnu cenu prodaje društvenog kapitala.

– Upuæujem male akcionare na èinjenicu da vrednost akcija zavisi iskljuèivo od tržišnih uslova. Cena akcija formira se na berzi i onolika je mala ili velika, kolika je tražnja potencijalnih kupaca tih akcijama i spremnosti vlasnika tih akcija da ih prodaju po maloj, ili velikoj ceni – ukazao je pred­sednik Odbora za privatizaciju Nikola Novakoviæ.

Odbor za privatizaciju je, inaèe, na svom juèarešnjem zasedanju, prihvatio tekuæe izveštaje o radu Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda. Od Agencije za privatizaciju zatraženo je da ustupanje kupoprodajnih ugovora dozvili samo onim kupcima koji su ispunjavali preuzete obaveze.

S. VUKOVIÆ
Veèernje novosti 17.09.2005, 19:50:32 (internet izdanje)

_______________________________

48. SEDNICA ODBORA ZA PRIVATIZACIJU

Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za privatizaciju je, na sednici održanoj 16. septembra 2005. godine, razmotrio i usvojio Izveštaj Ministarstva privrede o radu Agencije za privatizaciju za avgust 2005. godine, sa Programom rada Agencije za septembar 2005. godine. Èlanovi Odbora za privatizaciju su usvojili Izveštaj Ministarstva privrede o radu Akcijskog fonda Republike Srbije za avgust 2005. godine.

Na dnevnom redu sednice je bila i Informacija Agencije za privatizaciju o pojedinaènim sluèajevima ustupanja ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine treæem licu.

Predlog mera za unapreðenje rada Odbora za privatizaciju u narednom periodu, koji je Odboru na razmatranje dostavio zamenik predsednika Odbora Miodrag Stamenkoviæ, jednoglasno je prihvaæen. Èlanovi Odbora su se dogovorili da krenu u obilazak Srbije po regionima kako bi se na licu mesta uverili u dosadašnje efekte postupaka privatizacije preduzeæa.

Odbor za privatizaciju je, povodom brojnih zahteva Udruženja malih akcionara Srbije za reviziju procesa privatizacije, ponovnu procenu vrednosti kapitala i raskid kupoprodajnih ugovora, doneo zakljuèak da ne raspravlja o zahtevima jer smatra da su izneti stavovi potpuno neosnovani. Èlanovi Odbora smatraju da ne postoji nikakav interes malih akcionara za revizijom procene kapitala, jer procenjena vrednost kapitala ne utièe na vrednost akcija koje su u njihovom posedu, nego samo na poèetnu cenu prodaje društvenog kapitala. Vrednost akcija malih akcionara zavisi samo od tržišnih uslova i utvrðuje se na berzi, navodi se u zakljuèku Odbora za privatizaciju. Odbor je uputio male akcionare na odredbu èl. 2 Zakona o privatizaciji, po kojoj se prodajna cena kapitala formira prema tržišnim uslovima, a to je jedina cena koju je kupac spreman da plati. Sednici Odbora za privatizaciju su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i direktor Akcijskog fonda Aleksandar Graèanac sa saradnicima, a predsedavao je predsednik Odbora Nikola Novakoviæ.

Sajt Skupštine Srbije SKUPŠTINSKE AKTIVNOSTI | 16.9.2005