Početna Sadržaj Privatizacija Stranci kupuju srpske njive

Stranci kupuju srpske njive

763
0
SHARE

Pre nekoliko dana Englez Aleksandar Hanter kupio zemljoradnièku zadrugu „Jakšiæevo“ iz Srpske Crnje, preko firme „Kornvel“, registrovanu kao deonièarsko društvo, koja nema nijednog zaposlenog osim njega kao direktora

BEOGRAD – Stranci sve èešæe kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. Iako do vlasništva ne mogu da doðu direktno, preko svoje firme u inostranstvu, osim u procesu privatizacije, što do sada nije bio èest sluèaj, zemljište mogu da uknjiže ako ga pazare preko preduzeæa, osnovanog u Srbiji. Na taj naèin pre nekoliko dana jedan Englez je kupio zemljoradnièku zadrugu „Jakšiæevo“ iz Srpske Crnje u Banatu preko firme „Kornvel“. On je istovremeno i direktor tog preduzeæa koga je pre dva meseca registrovao kao deonièarsko društvo u Srpskoj Crnji.

„Jakšiæevo“ ima 1.380 hektara poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu, kao i 1.600 hektara državne zemlje. Ova zadruga je u steèaju od marta 2004. godine, a prodaja je obavljena iz èetvrtog pokušaja na licitaciji za 245 miliona dinara ili oko tri miliona evra. Prema nezvaniènim informacijama bilo je lobiranja da se prodaja obavi direktnom pogodbom da bi oranice jeftino dobio jedan vojvoðanski tajkun, ali je ipak isteran regularan postupak licitacije sa tri uèesnika. Firma „Kornvel“ nema nijednog zaposlenog radnika, osim direktora Aleksandra Hantera, koji je osnivaè sa 100 odsto. Ovo „englesko“ poljoprivredno preduzeæe je registrovano u Srpskoj Crnji u decembru prošle godine u istoj ulici, Boris Kidriè, gde je i inaèe i „ZZ Jakšiæevo“.

Inaèe, stranci æe moæi da se direktno uknjiže kao vlasnici poljoprivrednog zemljišta tek kada postanemo èlanica Evropske unije, jer ova zajednica podrazumeva slobodan protok robe, usluga i kapitala.

Petar Stojanoviæ, steèajni upravnik „Jakšiæeva“, nije hteo da komentariše prodaju zemljišta Englezima, osim što je naglasio da je uraðeno sve u skladu sa zakonom, i da su prodate nepokretnosti i imovina, a ne firma „Jakšiæevo“ kao pravno lice.

Milan Prostran, sekretar Odbora za agrar, podseæa da po Ustavu Srbije stranci ne mogu biti vlasnici naših oranica.

„Ipak, to se završava na drugi naèin, pa je formalno vlasnik domaæi graðanin ili ovde osnovana firma, a stvarni vlasnik je strano lice i inostrano preduzeæe“, objašnjava Prostran. U Ministarstvu poljoprivrede potvrdili su da stranci mogu kupovati poljoprivredna preduzeæa u privatizaciji ili steèaju, ali da pritom moraju da se pridržavaju naših zakona koji propisuju da se to može uèiniti samo preko domaæe firme. „Taèno je da stranac ne može direktno da kupi poljoprivredno zemljište u Srbiji“, potvrdili su u ovom ministarstvu.

Novi zakon o zemljištu trebalo bi da sadrži i moguænost prodaje državnih livada i njiva pod odreðenim uslovima. Za sada državno poljoprivredno zemljište se kao i gradsko graðevinsko samo daje u zakup. Pošto je reè o ranije konfiskovanom i oduzetom zemljištu od bivših vlasnika pretpostavlja se da æe njen konaèan status zavisiti od koncepta još nepostojeæeg zakona o restituciji.

Inaèe, u postupku privatizacije ili steèaja strane firme su veæ pokupovale domaæe šeæerane, mlekare, klanice u èijem posedu su njive i farme. Dok ne stignu stranci u veæem broju domaæi veleposednici Miroslav Miškoviæ, Miodrag Kostiæ i Predrag Matijeviæ su, kupovinom agrarnih firmi i kombinata, postali vlasnici od po 20.000 hektara vojvoðanskih oranica.

Uz zemlju i farma

Prema nekim informacijama firma „Kornvel“ kupuje i zemljište po Maðarskoj. „ZZ Jakšiæevo“ uz zemlju poseduje silos sa sušarom od 20.000 tona, fabriku stoène hrane, farmu za tov svinja kapaciteta 10.000 tovljenika, kao i prateæe zgrade i mehanizaciju.

Z. Mihajloviæ

Glas javnosti Subota, 11. 2. 2006.

SHARE