Početna Tekstovi i kolumne Svedok Sreæna nova 1993

Sreæna nova 1993

863
0

Tranzicioni šok. Tako ministri najavljuju sledeæu godinu. Izgleda da su i oni shvatili šta nas èeka posle tvrdoglavog i drskog insistiranja na sprovoðenju pogrešnog koncepta reformi. Graðani odavno oseæaju da su reforme propale i da politièari na vlasti zamajavaju narod dok vrše nemilosrdna pljaèka društvenog bogatstva. Opozicija se sprema da ruši režim da bi došla u poziciju koja æe joj omoguæiti da nastavi zapoèetu pljaèku. Svako svakog optužuje za pronevere ljubomorni što su oni drugi ukrali više. Izgovaraju se najpogrdnije reèi, pljuje se u lice protivnicima, prave se afere i razvlaèe skandali kako bi se zamajavanje produžilo. Rezultat svega – ništa.

Niko ne odgovara za nanetu štetu državi i graðanima. Smenjuju se politièari na vlasti, rastu afere i skandali, preti se poèiniocima zloèina, ali se niko ne kažnjava za uèinjena zlodela. Postoji preæutni, tajni dogovor izmeðu politièara da èuvaju jedni drugima leða. Onaj koji pre ulaska u politiku nije imao ništa i koji se obogatio za kratko vreme neæe da hapsi onoga što je to isto radio pre njega, bez obzira koliko ga je napadao u javnosti tokom izborne kampanje, oèekujuæi da æe neki novi na vlasti isto biti blagonaklon prema njegovim lopovlucima. Tako politika postaje najunosnije zanimanje za brzo sticanje zarade. Ako imaš debeo obraz da izdržiš sav taj javni prostakluk i ponižavanje, ako nemaš stida i porodiènog vaspitanja, ako si lenjivac i dokonjak bez morala, ako želiš brzo da zaradiš velike pare, onda je najbolje da poèneš da se baviš politikom.

Vreme je da nešto korisno uèiniš za sebe. Jedini uslov koji moraš da ispuniš ako hoæeš da budeš uspešan je da ne prekidaš lanac zloèina. Kraðe koje su tvoji prethodnici uèinili dovoljna su garancija da možeš to isto i ti da ponoviš. Naravno, iznos æe biti višestruko veæi kako bi ostavio dovoljno prostora onim pohlepnim koji dolaze posle tebe da uzmu još više. Jedino što se vreme vladanja sve više skraæuje. Ubrzava se pljaèka jer se drastièno smanjuje društveno bogatstvo. Nasluæuju politièki skotovi da se sprema Veliki Prasak, da æe se on desiti sam od sebe i zato žure da što više uzmu ono što je preostalo. Podseæaju me na putnike ’’Titanika’’ koji koriste nacionalni brodolom, trèe iz kabine u kabinu da bi uzeli porodièno blago koje je baèeno, stavili ga u džepove i potonuli, skoèivši u hladnu stvarnost, na samo dno sopstvene gramzivosti.

Naša nacionalna nesreæa je što se pohlepa politièara više ne može kontrolisati. Javnost je zaražena tim opasnim virusom koji razara društveno biæe. Odmah nakon kontrarevolucije opominjao sam graðane šta se može dogoditi ukoliko se primeni pogrešna šok – terapija na pacijentu koji je veæ bio u šok sobi. Danas ministri koji sprovode pogrešan koncept tranzicije prete javnosti da æe sledeæe godine uslediti tranzicioni šok. Najavljuju se velika otpuštanja u javnim preduzeæima koja su najveæi gubitaši, zatvaraju se dotoci novca za socijalno preživljavanje socijalistièkih giganata i traži se stezanje kaiša za sve korisnike budžetskih sredstava.

Prema izveštajima nadležnih više od 300 miliona evra je uloženo za poslednje èetiri godine da bi se kupio socijalni mir i taj novac je uzaludno baèen. Operacija bez anestezije, kao su se hvalili reformatori, nije ozdravila pacijenta. Naprotiv, njegovo finansijsko i socijalno stanje se pogoršalo. Lažni eksperti su primenjivali neoliberalne recepte koji nisu mogli da pomognu teško obolelom privrednom organizmu. Gomile plaæenih ekonomista, analitièara, novinara i konsultanata velièali su ideologiju vulgarnog pragmatizma. Tržišni fundamentalisti su kidnapovali svaku javnu kritiku, podmetali su laži o slobodnom tržištu i konkurenciji dok su sami uvodili monopole i živeli na budžetu.

Prošle godine, negde uoèi Nove godine dao sam intervju ovom listu i na naslovnoj strani se pojavilo : 2004 – Slom, 2005 – Krah i 2006 – Haos. Naivni su me optužili za defetizam, oni na vlast su govorili o neprijateljima reformi. Današnji vlastodršci, proèitajte izjavu ministra za rad i socijalna pitanja prilikom posete Boru, najavljuju da æe sledeæe godine uslediti tranzicioni šok. Izgleda da surove stvarnost hladi usijane glave politièara spremnih uvek na velika obeæavanja. Prošle nedelje u novosadskom ’’Dnevniku’’ neoliberalni novinar je osporio moju struènost, ali je ipak morao da prizna da su taèna moja predviðanja. Sledi jedna teška i kobna godina. Biæe velikih politièkih potresa koje æe graðani platiti još veæim padom životnog standarda. Potkupljene meðunarodne birokrate i šiptarski teroristi i zlikovci na vlasti oteæe nam Kosmet. Šverceri cigareta i deviza otcepiæe Crnu Goru. Ideolog verbalnog legalizma isporuèivaæe kroz trinaestu rupu na svirali haške optuženike. Guverner sa 38 sprata stezaæe kaiš u novom mercedesu od 55.000 evra. Ministar bez finansija renoviraæe zgradu ministarstva da bi nekako zakrpio sopstvene komplekse. Potkupljivaæe poslanike tajnim, noænim poveæanjem plata i administraciju kupovinom novih kola na nameštenom tenderu. Ministar za virtuelne investicije turistièki æe putovati u onaj egzotièni deo sveta koji nudi kapitalne dobitke. Na politièkoj sceni izrašæe hiperinflatorna snaga nove politièke koalicije srpskih domaæina, novobogataša, kapitalnih ministara i drugih lokalnih povratnika za zamajavanje naroda. Novi parlament æe biti mešavina silikonskih reformatora, tucaèa silikonskih pevaljki, srpskih domaæina bez gazdinstva, kapitalnih imetaka bez ministarstava, europejaca na proputovanju kroz balkansku politiku, radikalnih kritièara vlasti koju uvek podržavaju i dobro obezbeðenuh legalista u ostavci.

Nova Vlada æe trajati dovoljno kratko da zaštiti ukradeni kapital novobogataša i da, shodno neoliberalnom konceptu, omoguæi bogatima da budu još bogatiji. Uzimaæe se velike provizije za prodaju velikih sistema kako bi se konaèno slomila kièma Srbije. Inflacija iz ove godine od 30 odsto, vidim da su se neki tržišni centri za ekonomsko uzbunjivanje trgli iz tranzicionog sna i poèeli da prièaju o inflaciji od 21 odsto, udvostruèiæe se naredne godine. Isto æe se desiti i sa kursom lažnih obeæanja. Uveæavaæe se beda i siromaštvo brže od inflacije i kursa. Tranzicioni šok æe ostaviti na ulici 1,5 milion neprijatelja reformi. Ubrzanom privatizacijom srski domaæini bez pritisaka MMF-a rasprodaæe sve ono što sami nisu mogli da ukradu. Mediji æe biti pod kontrolom hiperinflatorne koalicije koja æe ugušiti sve lokalne pokrete otpora. Klopke i zamke æe biti iskopane u svakom ministarstvu za tranzicione šokove. Ružièasti veo prekriæe transparentno svu perverziju, glupost i idiotizam prostaka na vlasti. Javni život æe lièiti na javnu kuæu. Marketinške agencije æe preuzeti neke stranke. PR službe æe prerasti u ministarstva.

Nova Vlada æe trajati dovoljno kratko da pripremi dolazak protektora. Oligarsi æe biti ministri bez portfelja u okupatorskoj vlasti. Proizvodnja skandala, afera i pornografije æe rasti. Primarnom emisijom gluposti primitivci na vlasti æe velièati palanaèki duh. Ðilkoši æe ismejavati narcisoidne europejce. Modernisti bez partije, okruženi tranzicionim telohraniteljima, krckaæe imetak za poèetak sanjajuæi vanredna stanja i hapšenja. Nevladine organizacije tražiæe da se ponovo vrate na rad u Vladu radi nastavka zapoèete pljaèke. Svi æe optuživati druge za vlastitu kraðu. Politièari æe izvršiti genocid nad sopstvenim graðanima. Kako preživeti sledeæu godinu? Kako saèuvati pamet i dostojanstvo? Kako opstati u programiranom ludilu? Gde je izlaz? Ima li nam spasa? Znam da su moja predviðanja surova i bolna i da deluju pesimistièki. Ali ona su samo surovo istinita. Neæu da vas lažem! Ne mogu da zatvaram oèi pred nesreæom koja nam se približava. Ne pristajem da æutim! Svaki graðanin dužan je da zna šta mu se sprema. Zadatak elite je da kaže istinu i pronaðe rešenja. Istorijska dužnost misleæih ljudi je da ponude viziju.

Nema spasa bez otrežnjenja. Katarze. Nema preporoda bez detaljnog sagledavanja stanja u kome se nalazimo. Nije krivo ogledalo što nam je lice ružno. A ružno je mnogo. Nije rešenje da slomimo ogledalo. Moramo slomiti sopstvenu sujetu. Moramo brzo da se oslobaðamo zabluda i predrasuda. Ovo je vreme izazova. Vreme za hrabre i odvažne ljude. Kažem misleæe ljude, a ne gmazove. Gnjide i glodari su pojeli našu prošlost. Tvorovi su opoganili sadašnjost. Pacovi hoæe da nam pojedu buduænost. Hoæe da prožderu nadu i veru. A to im ne damo. Nadu ne mogu da nam ukradu. Pobunu zdrave pameti ne mogu da spreèe.

Zato, graðani, budite odluèni – ne pristajte da vas potkupljuju. To rade od vaših para. Samo udruženi možemo ostvariti bolji život. Sve politièke prièe su isprièane. Moramo da usaglasimo državne, nacionalne i liène interese. Ideologije su propale. Živeli interesi! Kako dalje? Udružimo sve nezadovoljne, siromašne i opljaèkane. Udružimo ponižene i uvreðene! Ima nade! Nema èekanja! Veliki Prasak stiže. Sreæna Nova 1993 godina.