Početna Sadržaj Reagovanja Smenite guvernera!

Smenite guvernera!

993
0

APEL POLITIÈARIMA

Predlažem svim parlamentarnim strankama da traže HITNO smenu nesposobnog Guvernera i da organizuju Anketni odbor za krizu i da pozovu sve naše struènjake iz Srbije i sveta da predlože svoje viðenje izlaska Srbije iz krize.
Guverner Jelašiæ omoguæava svakodnevnim prodajama deviza iz deviznih rezervi da se špekulativni kapital izvlaèi iz Srbije i da tako izvuèe sav kapital uveæan za špekulativnu zaradu.
Guverner Jelašiæ je za dva meseca prodao više od 710 miliona evra, ali nije uspeo da zaustavi klizanje kursa. Koliko æe deviza Guverner rasprodati da bi, navodno, odbranio kurs?

Guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelašiæ, svakodnevno rasprodaje devizne rezerve da bi, navodno, odbranio devizni kurs. .Ali, dinar iz dana u dan gubi vrednost.

Špekulativni kapital je, nakon nekoliko godina rekordnih godišnjih zarada na dinarskim plasmanima Narodne banke Srbije – repo operacije-, poèeo da napušta Srbiju.

Skoro 3 milijarde evra, koji se danas nalaze u dinarima ,vraæaju se ponovo u evre i napuštaju Srbiju.Te milijarde evra nikada nisu dodirnule privredu Srbije, nego su bile tezaurisane u Narodnoj banci. Najveæa špekulativna zarada je na razlici izmeðu niskih deviznih kamata (3 -4%) i visokih dinarskih kamata repo hartija – 17,75%.

Guverner Jelašiæ je omoguæio špekulativnom kapitalu da ostvari velike zarade i da ima sigurnost naplate plasiranih deviza od strane Narodne banke Srbije.

Guverner Jelašiæ omoguæava svakodnevnim prodajama deviza iz deviznih rezervi da se špekulativni kapital izvlaèi iz Srbije i da tako izvuèe sav kapital uveæan za špekulativnu zaradu.

Guverner Jelašiæ je za dva meseca prodao više od 710 miliona evra, ali nije uspeo da zaustavi klizanje kursa.

Koliko æe deviza Guverner rasprodati da bi, navodno, odbranio kurs?

Šta kad potrošimo sve devize? Kako æe se braniti kurs?

Kurs dinara se ne brani rasprodajama deviznih rezervi.

Kurs dinara se brani jakom izvoznom privredom, konkurentnom robom, rastom produktivnosti rada, drastiènim smanjivanjem javne potrošnje, smanjivanjem poreskih optereæenja, prevelikih doprinosa na lièna primanja i celovitom ekonomskom politikom koja treba, umesto da gasi proizvodnju i otpušta radnike, da poveæava proizvodnju i zapošljava radnike u Srbiji.

Guverner jelašiæ je mogao uzaludno potrošenih 710 miliona evra da prebaci Fondu za razvoj i da tako, mala i srednja privreda dobije kredite po kamati od 5% godišnje, pa bi se tako zaposlilo – 142.000 radnika.

Šta da se radi?

Predlažem svim parlamentarnim strankama da traže HITNO smenu nesposobnog Guvernera i da organizuju Anketni odbor za krizu i da pozovu sve naše struènjake iz Srbije i sveta da predlože svoje viðenje izlaska Srbije iz krize.