Početna Sadržaj Rasprave Sluèaj panèevaèke „Mlekare“

Sluèaj panèevaèke „Mlekare“

998
0

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Centar za kontrolu
n/r gosp. Goran Obradoviæ
Predmet : Odgovor na Vaš dopis 1386-2701/02 od 27.01.2006.god. za preduzeæe «Mlekara» a.d. Panèevo

Poštovani gdine Obradoviæu,

Kako smo dobili odgovor na dopise upuæene Agenciji za privatizaciju (AGP) 18.10.2005., 04.11.2005.god., 11.11.2005.god. i 18.01.2006.god. želimo da ukažemo na neke nelogiènosti konstatovane u Vašem dopisu i da u tom smislu postavimo dodatna pitanja.

Prvo i osnovno pitanje je zašto je AGP izvršili kontrolu u subjektu tek 16.12.2005.god. a naš dopis, gde je stanje u Mlekari Panèevo detaljno definisano, Vam je upuæen još 18.10.2005.god. ili skoro 2 meseca ranije, a na naše dopise nam odgovarate tek 27.01.2006.god. ili posle više od 3 meseca od prvog upuæenog zahteva.

Ovo pitanje ne postavljamo iz nekih drugih razloga, veæ zato što smatramo da je reakcija AGP bila efikasnija i energiènija, mlekara ne bi sada bila u stanju u kom se sada nalazi, a koje ne moramo posebno da Vam opisujemo, pošto ga znate.

Smatramo da se i sada iz Vašeg dopisa to takoðe može zakljuèiti.

Kako je moguæe da AGP i posle raskida ugovora o privatizaciji niške mlekare, i pored postavljanja dodatnog roka za dostavljanje bankarske garancije za izvršenje investicione obaveze u niškoj mlekari, nije kontrolisala, a izgleda ni pitala istog veæinskog vlasnika, isto fizièko lice, gdina Gorana Ljubièiæa, na koji je sad volšeban naèin došao do garancije AIK Banke Niš na iznos od 626.277,84 Eur u dinarskoj protivvrednosti, kad to nije mogao da uradi sve do 23.09.2005.god. kada je garanciju dostavio, a AGP to uvažila, te mu odobrila da nastavi ugovorni odnos za nišku mlekaru. Ne ulazimo sada u to da mu je po Ugovoru ta obaveza dospevala 15.01.2005.god., veæ pitamo kako to da niko nije proveravao na osnovu èega je dobio ovu garanciju, koja je dostavljena naknadno 23.09.2005. god. Zašto se za naèin dobijanja ove garancije saznaje tek prilikom kontrole u panèevaèkoj mlekare, kada se vidi da je garancija dobijena na osnovu postavljanja hipoteke na panèevaèkoj mlekari.

Šta bi se desilo da ovo nije od strane AGP otkriveno, da Kupac nije ispoštovao obavezu investiranja u niškoj mlekari, a da je iz tog razloga AGP naplatila kod AIK banke ovu garanciju? Sigurno da bi AIK banka onda imala pun pravni osnov da naplati svoja potraživanja direktno od panèevaèke mlekare, odnosno da se upiše kao vlasnik na nepokretnostima na kojima je upisana hipoteka.

Kad se posmatra ovakav razvoj dogaðaja deluje kao da AGP nema centralizovane podatke o mlekarama i ispunjenim, a veæinom neispunjenim obavezama kupca, koji je u ovom sluèaju isto fizièko lice. Dodatno pitanje se može postaviti i zašto istom fizièkom licu AGP dozvoljava da kupi mlekaru Pirot 02.08.2005. a da za nišku mlekaru nije do onda dostavio bankarsku garanciju, te da mu je iz tog razloga ugovor i raskinut. Naravno, sada se iz registracije preduzeæa „Unimilk“, koje se do 09.12.2005.god. zvalo „United Dairy“, može videti da je do ove promene veæinski vlasnik „United Dairy“-a bio „Russian Capital Group“ sa Britanskih Devièanskih ostrva, dok je od 09.12.2005. veæinski vlasnik ovog d.o.o. postao Goran Ljubièiæ, sa uèešæem od 51% odnosno osnivaèkim ulogom od 2.149,75 Eur, koji je uplatio 29.11.2005. Samo ovde treba još dodati da je, prema tome, firma „United Dairy“ onda ustvari do tog pristupanja imala osnivaèki kapital od 2.100,13 Eur, a da je osnovana 19.01.2004.god. Ovo navodimo iz razloga što je, blago reèeno, èudno da AGP prodaje pirotsku mlekaru preduzeæu koje ima osnivaèki kapital od 2.100 Eur, a da je kupac u obavezi da investira 101.419.000 din i da je prodajna cena pirotske mlekare 24.401.000 dinara. Drugi razlog bi bila moguæa sumnja da, pošto je osnovana neposredno pre kupovine panèevaèke mlekare (prva u nizu), firma „United Dairy“ i osnovana jedino iz potreba za koje je i korišæena u svim mlekarama, odnosno za preprodaju ambalaže po veæim cenama, izvlaèenja kapitala iz kupljenih mlekara i ostale druge radnje koje su Vam sada poznate.

Posebno je interesantno napomenuti da i pored nedostavljanja bankarske garancije za nišku mlekaru, Kupac uplaæuje 08.08.2005. god treæu ratu za panèevaèku mlekaru, koja mu dospeva tek u martu 2006. god., a opet nakon svih ovih dogaðanja, 29.09.2005.god. traži od AGP da mu odobri izmenu dinamike investiranja za pirotsku mlekaru sa produženjem na 2 godine, a znajuæi da ni nakon opomena nije još uvek dostavio urednu bankarsku garanciju za istu mlekaru. Nije sada teško prepoznati namere kupca iz našeg ugla posmatranja, ali smatramo da je Vaš ugao gledanja sigurno bio daleko oštriji, s obzirom da ste sve podatke imali, te da je AGP imala naèina da reaguje na ovakve postupke istog kupca.

Da se naslutiti da je postojao i scenario da se uplatom treæe rate za panèevaèku mlekaru doðe do ispunjenja stava 1. èlana 400b Zakona o preduzeæima, te na taj naèin obezbedi moguænost za postavljanje hipoteke koja je poslužila za dobijanje bankarske garancije za nišku mlekaru.

Takoðe, uplata treæe rate je korišæena i kao obrazloženje za Ugovor o formiranju koncerna, a o èemu smo Vam dostavili sve raspoložive podatke odmah po saznanju za namere o formiranju.

Nije sporno da ste, nakon svih naših urgencija, kupcu uputili barem Obaveštenje da do 03.02.2006.god. ukine postavljeno založno pravo na panèevaèkoj mlekari, veæ je sporno pitanje zašto se tako nešto uopšte dozvolilo, kada je postojala moguænost da se proveri naèin dobijanja garancije AIK banke Niš, i to prilikom samog dostavljanja garancije u septembru 2005.god. Pitanje je i šta se dešava ukoliko Kupac ispuni naloženo, a ne dostavi drugi naèin obezbeðenja za nišku mlekaru. Da li æe mu i onda biti dat ponovni rok da je dostavi.

Druga sporna taèka Vašeg izveštaja je da konstatujete „Na osnovu takvog èinjeniènog stanja može se konstatovati da revizorski nalaz nije istinit, odnosno da osnovna sredstva nisu u potpunosti kupljena iz sredstava uplaæenih na tekuæi raèun preduzeæa“.

Na osnovu istog istinitog revizorskog nalaza je kupcu vraæena bankarska garancija za dobro izvršenje posla.

Shvatamo da je suma od 26.039,29 Eur minorna u odnosu na sve ostale neispunjene obaveze, ali smatramo da sami konstatujete da èinjenice opovrgavaju istinitost revizorskog nalaza, koji je AGP usvojila kao istinit, te je na osnovu tako izvršene investicione obaveze kupac sproveo dokapitalizaciju, došao sa 56,1% na 66,8% kapitala, a ujedno i glasova koji èine dvotreæinsku veæinu, a koje pominjete prilikom usvajanja Odluke o povezivanju panèevaèke mlekare u koncern „Unimilk“. Niko i ne postavlja pitanje da dvotreæinsku veæinu u Skupštini društva èine iskljuèivo glasovi veæinskog vlasnika-fizièkog lica Gorana Ljubièiæa. Naravno da su mali akcionari panèevaèke mlekare glasali protiv ovakvog pripajanja u kom je predviðeno da se 70% dobiti i 5% naknade uplaæuje kontrolnom èlanu „Unimilk“. Posebno je pitanje što preduzeæe „Unimilk“ u trenutku predlaganja i usvajanja ove odluke nije ni postojalo, nego je nastalo tek 09.12.2005. god. kada je firma „United Dairy“ preregistrovana u „Unimilk“. Da li to znaèi da je sam veæinski vlasnik usvojio odluku o pripajanju u koncern sa svojom privatnom firmom 17.11.2005.god., pre nego je ona i registrovana pod tim nazivom. Po nalazu AGP izgleda da je koncern i predložen zato što je osavremenjena ambalaža (preskupo naplaæivana svim mlekarama od strane istog „United Dairy“) i uvedena nova robna marka. Možda neko to može posmatrati kao unifikaciju i stvaranje novog brenda, ali je stvarno zaèuðujuæe da se to ceni kao pozitivno, i pored konstatacije koliko je ambalaža naplaæivana, a i po osnovu èinjenice da brend panèevaèke mlekare postoji više od 40 godina. Možda onda nije uopšte èudno da se pod novim brednom Stelate-Unimilk pojavi na domaæem tržištu i mleko koje proizvodi mlekara iz Kozarske Dubice – BiH, a koje je uvezla mlekara Niš.

Interesantno bi bilo i pitanje šta æe uraditi preduzeæe „United Dairy“ (sada „Unimilk“), koje je registrovano u stanu od 79m2 na adresi Takovska 16, Beograd (koji je Ljubièiæ unajmio od Zorana Ljubièiæa za 500 Eur meseèno), sa mašinom „Hamba 6004“, koja je, eto, višak u panèevaèkoj mlekari, te koja ne vredi knjigovodstveno baš ništa, ali vredi bar deo duga panèevaèke mlekare „United Dairy“-u, a koliko znamo, baš za tu preskupo preprodanu ambalažu. Možda ovoliko i vredi da bi se prikazala kao obavezno investiranje u nekoj od mlekara gde to dospeva kao obaveza, iako nemamo utisak da ovo uopšte neko prati, odnosno kako mašine prelaze iz jedne mlekare u drugu, a posebno kako se novac seli iz mlekara u ostale ili u „Unimilk“. Ne znamo ni zašto je veæinski vlasnik uopšte unosio mašinu „Hamba 6005“ u okviru obaveznog investiranja, kad se znalo, a sad se i konstatuje da je mašina „Hamba 6004“ višak u panèevaèkoj mlekari, a radnici mlekare vrlo dobro znaju da se „Hamba 6005“ i „Hamba 6004“ razlikuju samo u kapacitetu. Oèigledno je da je „Hamba 2005“ ustvari uneta kroz proces obaveznog investiranja samo zato što je odgovaralo veæinskom vlasniku da je takvu donese iz mlekare „Senta“, pa da još i dodatno uveæa vrednost takve mašine naruèenom procenom, koja je kroz isti taj istiniti revizorski nalaz prošla kao verodostojna. Izgleda da je mlekara „Senta“ (koja ne radi) samo izvor mašina za dokapitalizaciju, dok ne znamo èemu æe poslužiti pirotska mlekara, koja nije ni pokrenuta.

Ništa o kredibilitetu veæinskog vlasnika, a sada i direktoru panèevaèke mlekare, ne govori to da se ne isplaæuju definisane otpremine, da se radnicima ne isplaæuju plate, doprinosi za socijalno i penzijsko osiguranje, putni troškovi, a ni krediti, a sve je to uredno definisano kao odbitak pri izdavanju obraèuna za plate.

Èak je sve ovo veæinski vlasnik i posredno priznao potpisom sporazuma sa Sindikatom 20.01.2006.god. te od potpisanih 14 taèaka ispunio samo prvu, dok je po dolasku roka za 2. 27.01.2006. rekao radnicima „Hoæete li mazut ili plate?“, te nastavio sa neispunjavanjem potpisanog dogovora.

Koliko smo razumeli Vaš dopis, od svega konstatovanog, samo je po pitanju brisanja založnog prava upuæeno kupcu obaveštenje da to izvrši u roku od 30 dana, dok su sve druge nepravilnosti samo navedene bez upozorenja da i te obaveze treba da izvrši, kao i bez izjašnjenja AGP po pitanju sprovoðenja usvojene odluke o pripajanju u koncern.

Ono što dodatno zabrinjava radnike mlekare je otkaz velikih dobavljaèa mleka, jer panèevaèka mlekara je veæinski ulaz imala odatle, te kako takvi dobavljaèi po otkazu ugovora, automatski zakljuèuju ugovore sa drugim mlekarama na višegodišnji rok, pitanje je kako æe i na koji naèin obezbediti sirovinu. Veæinski vlasnik, svojim ovakvim „poslovanjem“, ne samo da je trenutno ugrozio rad mlekare, veæ postoji opasnost da je takvim èinjenjem unazadio poslovanje mlekare na duži period. Neverovatno je toliko nedomaæinsko poslovanje u mlekari s njegove strane, te se može dovesti u sumnju da je ovakvim poslovanjem samo pomogao konkurenciji, dok se na primeru pokazalo da i on sam može biti konkurencija uvozom mleka iz BiH.

Proizvodnja u panèevaèkoj mlekari je, nakon otkaza dobavavljaèa mleka, a iz razloga što veæinski vlasnik ne plaæa dobijenu robu, dana 31.01.2006. pala na manje od 10% proizvodnje. Od strane radnika i Sindikata donešena je odluka o generalnom štrajku poèev od 11.02.2006.god. jer po Zakonu nije moguæe drugaèije. Dana 01.02.2006. god. predsednik Sindikata panèevaèke mlekare, nakon isteka radnog vremena i pošto su radnici otišli, zatièe odluku o obustavljanju proizvodnje koje potpisuje Predsednik UO Dragan Radivojeviæ.

Kako su i sami radnici mlekare zakljuèili, ono što bi bio rezultat generalnog štrajka sa minimum proizvodnje je veæ sama situacija sa proizvodnjom od 10%, dok to a i ova odluka o obustavljanju proizvodnje obesmišljava i samu suštinu štrajka. Radnici više ne znaju na koji naèin treba da reaguju kako bi AGP-u stavili do znanja koliko je kritièna situacija u njihovom preduzeæu. Kako im je reèeno s Vaše strane dana 01.02.2006. da æe AGP uputiti kontrolu u mlekaru, opet ne znaju, a ne znaju ni mali akcionari, èemu æe ta kontrola poslužiti i šta više može da konstatuje osim iznetih èinjenica. Takoðe ne znamo ni šta je to još potrebno da se dogodi u panèevaèkoj mlekari, pa da na osnovu toga AGP konstatuje povredu odredaba Ugovora o privatizaciji i definitivno raskine takav Ugovor.

Radnici i akcionari panèevaèke mlekare ne uvažavaju više nikakve opomene sa produženim rokovima za njihovim ispunjenjem, veæ samo oèekuju da AGP dostavi rešenje/obaveštenje o raskidu Ugovora veæinskom vlasniku. Kako smatramo da je AGP blagovremeno obaveštena (poèev od 18.10.2005.god.) i obaveštavana redovno o svim povredama Ugovora i nastalim situacijama i posledicama, te kako smatramo da AGP nije pravovremeno reagovala, radnici i akcionari „Mlekare“ a.d. Panèevo oèekuju da æe barem sada reagovati i raskinuti Ugovor sa kupcem društvenog kapitala, koji mu je AGP i prodala.

U Panèevu, 01. 02. 2006 god.

Koordinator Regionalnog
centra UMA Srbije za južni Banat
Mileta Popoviæ

Predsednik UO Udruženja
akcionara «Mlekara“ Panèevo

Stevanoviæ Živojin