Početna Sadržaj Privatizacija Slaba zaštita akcionara

Slaba zaštita akcionara

690
0

BEOGRAD – Tržište kapitala u Srbiji i Crnoj Gori treba da bude izgraðeno uspostavljanjem moderne infrastrukture i unapreðenjem korporativnog upravljanja, navedeno je u izveštaju Meðunarodnog monetarnog fonda, koji se bavi procenom stabilnosti finansijskog sistema u SCG. Politika razvoja tržišta kapitala treba od poèetka da bude fokusirana na jaèanju infrastrukture i upravljanja, objavljeno je na sajtu MMF-a.

Nedostatak nebankarskih izvora finansiranja spreèava moguænost korporativnog sektora da se ogradi od rizika u razmeni sa inostranstvom i pogoršava ranjivost ekonomije u korporativnom sektoru.

MMF je ocenio da je delovanje Komisije za hartije od vrednosti onemoguæeno manjkom zakonskog autoriteta, slabim institucionalnim kapacitetom i ogranièenim pravnim instrumentima. Transparentnost vlasništva i kontrola kompanija kojima se trguje trebalo bi da budu pojaèani zahtevom za otvaranje velikih akcionara, sugeriše se u izveštaju, i ocenjuje da bi zaštita akcionara u procesima dokapitalizacije i preuzimanja trebalo da bude pojaèana veæom transparentnošæu i jaèim zakonskim okvirima.

MMF je ukazao da bi pojaèavanjem zakonskog autoriteta i institucionalnog kapaciteta bilo poveæano poverenje u Komisiju za hartije od vrednosti, dok bi novi zakonski okvir za investicione fondove, u skladu sa direktivama Evropske unije i meðunarodnom praksom, moglo doprineti jaèanju razvoja tržišta.

Tanjug, 15. mart 2006 Veèernje novosti