Početna Sadržaj Rasprave Sindikalni brokeri

Sindikalni brokeri

976
0

Kako i zašto angažuje brokersku kuæu predsednik Samostalnog sindikata Srbije Milenko Smiljaniæ i kako to komentariše Branko Dragaš.

_____________________________

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Beograd, 19.09.2005. godine

Ugovor o saradnji

– PREDSEDNICIMA REPUBLIÈKIH ODBORA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

– PREDSEDNICIMA VEÆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA POKRAJINA, GRADOVA, OPŠTINA, VEÆA ZA VIŠE OPŠTINA I POVERENIŠTVIMA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA U OPŠTINAMA

Poštovane kolege,

Obaveštavam vas da sam u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije sklopio Ugovor o saradnji sa brokersko-dilerskim društvom “First Global Brokers a.d” o pružanju savetodavnih i brokerskih usluga èlanovima sindikata.

Sindikat se suoèava sa ozbiljnim problemima u procesu vlasnièke transformacije, a èlanovi Saveza samostalnih sindikata Srbije èesto ne znaju kako da ostvare svoja prava koja proizilaze iz vlasništva nad akcijama i obveznicama. Usled brojnih problema na koje se svakodnevno nailazi, doneo sam odluku da uspostavimo saradnju sa renomiranom i pouzdanom finansijskom institucijom, koja bi svojim uslugama, savetima i iskustvom pomogla èlanovima SSS Srbije da zaštite i iskoriste u potpunosti svoja prava, kao i da se informišu o svim pitanjima u vezi hartija od vrednosti i privatizacije.

Želja mi je da se spreèe razlièiti kombinatori, tipa Branka Dragaša, da manipulišu sa radnicima i ostvaruju nezasluženu korist. Posle pažljive selekcije doneo sam odluku da ostvarimo saradnju sa brokersko-dilerskim društvom “First Global Brokers a.d., jer smatram da iskazan visok nivo profesionalnosti i znanja, kao i iskustvo na meðunarodnim finansijskim tržištima, mogu da pomognu sindikatu i njegovim èlanovima da zaštite i u potpunosti iskoriste svoja prava. “First Global Brokers a.d“ je osnovan 2002. godine u Beogradu kao brokersko-dilersko društvo. Veæinski akcionar ovog društva je Proton investiciona banka iz Atine, vodeæa investiciona banka u Grèkoj.

Pozivam vas da za sva pitanja u vezi ovih prava, kao i brokerskih i savetodavnih usluga kontaktirate našu službu na telefon: 011/3347-940, u vremenu od 10 do 15 èasova svakog radnog dana.

U nadi da æete shvatiti koja je komparativna prednost ove inicijative i preporuèiti je svim vašim osnovnim organizacijama, srdaèno vas pozdravljam.

PREDSEDNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
/Prof. Milenko Smiljaniæ/
Savez samostalnih sindikata Srbije

_______________________________

Sindikalni voajeri

Branko Dragaš

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) profesor dr. Milenko Smiljaniæ poslao je, dana 19.09.2005. godine, pismo svim predsednicima republièkih odbora Samostalnih sindikata Srbije u kome poštovane kolege obaveštava da je, kako sam istièe, doneo odluku da u ime SSSS sklopi Ugovor o saradnji sa brokersko dilerskim društvom ’’First Global Brokers’’ AD (FGB) o pružanju savetodavnih i brokerskih usluga èlanovima sindikata. Sindikat se, kako navodi Predsednik, suoèava sa ozbiljnim problemima u procesu vlasnièke transformacije, a èlanovi SSSS èesto ne znaju kako da ostvare svoja prava koja proizilaze iz vlasništva nad akcijama. Zabrinuti Predsednik hoæe da zaštiti svoje èlanove i zato piše: ’’Želja mi je da se spreèe razni kombinatori, tipa Branka Dragaša, da manipulišu sa radnicima i ostvaruju nezasluženu korist.’’

Dakle, stvar je potpuno jasna, Predsednik je, napokon, odluèio da kombinatora Branka Dragaša spreèi da manipuliše radnicima i da mu onemoguæi ostvarivanje nezaslužene koristi. Predsednik je ’’posle pažljive selekcije doneo odluku’’ da ostvarimo saradnju, u jednini se odluèuje, a u množini saraðuje, sa FGB koja je osnovana 2002 godine u Beogradu kao veæinsko vlasništvo investicione banke Proton iz Atine, vodeæe investicione banke u Grèkoj. Lepo. Nasuprot kombinatora B. D. Predsednik je angažovao vodeæu investicionu banku iz Grèke. Branko Dragaš protiv vodeæe investicione banke u Grèkoj.

Moram priznati da je Predsednik, angažujuæi vodeæu banku u Grèkoj, nesvesno priznao šta misli o meni. Zar je moja snaga zaista tolika? Iskren da budem, nisam ni sanjao da me se toliko plaše da angažuju tako moænu finansijsku kuæu da mi pariraju. To æe biti interesantna tržišna utakmica. Prihvatam izazov. Nadam se da æe gledaoci uživati u borbi Davida i Golijata. Uveren sam da æu, kada nadmetanje otpoène, pridobiti naklonost pravdoljubive srpske javnosti.

Meðutim, hteo bih da javnosti prethodno ukažem na neke nelogiènosti koje su se potkrale Predsedniku. Te nelogiènosti æe najbolje oslikati samog Predsednika. Dakle, Predsednik se hvali kako je sam doneo odluku, doduše posle pažljive selekcije, jer smatra, ponovo jednina, da izabrana brokersko – dilerska kuæa ima ’’iskazan visok nivo profesionalnosti i znanja.’’ Na osnovu èega je to Predsednik zakljuèio? Otkud to on zna? Da li je Predsednik struènjak za brokersko – dilerske poslove? Da li je on kompetentan da sam donese odluku o profesionalnosti i znanju neke brokersko – dilerske kuæe?

Ko je Predsednik? Prema pisanju lista’’Vreme’’ br.713 iz pera Dragoslava Grujiæa, objavljeno u rubrici ’’Lik i delo’’, Predsednik je profesor koji je doktorirao na Fakultetu narodne odbrane na temu’’Društvena samozaštita bez alijenacije u socijalistièkom samoupravnom društvu’’!?!? Tako se zove doktorska disertacija. Da li neko razume njen naziv? Da li neko može da nam prevede na obièan jezik ovu doktorsku samoupravno socijalistièku disertaciju? Ako nekome i poðe za rukom šta je Profesor hteo da kaže, onda neka nam objasni kakve veze ima društvena samozaštita bez alijenacije u socijalistièkom samoupravnom društvu sa brokersko –dilerskim poslovima? Otkud hrabrost profesoru opštenarodne odbrane i društvene samozaštite bez alijenacije da donosi odluku, doslovno piše ’’doneo sam odluku’’, dakle, nevaspitano bezobrazna i arogantna jednina, koje æe brokersko – dilersko društvo zakljuèiti ugovor sa sindikatom? Otkuda smelost da se sudi o profesionalnosti i znanju zanimanja o kome ništa ne zna? Posebno je interesantno pitanje: a zašto baš to brokersko – dilersko društvo? Zašto ne neko drugo? Po kom kriteriju je birano? Ko je birao? Profesor opštenarodne odbrane i društvene samozaštite priznaje da je posle pažljive selekcije doneo odluku. Da li je bio javni tender? Koliko brokersko – dilerskih društava se javilo na konkurs? Kako su rangirani? Kako je odluèivano? Kako je moguæe da nestruèan èovek odluèuje? Profesor opštenarodne odbrane i Doktor društvene samozaštite bez alijenacije, ALIENATIO – otuðivanje, otuðenje, razmena, prodaja, zalog ili medicinski DUHOVNO RASTROJSTVO, piše bez imalo stida da je ’’posle pažljive selekcije sam doneo odluku’’ o izboru brokersko – dilerskog društva, mada nije struèan da o tome donosi odluke jer u vreme kada je Doktor nauka duhovno rastrojavao opštenarodnu odbranu od društvene samozaštite nije bilo brokersko – dilerskih društava, pošto smo živeli u samoupravnom socijalizmu u kome su, posle pažljive selekcije, odabrani mogli doktorirati kao što se, u tranziciono doba, kada se nalazimo na putu evropskih integracija, odluke o izboru konsultanata donose od strane nestruènih ljudi na vlasti.

Da je Predsednik na vlasti to je jasno svakom èlanu SSSS, ali da neæe da siðe sa vlasti uverili su se sindikalci iz Radne zajednice koji su neuspešno štrajkovali protiv njegove samovolje. Štrajk u sindikatu!! Ima li veæe ironije? No, to nije kraj èuda. Kada proèitate tekst ’’Lik i delo’’ možete da naðete sledeæe interesantne detalje. Citiram: ’’Protiv Smiljaniæa je 2001 godine opštinski sindikat subotice podneo kriviènu prijavu zbog ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA, PREVARE I FALSIFIKOVANJA SLUŽBENE ISPRAVE. Njegovi naslednici ga optužuju da je ’’donosio važne odluke uglavnom na ŠTETU Sindikata, u èemu Predsedništvo NIJE IMALO UÈEŠÆA’’ i podseæaju da je Smiljaniæ ’’VEÆ OSUÐIVAN ZBOG PREVARE U SLUŽBI. Opštinski sud u Subotici OSUDIO GA JE 1993 godine NA KAZNU ZATVORA od tri meseca, uslovno na godinu dana. Presudu je POTVRDIO Okružni sud u Subotici 1996 godine. Smiljaniæ je odbacio optužbe i ocenio ’’da su mu plasirane kako bi bio uklonjen sa sindikalne scene.’’

Tako piše o Predsedniku, Profesoru i Doktoru nauka koji me optužuje da manipulišem radnicima i da ostvarujem nezasluženu korist. Blati me sindikalni funkcioner koji je veæ osuðivan, kako pišu njegovi biografi, zbog prevare u službi. Hoæe da spreèi moje javno delovanje sindikalni lider kog je Opštinski sud osudio na kaznu zatvora, a presudu potvrdio Okružni sud. Govori o nezasluženoj koristi koju uzimam funkcioner sindikata koji ima kriviènu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, prevare i falsifikovanja službene isprave. Diže glas u javnosti onaj koga njegovi naslednici optužuju da je donosio važne odluke uglavnom na štetu Sindikata. Donosio je odluke bez uèešæa Predsedništva. Sada mi je jasno šta znaèi izjava ’’doneo sam odluku.’’

To je stil njegovog rada. Biograf piše da se prièa da je kao predsednik sindikata Subotice uspevao znatno da uveæa èlanstvo, gde je osim radnika uèlanio i KAFANSKE MUZIÈARE I CRNOBERZIJANCE sa subotièke pijace. Sa mesta profesora, piše dalje, otišao je u direktore. Kao direktor ’’Subotica filma’’ firmu je izvukao iz gubitka tako što je prikazao ’’Zaèin iz Majamija’’ prvi pornografski film koji je emitovan u srpskim bioskopima. Bravo! Sjajna biografija za sindikalnog lidera. Optuživali su ga za malverzacije sa stanovima (’’Smiljaniæ ponovo obmanuo javnost’’) Strah od istine 06.10.2003. Predsednik, Profesor, Doktor nauka, Direktor, Bokser i Nezavisni intelektualac na pitanje novinara da li bi mogao da bude predsednik Srbije skromno odgovara ’’O tome ne razmišljam, MADA…. Ma, samo èlanovi sindikata i moja porodica da glasaju za mene ja sam prošao.’’ Ali, na prijemu kod Prestolonaslednika menja mišljenje, prema pisanju ’’Blica’’ 12.11.2002., Doktor opštenarodne odbrane i društvene samozaštite izjavio je FONETU na prijemu u Belom dvoru da æe sindikat SSSS predložiti Prestolonaslednika Aleksandra Karaðorðeviæa za predsednika Srbije.

Neverovatno! I šta još da napišem? Treba li posle svega što ste proèitali još nešto komentarisati? Napadnut sam od Lika i Dela. Napao me je i nekoliko godina ranije, nakon što sam u februaru 2001 godine Ðinðiæu sve sasuo u lice u njegovom kabinetu, kada sam mu rekao da se okružio neznalicama i lošim ljudima i kada sam, ništa ne sluteæi, tvrdio da æe ga ti gmazovi, što danas unovèavaju rad u Njegovoj Vladi, izdati i ostaviti na cedilu jer su ološ i skotovi. Prvi koji me je napao u javnosti bio je Lik i Delo. Profesor, Doktor i Brokersko – dilerski struènjak. Napao me je po nalogu. Taèno onako kako to radi i danas. Napada me jer sam jedini stao u zaštitu prevarenih ljudi. Napada me jer sam struèan. Njegovi èlanovi sindikata me zbog toga zovu da im pomognem. Èlanstvo traži da ih ja zastupam, ali Predsednik sam bira svoje konsultante. Može li nam reæi: koliko su plaæeni ti konsultanti? Da li èlanovi sindikata znaju koliko novca uzimaju ti omiljeni konsultanti? O tome treba pisati. Otkriti sindikalne voajere. Najuriti ih iz radnièkog pokreta. A onda izabrati – našeg Leh Valensu. Njega èekamo.