Početna Sadržaj Intervjui Samo interesi Srbiju spasavaju

Samo interesi Srbiju spasavaju

993
0

Branko Dragaš govori za „Politiku“

Predlažemo da vlada nacionalnog spasa radi za dolar godišnje, po menadžerskom principu
Srpska privreda je bankrotirala, a Privredna snaga Srbije i dijaspora imaju rešenje za privredni oporavak zemlje. To je, prema reèima Branka Dragaša, nosioca liste ove grupacije, njihov motiv za uèešæe na izborima 28. decembra.

Branko Dragaš, liberalni ekonomista, privatni preduzetnik, finansijer opozicije devedesetih godina, saradnik na ekonomskom programu Milana Paniæa, sto dana lièni savetnik Zorana Ðinðiæa za privredna pitanja, krivicu za krah domaæe privrede pripisuje neoliberalima koji su posle 5. oktobra došli na vlast i do kraja uništili srpsku ekonomiju.

– Oni su direktno odgovorni, to je njihova ideologija neoliberalizma, a sada prièaju nešto potpuno drugo, ono o èemu ja govorim veæ tri godine. U meðuvremenu, naš dug se popeo, prema izveštaju MMF-a, zakljuèno sa 30. oktobrom, na 13,5 milijardi dolara. Mi smo veæ ušli u dužnièko ropstvo. Prošle godine je trebalo da vratimo 343 miliona – vratili smo samo 43 miliona, a ove godine od potrebnih 488 miliona dolara, vratili smo samo 50 miliona. Znaèi, 738 miliona dolara je veæ dospelo i treba proglasiti bankrot privrede, jer to više ne može da se izdrži, a graðani treba da znaju ko je doveo do toga – istièe Dragaš.

• Šta vi možete da uradite ako doðete na vlast?

– Mi nudimo okrugli sto, kao 1999. godine, javnu raspravu o tipu reforme, koju je imala Slovenija. Ne verujemo nijednoj politièkoj grupaciji, smatrajuæi da u svakoj ima kvalitetnih struènjaka, ali i da se najveæi broj njih nalazi van politike, u zemlji i svetu. Smatramo da moraju da se ukljuèe ljudi iz dijaspore – njima mora da se da pravo glasa, državljanstvo, uèešæe u vladi i u parlamentu.

Srbija posle 28. decembra, prvi put posle 70 godina, ulazi u demokratiju. Jer, imali smo totalitarizam despotskog tipa, pa neoliberalni totalitarizam tih tržišnih talibana koji su jednostavno zabranili svako kritièko mišljenje i doveli do kraha privrede. Zato æemo vrlo brzo, možda èak za šest meseci, imati nove izbore ukoliko se ne napravi okrugli sto i pomirenje.

• Kako zamišljate buduæu vladu?

– Mora taèno da se zna ko je ko u struci. Ovi ljudi koji su došli u vladu su potpuni diletanti, oni nikada u struci nisu ništa predstavljali. Nama su stvarno potrebni ljudi iz dijaspore, ali oni koji su vodeæi menadžeri, a ne ljudi za koje niko nikada nije èuo.

Naš predlog je da, recimo, ministar poljoprivrede bude iz Vojvodine, èovek koji vodi kombinat od pet hiljada hektara, ima dve-tri hiljade krava, zna da organizuje proizvodnju. Njegov zamenik treba da bude, na primer, privatnik iz Arilja koji radi sa hladnjaèom od dve-tri hiljade tona.

• A imena? Kako se oni zovu?

– Nas uopšte ne interesuju imena. Interesuje nas princip. Glavna stvar u Srbiji treba da bude da li neko zna da pravi pare za državu ili ne zna. Zbog toga predlažemo da vlada nacionalnog spasa radi za jedan dolar godišnje. Menadžerski pristup, s dvanaest ljudi u vladi.

• Premijer i jedanaest ministara?

– Ne, veæ premijer, dva potpredsednika i devet ministara – i niko više. Predlažemo da vlada onda pozove èetiri hiljade ljudi iz dijaspore, i to onih koji su „teži“ od milion dolara, kao i èetiri hiljade privatnika iz Srbije od nas 60.000 koji imamo mala i srednja preduzeæa, i da im predoèi da æe imati tri procenta provizije od svakog posla koji donesu Srbiji.

Znaèi, mi predlažemo opštu liberalizaciju unutar Srbije i zaštitu našeg tržišta sedam godina.

• A kako æe na takvu zaštitu tržišta da gledaju najvažnije meðunarodne institucije?

– Treba jedna ekipa da ide i da lobira, da govori da ne možemo da plaæamo… Èim proglasite bankrot, znaèi da ne možete više ništa da plaæate.

• Vi biste proglasili bankrot?

– Da, bankrot privrede prema inostranim poveriocima i izrada novog ekonomsko-socijalnog programa. Tražili bismo reprogram dugova i više uopšte ne bismo tražili pare od njih – jer su one preskupe. Ne samo zbog kamatnih stopa, nego i zbog toga što potencijal u Srbiji postoji.

Primera radi, sa sliènom obradivom površinom, Maðarska ima agrarni suficit od 1,1 milijardi dolara. A mi imamo za prvih sedam meseci ove godine 66 miliona dolara – deficita. Znaèi, treba nam ekipa u agraru koja æe da pravi suficit i koja æe od njega uzeti procenat. Nudimo Srbiji novi slogan – samo interesi Srbiju spasavaju. Ne verujem više ni u kakve patriotske laži ljudi na vlasti, verujem samo u usaglašene i kontrolisane interese. Znaèi, možemo i mi da ostvarimo suficit od 1,1 milijarde dolara, ali da se za okruglim stolom napravi agrarni plan kako do toga da se doðe.

• Okrugli stolovi obièno znaèe odugovlaèenje. Koliko brzo mogu da se naprave ti planovi?

– Mi imamo rešenje za NIS i do njega smo došli za èetiri nedelje.

• Govorite o privatizaciji?

– Ne, nema privatizacije NIS-a, nego reorganizacije. Mi se razlikujemo od ovih koji se bave rasprodajom. Strateške grane se ne privatizuju nego ostaju u veæinskom vlasništvu države, dok manjinski deo može da bude mešoviti, domaæi i strani kapital. Strateške grane su EPS, NIS, PTT, Telekom, Srbijašume, Srbijavode, aerodrom, JAT, RTS…

Biljana Bakoviæ
Politika 2003-12-16