Početna Sadržaj Privatizacija Rasprodaja elektrana put u katastrofu

Rasprodaja elektrana put u katastrofu

719
0
SHARE

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE NA PREKRETNICI

Dileme nema: posle Naftne industrije Srbije, na red za izbor strateškog savetnika i sve oèigledniju pripremu za privatizaciju došla je i Elektroprivreda Srbije. Odluka Vlade Srbije da raspiše tender za savetnika uskomešala je javnost, posebno struènjake i dobre poznavaoce elektroprivrede, ali i rukovodstvo i sindikat ove kompanije. Naime, nezadovoljstvo ovakvim potezom Vlade izazvano je prvenstveno time što se u ozbiljan posao koji prethodi privatizaciji krenulo bez konkretnih dogovora i zvaniènih stavova, kao i èinjenicom da èitavu stvar forsiraju neke svetske institucije, uz podršku pojedinih Vladinih resora i ministara.

Podseæamo na to da je pomoænik ministra rudarstva i energetike Aleksandar Vlajèiæ rekao da je izbor strateškog savetnika za EPS uslov za dobijanje kredita Svetske banke za strukturalne promene u privredi u iznosu od 50 miliona dolara! On je razjasio da æe posao savetnika biti samo finansijsko razdvajanje proizvodnje i distribucije elektriène energije i da meðunarodne finansijske institucije imaju dobre namere, jer žele da finansijski pomognu ubrzanje reformi. S druge strane, Evropska regulativa je jasna i kaže da je eventualna privatizacija energetike izbor države i da bi ona mogla da doðe u obzir tek kada se iskoriste sve moguænosti poveæanja efikasnosti EPS-a.

I preporuke stalnog predstavnika MMF-a u SCG Heralda Hišhofera bile su jasne – proces privatizacije energetskog sektora u Srbiji mora da bude javan i u njega treba da budu ukljuèeni svi, ne samo Vlada veæ i rukovodstvo i sindikati tih preduzeæa. Uz to, nemali broj struènjaka i investitora je naglasio da se ne sme dozvoliti da u energetskom sektoru privatni kapital preuzme monopol koji je imala država.

Dilema ko i zašto, a i kako, forsira privatizaciju EPS-a, ostaje nerazjašnjena, posebno posle izjave evropskog komesara za energetiku Evropske komisije Andrisa Piebalgsa da Evropska komisija nikada nije Srbiji uputila zahtev da se privatizuje energetski sektor. On je rekao da treba raditi na ispunjavanju direktiva Evropske unije, kako bi se srpski energetski sektor reformisao na zadovoljavajuæi naèin. Po njegovim reèima, odluka o privatizaciji energetskih kompanija u jugoistoènoj Evropi prepuštena je vladama tih zemalja, te je, shodno tome, odluka o privatizaciji energetskog sektora u Srbiji u rukama Republièke vlade. Ministar rudarstva i energetike Srbije Radomir Naumov pozdravio je ovakav stav evropskog komesara za energetiku Piebalgsa, naglasivši da Elektroprivreda Srbije, poštujuæi sve norme EU, uspešno radi na reorganizaciji. Posle stavova, planova, a oèigledno i želja, kako nekih svetskih, tako i ovdašnjih zvaniènika, sagledajmo šta o ovome kaže Zakon o energetici, a i kako EPS sebe vidi u buduænosti. Prema pomenutom zakonu, proizvodnja i distribucija elektriène energije nisu razdvojeni! To znaèi da bi, legalno, veoma teško moglo da se izvede da se distribucije izdvoje i, kao najinteresantnije, prodaju zainteresovanima. Da bi se to realizovalo, Zakon o energetici morao bi, bar u tom segmentu, da se promeni, i mada ima najava da bi i to moglo uskoro da se desi, skupštinska procedura ne može da se izbegne, a time i javnost èitave rabote.

Poslovodstvo EPS-a do sada je više puta iznelo stav da takvo razdvajanje ne bi bilo dobro i da ne želi da pravi greške elektroprivreda Rumunije, Bugarske, Maðarske, Slovaèke i drugih. I pored toga što se i tim zemljama javno govori o lošem modelu reorganizacije i privatizacije elektroprivrednog sektora, u Srbiji se baš sada nameæu takva rešenja. Posebno je zanimljivo da neke zemlje, koje su nedavno ušle u Evropsku uniju, povovo kreæu da svoje elektroprivrede povezuju vertikalno, ali i jaèaju državni udeo u vlasništvu! Tu je veoma dobar primer èeški ÈEZ, koji se okuplja u jednu kompaniju, kupuju rudnike za potrebe svojih elektrana i ponovo kupuje svoje nekadašnje distribucije! Sliènim poslom se sada bavi i maðarska elektroprivreda, koja otkupljuje svoje nekadašnje distribucije. Dakle, ima zemalja koje su shvatile da rascepkana elektroprivreda nema gotovo nikakve šanse da uspe na tržištu elektriène energije.

Elektroprivreda Srbije nastavlja reforme i reorganizaciju, primenjujuæi, u saradnji s Ministarstvom rudarstva i energetike, sve preporuke i direktive Evropske unije. Kako je nedavno reèeno na sastanku u Briselu, razvoj i privatizacija sistema u pravo vreme i uz pravu cenu je izbor na koji imamo pravo.

Prodaja najbljih hidro ili termoelektrana bila bi katastrofa, a prodaja samo najboljih distribucija je greška koja nas skupo može koštati, upozoravaju energetski analitièari. Od privatizacije ne treba bežati i smatrati je najgorim rešenjem, ali treba izabrati privatizaciju koja donosi opštu korist i za državu i za EPS, a izbeæi onu u kojoj se rasproda ono najbolje.

Rascepkani uz restrikcije

Kod veæine naših suseda, koji rasparèavaju svoju elektroprivredu (Rumunija, Bugarska, Makedonija) i slušaju razne preporuke i savete, sasvim je druga prièa. Uz to, baš u tim zemljama se ove jeseni beležio manjak energije, a bile su na snazi redukcije…

A. Brzak
Dnevnik 25. december 2005.

SHARE