Početna Sadržaj Osvetljenja Privatizacija – promašaj

Privatizacija – promašaj

526
0
SHARE

Finansijska analiza akcionarskih društava privrede Srbije u 2008. godini

Uvod u detaljniju analizu

Analiza akcinarskih društava u prošloj godini sa stanovišta poslovnih odnosno finansijskih rezultata se oslanja na sličnu analizu koju je autor uradio za period 2005-2007. godine. Na bazi rezultata poslovanja akcionarskih drustava u Srbiji može se zaključiti sledeće:
• Dalje pogoršanje svih performansi poslovanja zbirno gledano odnosno na bazi 1506 preduzeća koja su dostavila finansijske izveštaje
• Imajući u vidu da je privatizacija imala za cilj da poboljša performanse poslovanja privrede, taj cilj je potpuno izostao što znači i da je privatizicija gledano sa te tačke potpuni promašaj. Veliki broj preduzeća ako se posmatra na ovaj način ima lošije rezultate nego ranije, odnosno nema očekivanog povećanja efikansosti.
• Broj preduzeća gde je obavljena loša privatizacija svakim danom je sve veći sa stanovišta revizije i poništavanja ugovora o kupovini sa kupcima od strane prodavca (Agencije za privatizaciju, odnosno države), sada je to oko 1/3 svih do sada obavljenih privatizacija;
• Kupci su kupovali preduzeća uglavnom uvažavajući rentni, a ne poslovni i profitni princip (više o tome u radovima istog autora na www.ekonomija.org);

Akcionarska društva su u prošloj poslovnoj godini imala veliki rast kratkoročnog finansijskog zaduženja, što znači da privreda uglavnom nema sopstveni neto obrtni fond i naslonjena je na pozajmljena sredstva, kojih u uslovima aktuelne krize ima sve manje. Zbog toga je realno očekivati i da će efekti finansijske krize na srpsku privredu biti izraženiji nego drugde, odnosno trajaće duže.
 Tabela 1. Bilans uspeha akcionarskih društava u 2007 i 2008.godini u 000 dinara

Bilans uspeha akcionarskih društava u 2007 i 2008.godini

Kao što se vidi preduzeća su u prošloj godini ostvarila neto gubitak u poslovanju od 1.3 milijarde dinara. Enorman rast troškova kamata i negativnih kursnih razlika korespondira sa prethodnim konstatacijama da je zaduženje privrede u prošloj godini bilo izrazito. Ti podaci se vide na poziciji, kratkoročne finansijske obaveze u pasivi bilansa stanja.
Takodje je evidentan rast gubitka u poslovanju (kumuliranog i to sa 92 na 122 milijarde dinara. Kratkoročne obaveze su povećane za oko 100 milijardi i do 50 milijardi povećanja kratkoročnih finansijskih obaveze i oko 50 milijardi povećanja obaveza prema dobavljačima. To može biti ključni pokazatelj rasta finansijske nediscipline i nemogućnosti preduzeća da servisiraju svoje obaveze. Paralelno sa tim raste i stanje potraživanja od kupaca takođe za 50 milijardi dinara. Broj preduzeća u blokadi prema svim oblicima svojine je preko 60 hiljada, što znači da se preduzeća nalaze u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji i pretnjom kolapsa čitavog privrednog sistema.
Posmatrajući odnos između kumuliranog gubitka i neraspoređenog dobitka dolazi do polarizacije odnosno izdvaja se samo mala grupa uspešnih većih sistema sa pretežnim učešćem stranog partnera (Sintelon, Hemofarm i sl), dok najveći broj preduzeća konstatno kumulira gubitak.

SHARE