Početna Sadržaj Rasprave Prihvatamo izazov „Swissliona“

Prihvatamo izazov „Swissliona“

1001
0

Nakon „senzacionalne ponude vlasnika PIK Takovo“, koja je objavljena u listu „Politika“ 14. juna 2005. godine na strani 14, UMA Srbije prihvata izazov „Swissliona“ i g. Draškoviæa i spremna je da organizuje prodaju „Takova“ po realnim cenama. U tom smislu tražimo od države, koja je jeftino prodala kombinat, da prethodno uradi sledeæe:

1. PONIŠTI PRIVATIZACIJU zbog nerealne procene kapitala kombinata;

2. RASKINE Kupoprodajni ugovor i poništi navodnu dokapitalizaciju;

3. PODELI akcije tako da 70% akcija bude u državnom vlasništvu i 30% vlasništvo malih akcionara „Takova“, umesto sadašnjih 15%, koliko su dobili tenderskom prodajom;

4. OVLASTI UMA Srbije da osmisli i organizuje novu privatizaciju i pronaðe strateške partnere koji æe po realnoj ceni privatizovati kombinat;

5. RASPIŠE KONKURS za sve finansijske agente i posrednike iz zemlje i sveta koji æe da prodaju akcije „Takova“ po realnoj ceni, uz proviziju od 5%;

6. VRATI g. Draškoviæu i „Swisslionu“ 3.000.000. € uz kamatu od 8% godišnje;

7. VRATI REALNO ULAGANJE „Swissliona“ koje æe proceniti nezavisna grupa struènjaka;

8. IZRAÈUNA ŠTETE koje su nastale ovakvom pogrešnom privatizacijom.

UMA Srbije prihvata da uèestvuje na finansijskom tržištu sa drugim finansijskim agentima i posrednicima u novoj privatizaciji kombinata „Takovo“ iz Gornjeg Milanovca i tako pokaže Agenciji za privatizaciju da æe izvršiti bolju prodaju kompanije.

Istovremeno, UMA Srbije na ovaj tržišni naèin traži da, umesto Agencije za privatizaciju, prodavci društvenog kapitala budu uèesnici na finansijskom tržištu.

Zar to nije tržišno?

Kako može Agencija da prodaje društveni kapital koji nije njen?

Država može samo da prodaje ono što je njeno vlasništvo.

Društveno vlasništvo pripada svim graðanima Srbije.

Društveno vlasništvo treba da prodaju SVI uèesnici na finansijskom tržištu, a ne èinovnici Vlade.

Koja je prednost ovakve prodaje?

Preduzeæa æe se prodavati po tržišnim cenama uz konkurenciju svih zainteresovanih, jer æe posrednici poveæavati cenu da bi dobili što veæu zaradu od provizije.

Država æe dobiti veæe prihode u Budžet.

Mali akcionari æe dobiti tržišnu cenu akcija.

Razviæe se Berza.

Razviæe se preduzetnièki duh.

Neæe biti korupcije.

Neæe biti nameštenih tendera i aukcija.

Neæe se otimati imovina od države i malih akcionra.

Pokrenuæe se proizvodnja.

UMA Srbije poziva g. Draškoviæa da izaðe na TV duel g. Dragašu i da graðani Srbije ocene èiji je model privatizacije bolji.

UMA SRBIJE,
Branko Dragaš

Beograd,
14.06.2005.