Početna Sadržaj Sagledavanja Premijer-a dokumentarni materijal

Premijer-a dokumentarni materijal

1051
0

Dokument u celini možete preuzeti klikom na: Premijera dokumentarni materijal

PREMIJERA NIKADA NIJE OBJAVLjENA.
PRIPREMANA JE DOK SE TRAGEDIJA NIJE DESILA.
ODUSTALI SMO OD OBJAVLjIVANjA ZA NEKO DRUGO VREME.
ORIGINALAN MATERIJAL JE PRED VAMA.
DOKUMENTACIJA JE IZ NOVINA.
1. Bilans promena

Šta je obeæano?

U predizbornoj kampanji DOS je obeæavao graðanima Srbije u prvoj godini svoje vlasti:

1. Pokretanje inicijative za donošenje novog Ustava, prilagoðenog potrebama demokratskog i otvorenog društva, na putu ka evropskoj integraciji,

2. Uspostavljanje poverenja graðana u institucije:

• reforma pravosudnih organa

• reforma kriviènog zakonodavstva

• reforma službi javne bezbednosti

• Reforma Službi Državne Bezbednosti

• Uspostavljanje privremenih specijalnih organa za suzbijanje korupcije i zloupotreba u javnim službama (carina, privredni kriminal, finansijska policija, kriminalistièka policija)

• Uspotavljanje organa javne kontrole (Komitet za nadzor) nad službama dražvne uprave i javnih službi

• Uspostavljanje instituta Ombudsmana

• Reforma državne uprave

3. Utvrðivanje zateèenog stanja prema obavezi i dugovanja, kao i utvrðivanje definitivnog naèina njihovog regulisanja:

• dugova vlade prema graðanima

• dugova preduzeæa prema vladi

• meðusobnog dugovanja banaka i preduzeæa

• organizovanje multikompenzacije kao naèina poravnanja dela dugova i potraživanja

• utvrðivanje stanja “divlje gradnje” i njenog definitivnog regulisanja (bilo legalizacije, bilo uklanjanjem)

• osnivanje komisije za utvrðivanje i eventualno reviziju veæih finansijskih i ekonomskih transakcija obavljenih u uslovima hiperinflacije, sankcija i blokade; utvrðivanje poreza na ekstra-dobit u uslovima sankcija

4. Denacionalizacija – uspostavljanje pravne države podrazumeva i volju da se pokrene postupak vraæanja nelegitimno oduzete imovine, ili da se pronaðe adekvatno obešteæenje za nekadašnje vlasnike

5. Utvrðivanje srednjoroènog programa ekonomskog razvoja za ukljuèenje Srbije na svetsko tržište

6. Reforma poreskog sistema i primena poreskog zakonodavstva u smislu bitnog smanjenja poreske stope

7. Privlaèenje i kanalisanje investicija

• za obnovu i izgradnju infrastrukture

• za podstrek izvoznoj privredi

• za programe zapošljavanja

• za uravnoteženi regionalni razvoj

• zakon o smanjenju broja ministara i ogranièenju broja, potpredsednika najviše tri i smanjenje skupštinskih odbora i komisija najmanje za 1/3

• zakon o zabrani da poslanici i èlanovi vlade nagomilavaju funkcije

8. Privatizacija

• promena Zakona o privatizaciji

• utvrðivanje prioriteta za privatizaciju

• servis za pomoæ preduzeæima prilikom privatizacije

9. Nacionalni program za revitalizaciju poljoprivrede

• stabilni pariteti cena

• kreditne linije za obnovu farmerstva

• izvozni aranžmani

10. Program za suzbijanje siromaštva

• specijalni socijalni program za pomoæ najugroženijim slojevima stanovnišva

• program prekvalifikacije zaposlenih i pronalaženje novih radnih mesta za radnike u propalim preduzeæima

• velike investicije koje otvaraju nova radna mesta

11. Decentralizacija vlasti: državna organizacija demokratske Srbije

• lokalna samouprava

• Vojvodina

• Kosovo i Metohija

12. Ostali prioritetni zakoni, èije donošenje je potrebno inicirati u prvih šest meseci

• zakon o univerzitetu

• zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju

• zakon o informisanju

• zakon o radnim odnosima

• zakon o sindikatima

• zakon o penzionom osiguranju

Šta je još obeæano u predizbornoj kampanji?

• neæe se sprovoditi šok-terapija,

• neæe biti divlje liberalizacije cena

• proseèna plata æe biti minimalna 250 a maksimalna 500 DM

• strani donator æe dati novoj vlasti 6 milijardi $

• brz oporavak privrede

• investicioni ciklus koji æe zaposliti velik broj radnika

• poštenu privatizaciju

• hapšenje novobogataša koji su bili bliski režimu i nelegalno stekli veliki kapital

• obraèun sa organizovanim kriminalom

Na graðanima je da procene što je od obeæanog uèinjeno, naše je samo da podsetimo na predizborna obeæanja koja su DOS dovela na vlast.

2. Šta je Premijer nekad govorio?

Politièari brzo zaboravljaju šta su sve nekad govorili i zbog toga je važno, s vremena na vreme, da ih javnost podseti na njihove izjave kako bi se politièka scena Srbije što pre uozbiljila i kako bi nedosledni politièari bili zamenjeni odgovornim, javnim delatnicima.

Listajuæi staru štampu našli smo niz izjava koje su danas više nego interesantne.

TAKO JE GOVORIO ÐINÐIÆ

• „Tražimo da se vlast menja na izborima, ne prevarama. Kada je velika politièka napetost u zemlji, izbori su pravo rešenje“,
Blic, 10. decembar 1996.

„Nikada neæu otiæi na Dedinje, ni otpuštati zbog ideologije“,
Blic 2-3. novembar 1996.

„Stranci treba da znaju da mi neæemo dozvoliti prodaju naših najpotrebnijih preduzeæa u bescenje, bez kontrole javnosti“,
Dnevni telegraf, 2. februar 1997.

„Najsigurniji znak da je vlast u strahu je besomuèna zloupotreba medija“,
Dnevni telegraf, 6. februar 1997.

„Kad dodem na vlast, prvo æemo narodu da vratimo pare koje su pokradene“,
Dnevni telegraf, 8. februar 1997.

„Mora da se zna ko za šta nosi odgovornost. Ako Vlada loše radi, kriv je predsednik Vlade. To isto važi i za svakog ministra, jer predsednik Vlade odgovara za to što su oni na tim mestima“,
Blic, 22. mart 1997.

„Kad god Vlada želi da uradi nešto mimo zakona, nešto što se ne može kontrolisati, onda Vlada donese uredbu“,
Dnevni telegraf, 26. februar 1997.

„Naravno da nisam išao kod Miloševiæa. Zar se to pitanje uopšte postavlja?“,
19. mart 1997.

„Pa šta ako sam išao kod Miloševiæa? Taj razgovor je bio beznaèajan, zato mu i ne pridajem pažnju…“,
Blic, 29. maj 1997.

„Nema dobre Vlade bez dobre Skupštine“,
Blic, 24. januar 1997.

„Ako bi Kariæ mnogo više govorio o ekonomiji, naravno i o naèinu na koji je on došao do bogatstva i naèinu na koji njegova kompanija funkcioniše, to bi bude vrlo interesovalo, a videli bi kako je moguæe u jednoj zemlji od nièeg napraviti bogatstvo.“ ,
Blic, 10-11. maj 1997.

„U Srbiji niko nema monopol na opoziciju, ni na demokratiju, ni na reforme. Što pre to shvatimo, to æemo pre sazreti i odrasti“,
Blic, 7. maj 1997.

„Ne sme da nam se pojavi novo kukavièje jaje, Nova demokratija…“ ,
Naša borba, 4. septembar 1996.

„Mora se stati na put onima koji od Srbije žele da naprave privatno preduzeæe“,
Naša borba, 11. oktobar 1996.

„Bez kontrole i kažnjavanja nema normalne vlasti“,
Naša borba, 18. oktobar 1996.

„Hoæemo da Srbija bude nacionalna država srpskog naroda. Prvi èlan ustava mora da bude ‘Srbija je država srpskog naroda’ (napomena: DS je danas èlan socijalistièke internacionale),
Naša borba, 21. oktobar 1996.

„Kada dodemo na vlast, smanjiæemo poreze, koji danas guše preduzeæa, stvoriæemo jeftinu državu, koja æe da se finansira od uspešne privrede, a ne od državnog šverca i kriminala“,
Borba, 17. decembar 1992.

„Ljudi žele da glasaju za one koji nude doslednost i principijelnost. Koštunica to nesumnjivo olièava“,
Glas javnosti, 7. septembar 2000.

„Neæe biti revanšizma, ali oni koji su krali moraæe da odgovaraju. Neæe im biti suðeno u Hagu, sudiæe im generacije koje dolaze“,
Blic, 12. septembar 2000.

Dokument u celini možete preuzeti klikom na: Premijera dokumentarni materijal