Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Pljaèka

Pljaèka

922
0
SHARE

Pljaèka još uvek traje. Niko nema snage da je prekine. Uprkos raspisanim vanrednim izborima, narkotizovani neoliberali slave rasprodaju novih preduzeæa. Hvale se da æe u narednim nedeljama postiæi rekorde. Izgleda kao da se ništa znaèajno nije dogodilo. Kao da izbori neæe promeniti vlast.

Zašto je to tako? Najavljene predizborne koalicije lažni reformatori, koji su za tri godine uništili nacionalnu ekonomiju i živote sve siromašnijih ljudi, doživljavaju kao drugu fazu tranzicije. Pošto su prvu fazu rasprodaje države završili uspešno poklanjajuæi naše: cementare, šeæerane, duvansku industriju, uljare, pivare, kamenolome, mlekare, izvore voda i poljoprivredna dobra, sada je na redu završna faza u kojoj se mora zadati smrtni udarac srpskoj privredi. Kada Srbija bude ekonomski uništena, ona neæe više biti remetilaèki faktor na Balkanu.

Ta lobotomija nepokorenog, varvarskog naroda izvršiæe se rasprodajom strateških grana: EPS, NIS, PTT, Telekom, JAT, Srbijavode, Srbijašume, RTS, kao i prodajom rudnih i prirodnih bogatstava.

Šta æe to Srbiji? Konsultanti multinacionalnih kompanija mogu dobro zaraditi rasprodajuæi ta preduzeæa. Druga faza je opasnija od one prve, jer je teži zadatak. Zato je važno ponovo podvaliti narodu. Neoliberali menjaju partijska odela, ali im šibicarska æud ostaje uvek ista. Neoliberali reformišu reforme. Šminkaju mrtvog Sulejmana Velièanstvenog pod Sigetom. Plaše se da graðani brzo ne prozru njihovu novu prevaru i zato transparentno kritikuju ono što su sami upropastili. Veruju da æe oživeti mrtvaca i da æe ostvariti velièanstvenu pobedu uzimajuæi u koaliciju samog Sulejmana.

Napirlitano borbeno šepurenje i izazivanje prevarene javnosti æurlikom »Bori se« samo je bahato razmetanje banalnosti. Tim koèoperenjem se ne može sakriti lièna odgovornost da su saradnici mafijaških gmazova i kumovi partije oèerupali naše živote baš u vreme kada su kritièarima i analitièarima bljesnule sablje opominjuæi – »Pokori se!« Gde su ti šminkeri koalicionog Sulejmana bili? U koju velièanstvenu državnu funkciju su se oni sakrili? Zašto su zatvarali oèi pred sultanskom pljaèkom države? Kako sada da im podanièki verujemo da æe hapsiti svoje kumove samo zbog toga što su oni, zaneseni svojom moæi, uplašenoj javnosti gazdinski poruèivali »Moli se!?«

Kumovi partije »Ori se« ne trebaju da odgovaraju za papagajsko ponavljanje otrcanih fraza o demokratiji civilnom društvu i radu nevladinih organizacija, veæ zbog pljaèke koja, kao što rekoh, još uvek traje. »Gori se« svet nije mogao okupiti da nam zagorèa život.

Druga faza treba da nam omoguæi legalizaciju otetog i uèvršæivanje kastinskog društva u kome æe pedigrirani kupci Bentlija zahvaljivati narcisoidnom šminkeru vojnom lentom sa NATO zvezdom na kojoj æe pisati, u znak uèinjene pažnje i posebne zasluge, – »Voli se!«

Gora papazjanija se nije mogla ponuditi našem biraèu pred odluèujuæi drugi krug pakla u kome su svi zauzeli svoja mesta, samo je ostalo da se vidi ko æe koga prvi pojesti, upotrebivši pribor na kome krupnim, dreèeæi ružièastim slovima piše, »Soli se!« Ko æe koga, kaže narod, ako ne svoj svoga.

Zato se oèekuje, taènije »Oèekuje se«, posleizborna koalicija koja æe lièiti na one predizborne. Svako æe biti sa svakim i niko ni sa kim, tako da æe svako sam moæi da formira sopstvene grupe za preostalo pljaèkanje države. Grupe æe iæi u trojkama: dva crna džipa sa rotacionim svetlima i prodornim alarmom, izmeðu njih blindirani kum partije okružen sponzurušama iz svih patija, jer jaja nikad ne valja držati u jednoj korpi. Jaja mogu da se polupaju taèno tamo gde konzumenti reforme uganu nogu.

Udubljenja na asfaltu su posledica ovogodišnje budžetske suše, pa su rupe morale da se pokrivaju rebalansom izraðenim u asfaltnim bazama koje još nisu dignute u vazduh. Sve u svemu, prostor za pljaèku se ne sužava, naprotiv, osionost postaje sve veæa tako da postoji realna opasnost da se do izbora završi privatizacija. Zar nije cilj privatizacija. Zar nije cilj privatizacije upravo brzina? Ima li bolje i pravednije privatizacije od besplatne podele vauèera kumovima partije? Veliki kumovi æe skratiti tranzicione muke malih akcionara. »Kumovi se« tako obavezuju da monopolizuju tržište i preuzimaju svu odgovornost za finansiranje Komisije za borbu protiv korupcije. Prirodno je da se oni bore, »Bori se!«, za uspostavljanje vladavine kumova i da izgraðuju partijske institucije koje æe zadovoljavati pohlepu sopstvenog èopora.

Tako æe biti potpuno obezbeðen miran prelazak iz kumovske u spahijsku tranziciju. Seljaci æe, svesni da društvena preduzeæa u poljoprivredi ne nogu da opstanu, dobrovoljno predati svu imovinu bezemljašima, kako bi im lakše omoguæili da postanu spahije, dok æe se paori zadovoljiti daleko sigurnijim i bezbrižnijim kmetskim odnosom bez zaštitnih sredstava. Oktobarska evolucija japijevaca završiæe trijumfalnom pobedom ideologije bez morala i samo opljaèkana država može dovesti do stvaranja politièara bez telohranitelja, jer æe pripadnici Službe braniti feudalne posede kraljeva šeæera, jaja, telefona, prezervativa, cigareta, toalet papira i ružièastih televizija. Baroni tranzicije imaæe, umesto tableta protiv straha, pesnike kurtizane koji æe im sastavljati romantiène balade o berzanskoj kotaciji ukradenih preduzeæa i iznosu dividende, koje æe dobrovoljno rasti, pa æe plemstvu ostati jedino da urlikne iz sveg grla – »Divi se!«.

To je scenario koji je nametnut od strane onih koji se nikad ne nameæu, ali sve mafijaški kontrolišu. Hoæe li graðani pristati na to? Hoæe li pristati na novu prevaru? Neæe. Podla zamisao kumova partije može se osujetiti ako odmah prestane pljaèka. Šta treba uraditi? Dovoljno je samo da se upale svetla u mraènoj, balkanskoj kutiji bez kontrolora. Lopove æemo zateæi u kraði. Ali, niko ne pali svetla. Šta radi opozicija? Vide li oni šta se sve krade? Kako æe novi vladati, ako odlazeæi sve odnesu?

Gospodo opozicionari, bez obzira koji dres nosili, zaustavite pljaèku. Upalite izborne lampice u vašim glavama. Ne delite funkcije koje nemaju pokriæe u privredi. Pozovite sve ljude dobre volje da vam pomognu. Nije teško biti fin prema finim ljudima. Neoliberali su namerno upropastili privredu. Ogranièite im vlast. Odmah. Zaustavite rasprodaju jer je to u našem interesu. Drogirane vlastodršce treba skinuti sa igle sudbine. Oni ne prezaju da vas zavedu – »Kockaj se!«.

Ako progutate mamac vlasti, zaraziæete se njihovim virusom. Neki æe ga samo probuditi u sebi. U interesu Srbije, prevaziðite sebe. Pokažite da nisu svi lopovi i kradljivci društvenih preduzeæa. Pokažite da ste spremni da ukrotite sebe kako bi se Srbija uspravila. Velika istorijska odgovornost je pred vama danas. Zaustavite izborne kampanje i spreèite pljaèku. Pozovite sve koji žele dobro Srbiji i saslušajte njihova mišljenja. Napravite sada struène timove, da bi vam posle izbora bilo lakše. Pozovite ljude iz rasejanja da nam pomognu, jer pomažemo tako njima. Oslobodite se ega i taštine da bi veæi prostor u duši dobila ljubav prema opštem dobru. Budite istrajni na putu izbavljenja da ne bi zalutali na tržištu. Procenjujte javno i ne uzimajte procente tajno. Neka Srbiju vode najbolji jer æe najbolje tada biti Srbiji. Verujte mi, ima mesta za sve sujete. Toliko smo nisko pali da samo složni možemo da uspemo. Nije taèno da nema izlaza. Spas æemo pronaæi kad složimo interese. Samo interesi Srbiju spašavaju. Naðimo te zajednièke interese koji nas sve pokreæu. To je naš dug prema pokolenju. Obaveza prema predanju. Ne zatvarajte oèi pred probuðenom pohlepom. Spreèite neoliberale da rasprodaju sve. Zaustavite ih snagom novih izbora. Taj argument oni jedino razumeju. I huk ulice. Urlik poniženih i prevarenih – »Nosi se!«.

InterNacional

SHARE