Početna Sadržaj Privatizacija Obezvreðen kapital „Konstruktora”

Obezvreðen kapital „Konstruktora”

858
0

JOŠ JEDNO NEZADOVOLJSTVO PRIVATIZACIJOM

Firma je pre dve godine prodata za 172.000 evra, a UMA tvrdi da je tržišna vrednost preko 41 milion evra • Akcionari pre godinu dana pokrenuli sudski postupak za raskid kupoprodajnog ugovora

Vruæa tema, malo interesovanje

Udruženje manjinskih akcionara „Konstruktora”, koje je svoje poverenje poklonilo Udruženju malih akcionara Srbije (UMA) kao svom zastupniku, 3. oktobra je u zgradi Opštine održalo skupštinu s namerom da svoje èlanove, a ima ih oko 600, upozna s najnovijom procenom kapitala firme koju su saèinili struènjaci UMA. Meðutim, za ovaj skup interesovanje je pokazalo svega èetrdesetak akcionara.

I pored malog odziva, Branko Dragaš, osnivaè UMA, predoèio je podatke koji treba da ohrabre akcionare da istraju u borbi da se sazna istina o privatizaciji i da se založe za osnivanje državne agencije za reviziju privatizacije u Srbiji. Tek tada bi, po Dragaševom mišljenju, mogli da budu obešteæeni svi ljudi iz procesa privatizacije, za koju on tvrdi da je èista pljaèka.

Krivièno delo

– „Konstruktor” je pre dve godine prodat za 172.000 evra. Prema našoj proceni, a na osnovu dokumentacije koja nam je dostavljena, veliki deo kapitala nije bio upisan u prospekt, što je krivièno delo, pa samim tim i nije bilo moguæe da se firma privatizuje. Reè je, izmeðu ostalog, o 19 hektara zemlje u Baru, na atraktivnom mestu, gde su cene ogromne. Nije upisan ni veliki broj garaža i drugih objekata koji nisu ušli u procenu, a ono što jeste procenjeno, obezvreðeno je. U zakonu stoji da æe se preduzeæe prodavati po tržišnim cenama. Procenili smo da tržišna vrednost preduzeæa iznosi 41.100.000 evra. Firma je sa gubitkom i obavezama dugovala oko 400.000 evra, tako da èist neto kapital preduzeæa vredi 40.776.000 evra. Ovi podaci jasno ukazuju na to da je vrednost preduzeæa umanjena za 168 puta. To znaèi da su 1.904 lica, koliko u „Konstruktoru” ima vlasnika akcija, pokradena – tvrdi Dragaš.

Loša procena

On je napomenuo da, po proceni UMA, vrednost jedne akcije ne iznosi 1.000 dinara, veæ 856 evra. Male akcionare, u èijem vlasništvu je 27,7 odsto kapitala, posavetovao je da ne žure s prodajom akcija utoliko pre što su zbog loše procene preduzeæa radnici dobili mali broj akcija, mada njihova firma vredi mnogo više. Kao primer su navedeni akcionari s 35 godina staža, kojima je pripalo svega 16 akcija. Dragaš je kategorièan u stavu da je reè o otimanju liène imovine i da je od svih dosadašnjih privatizacija u Srbiji u svega pet odsto sluèajeva vlasnièka promena uraðena po zakonu.

On je predložio dva rešenja: da Agencija za privatizaciju i Ministarstvo privrede raskinu postojeæi kupoprodajni ugovor, posle èega bi se krenulo u novu privatizaciju i novu podelu akcija, ili da veæinski vlasnik ili Agencija isplate male akcionare.

Nezadovoljni procenom kapitala svog preduzeæa mali akcionari „Konstruktora”, koje je 2003. godine kupila austrijska firma „Austro bau”, pre više od godinu dana pokrenuli su sudski postupak za raskid ugovora. Po reèima Radeta Stojiljkoviæa, predsednika Udruženja manjinskih akcionara, cena po kojoj je „Konstruktor” prodat jeste bruka i sramota.

S obzirom na nedovoljan broj prisutnih akcionara, skupština nije donela nikakve odluke, ali je dogovoreno da nova sednica bude održana što pre.

R. V.
Panèevac Broj 4109 • U Panèevu 7. 10. 2005. http://www.pancevac.com/arhiva/!4109/06ekonomija.htm