Početna Sadržaj Reagovanja Neka pitanja o prodaji Novog doma

Neka pitanja o prodaji Novog doma

1399
0

Agencija za privatizaciju
n/r Direktora Agencije
n/r Direktora centra za tendere
n/r Direktora centra za kontrolu

Predmet: Zahtev za dostavljanjem odgovora u odnosu na Tender i Ugovor o prodaji društvenog kapitala Kompanije “Novi dom” a.d. Beograd.

Poštovani,

Zahvaljujemo na dostavljanju Ugovora o prodaji kapitala kompanije „Novi dom“ a.d. Beograd. U odnosu na dosadašnja obaveštenja Agencije za privatizaciju o raspisivanju, toku i završetku tendera za prodaju kapitala kompanije „Novi dom“ a.d. Beograd, kao i sadržini Ugovora o prodaji kapitala (sa prilozima) istog preduzeća metodom javnog tendera želimo da, od Agencije koja je sve ove postupke sprovela, dobijemo odgovore na pitanja koja slede nakon hronologije dešavanja, a koja nam je sada poznata iz saopštenja Agencije za privatizaciju (site www.priv.yu) i samog Ugovora.

H1. Poziv za prijavljivanje na javni tender 15.05.2006.god. šifra tendera ND 08/06

H2. Ispravka ovog poziva objavljena dana 06.07.2006.
-Menja se tačka 6. Javnog poziva i sada glasi:
«Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala Subjekta privatizacije od strane ponudjača je 01. septembar 2006. godine do 17 časova po beogradskom vremenu.U slučaju potrebe, Agencija za privatizaciju zadržava pravo da dopuni i izmeni uslove i rokove iz ovog Javnog poziva. Kao preduslov za podnošenje ponuda potrebno je uplatiti depozit ili dostaviti Licitacionu garanciju u iznosu od EUR 1.000.000,00 (milion evra).»
-Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_1329_jp.pdf

H3. Zaključen Ugovor o Konzorcijumu 28.09.2006.god. izmedju
Nelt CO doo Beograd učešće 45%
Kompanija Simpo a.d. Vranje učešće 5%
Ataše doo Beograd učešće 25%
EKI Investment Beograd učešće 25%

H4. Saopštenje Agencije od 16.10.2006.god.
Tender
16. 10. 2006. 17:59 CET
Održana prva sednica tenderske komisije za kompaniju “Novi Dom” a.d. Beograd
Prva sednica Tenderske komisije za Kompaniju „Novi dom” a.d. Beograd započeta je 05. oktobra 2006. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 13. oktobra 2006.
…..
Komisija je konstatovala da su u predvidjenom roku, do 29. septembra 2006. godine, dostavljene tri ponude od strane:
1. Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI INVESTMENT» d.o.o. Beograd
2. Konzorcijum koji čine: «PSP-FARMAN» d.o.o. Moskva i «JUGODRVO HOLDING» a.d. Beograd
3. «Broadhurst Investments Limited» Nikozija,Kipar
Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da sva tri ponudjača ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala Kompanije «Novi dom» a.d. Beograd.
Agencija za privatizaciju će u saradnji sa savetnikom u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu ponuda sledećih ponudjača:
1. Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI INVESTMENT» d.o.o. Beograd,
2. Konzorcijum koji čine: «PSP-FARMAN» d.o.o. Moskva i «JUGODRVO HOLDING» a.d. Beograd i
3. «Broadhurst Investments Limited» Kipar, nakon čega će ista biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije.

H5. Saopštenje Agencije od 06.11.2006.god.
06. 11. 2006. 11:00 CET
Rangirane ponude za Kompaniju «Novi dom» akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd
Na drugoj sednici Tenderske komisije održanoj dana 02.11.2006. godine, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI Investment» d.o.o. Beograd, proglašen za prvorangiranog ponudjača, Konzorcijum koji čine: «Jugodrvo – Holding» a.d. Beograd i «PSP – FARMAN» d.o.o. Moskva proglašen za drugorangiranog ponudjača, dok je preduzeće «Broadhurst Investments Ltd» Nikozija, Kipar proglašeno za trećerangiranog ponudjača.
Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponudjača, Konzorcijuma koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI Investment» d.o.o. Beograd, su sledeći:
-Prodajna cena u iznosu od EUR 17.154.232
-Investicioni program u vrednosti od EUR 3.000.000
-Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa.Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI Investment» d.o.o. Beograd, će otpočeti pregovore, radi zaključenja ugovora o prodaji. Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana isteka roka u kome je Agencija za privatizaciju imala obavezu da pismeno obavesti sve rangirane učesnike o rezultatima tendera u skladu sa zakonskim odredbama.

H6. Potpisan Socijalni program izmedju reprezentativnog Sindikata i ovlašćenog predstavnika Kupca dana 13.12.2006.god.

H7. Zaključen aneks Ugovora o Konzorcijumu 15.12.2006.god. izmedju:
Nelt CO doo Beograd učešće 34%
Kompanija Simpo a.d. Vranje učešće 0%
Ataše doo Beograd učešće 33%
EKI Investment Beograd učešće 33%

H8. Potpisan Ugovor o prodaji kapitala kompanije „Novi dom“ a.d. Beograd dana 21.12.2006.god

H9. Saopštenje Agencije od 22.12.2006.god.
Tender
22. 12. 2006. 15:03 CET
Potpisan ugovor o prodaji za kompaniju „NOVI DOM” akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, Beograd
Predstavnici Agencije za privatizaciju i predstavnici kupca – Konzorcijuma pravnih lica: „Nelt Co” d.o.o. Beograd, „EKI Investment” d.o.o. Beograd i „Ataše” d.o.o. Beograd, potpisali su dana 21.12.2006. godine Ugovor o prodaji 70% registrovanog društvenog kapitala Kompanije „Novi dom” a.d. Beograd.
Osnovni elementi ugovora su:
1. Prodajna cena u iznosu od EUR 17.154.232;
2. Investicioni program u vrednosti od EUR 3.000.000;
3. Kupac je prihvatio pored minimalnih i odredjene dodatne obaveze socijalnog programa.
Ponude za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala Kompanije „Novi dom” a.d. Beograd, podneli su:
1. Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI Investment» d.o.o. Beograd
2. Konzorcijum koji čine: «PSP-FARMAN» d.o.o. Moskva i «JUGODRVO HOLDING» a.d. Beograd
3. «Broadhurst Investments Limited», Nikozija, Kipar
Ponude su otvorene na Prvoj sednici Tenderske komisije održane dana 05. oktobra 2006. godine.
Na drugoj sednici Tenderske komisije održanoj dana 02. novembra 2006. godine, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koji čine: «Nelt Co» d.o.o. Beograd, Kompanija «Simpo» a.d. Vranje, «Ataše» d.o.o. Beograd i «EKI Investment» d.o.o. Beograd, proglašen za prvorangiranog ponudjača.

PITANJA:

P1. Da li postoje još neke ispravke javnog poziva od 15.05.2006.god. osim Ispravke objavljene dana 06.07.2006. god. (tačka H2)?

P2. Zašto je produžen rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda od strane ponudjača sa 15.07.2006.god. na 01.09.2006.god. (tačka H2)?

P3. Kako je rok 01.09.2006.god. do 17č prestao da bude konačan rok, te se u saopštenju Agencije od 06.10.2006.god. (H4) navodi „da su u predvidjenom roku, do 29. septembra 2006. godine” dostavljene ponude tri ponudjača?

P4. Tenderska komisija je donela odluku o prvorangiranom ponudjaču, Konzorcijumu koji čine:
Nelt CO doo Beograd učešće 45%
Kompanija Simpo a.d. Vranje učešće 5%
Ataše doo Beograd učešće 25%
EKI Investment Beograd učešće 25%
Dok je Ugovor o prodaji je Zaključen sa Konzorcijumom koji čine
Nelt CO doo Beograd učešće 34%
Ataše doo Beograd učešće 33%
EKI Investment Beograd učešće 33%
Pitanje koje sledi je
-da li postoji dokument kojim se može dokazati da je Tenderska komisija održala sastanak izmedju 02.11.2006. i 21.12.2006.god. ili da li postoji bilo kakav drugi dokaz da su članovi Tenderske komisije obavešteni o promeni koja je nastala Zaključenjem aneksa br.1 Ugovora o Konzorcijumu dana 15.12.2006. sa zavodnim pečatom Agencije za privatizaciju br 1488/02 od 18.12.2006.god. (3 dana pre potpisa Ugovora)?

P5. U odnosu na dosada postavljena pitanja i Vaše moguće odgovore na ista, postavlja se i pitanje svrhe učešća Kompanije „Simpo“ a.d. Vranje u periodu od 28.09.2006. do 15.12.2006.god. kao člana Konzorcijuma, a u smislu jednog od važnih uslova u odnosu na PRAVO na podnošenje ponude: tačka 4.B.a) Javnog poziva za učešće na javnom tenderu od 15.05.2006.god. gde je doslovce navedeno:
„da se bavi proizvodnjom i/ili prometom nameštaja najmanje 3 poslednje godine u kontinuitetu i da je ostvario poslovni prihod od najmanje EUR 10.000.000 (deset miliona evra) u 2005. godini.“
Da li je (potencijalno) „Simpo“ a.d. zadovoljavao ovaj uslov za ostvarivanje PRAVA za učešće Konzorcijuma u kojem jeste imao učešće (5%) prilikom donošenja odluka Tenderske komisije o prvorangiranom ponudjaču, te da li je Konzorcijum to pravo ostvario na osnovu delatnosti „Simpo“ a.d.?

Ako jeste, otvaraju se dva nova pitanja:

P6. Kako je „Simpo“ a.d. mogao da omogući pravo učešća Konzorcijumu sa učešćem od 5% u istom, ukoliko je Tenderskim uslovima predvidjeno da te uslove mora zadovoljiti vodeći član Konzorcijuma sa udelom od najmanje 30%?

P7. Ako „Simpo“ a.d. ima učešće u Konzorcijumu do donošenje odluke o prvorangiranom ponudjaču, a nema ga prilikom potpisivanja Ugovora sa prvorangiranim ponudjačem, na osnovu čega je odluka Tenderske komisije po tom pitanju i dalje validna, te se na osnovu te odluke Tenderske komisije i potpisuje Ugovor o prodaji kapitala?

P9. Ukoliko smatrate da odgovori na pitanja P5 do P7 nisu relevantna za odluke Tenderske komisije, onda postavljamo novo pitanje:
-Da li je „Nelt CO“ doo zadovoljio neke od uslova Tendera iz tačke 4.B. i to a), b) ili c), s obzirom da je ovo preduzeće sa većinskim učešćem u Konzorcijumu i po Ugovoru o Konzorcijumu (45%) i po Aneksu istog (34%)?

P10. U slučaju da je Vaš odgovor po pitanju P9 pozitivan čime je dokazano da „Nelt CO“ doo zadovoljava postavljene uslove Tendera?

Žao nam je ukoliko naša postavljena pitanja više liče na enigmatski zadatak koji treba da rešite i date nam argumente za sprovedene radnje, dokaze za validnost i zakonitost sprovedenog tendera, ali smatramo da je jedino Agencija za privatizaciju zadužena (i ovlašćena) da ne dozvoli da dodje do situacije da se na ovakav način sprovede Tender preduzeća sa vrlo vrednom imovinom, te da se suvlasnici kapitala Kompanije „Novi dom“ Beograd a.d., odnosno akcionari i pre ovako sprovedene „privatizacije“ društvenog kapitala, bave rešavanjem ovako zagonetno spovedenog tendera, a bez dokumentacije i odgovora, koje je ta ista Agencija za privatizaciju dužna da im pruži.

Kako nam je sasvim dovoljno jasno da se, možda po prvi i jedini put, gospodin Andreja Popov pojavljuje kao predstavnik jednog od kupaca iz konzorcijuma (do sada uvek u svojstvu predstavnika prodavca a sada kupca), da se gospodin Aleksandar Vlahović, možda po prvi i jedini put, pojavljuje kao suvlasnik preduzeća koje je kupac iz Konzorcijuma, te kako sasvim pouzdano znamo da je gospodin Vlahović bio Ministar za privredu i privatizaciju, a gospodin Andreja Popov Direktor Centra za aukcije Agencije za privatizaciju, onda tim pre želimo da nam Vi, kao sadašnji službenici Agencije za privatizaciju, detaljno pojasnite pod kojim uslovima i kakvim okolnostima je započet, sproveden i „okončan“ Tender za prodaju društvenog kapitala Kompanije „Novi dom“ a.d. Beograd.

Smatramo da „transparentnost“ koju je još postavio isti taj gospodin Vlahović, kao pojam poštene privatizacije, u ovom slučaju nije dovoljno jasan, već naprotiv pre providan, kako se takodje pojam „transparentnost“ prevodi na srpski jezik.

Očekujemo Vaš odgovor u roku od 7 dana od prijema ovog dopisa!

Takodje Vas obaveštavamo da ćemo ove podatke objaviti javno, kao otvoreno pismo Agenciji za privatizaciju, pa smatramo da bi odgovori na postavljena pitanja bili dobrodošli u očekivanom roku, kako bi informacija za javnost bila potpuna i tačna..

Pančevo, 17.04.2007.god.

Udruženje manjinskih akcionara
Novi dom Beograd – Pančevo

Predsednik UO
Mileta Popović