Početna Sadržaj Privatizacija Kume, obaraj cenu akcija

Kume, obaraj cenu akcija

718
0
SHARE

BEOGRAD – Srpsko tržište hartija od vrednosti i pored oèigledne ekspanzije, još je u pelenama. I, kao svaki mali organizam, podložniji je raznim „virusima“ i „deèjim bolestima“.

Ohrabrujuæa je èinjenica da je u prethodnoj godini više od 3.500 akcionarskih društava uvedeno u evidenciju Centralnog registra hartija od vrednosti. Ali, stoji i to da su neznanje obiènog sveta i nedovoljno jasni zakoni, koji regulišu ovu oblast, doveli do toga da se na trgovini akcijama neki debelo obogate. Ne samo zato što umeju i imaju, veæ nažalost i zato što su razradili prilièno dobre mehanizme za mahinacije.

Kao „precrtana“ dešavala se identièna situacija u sluèaju kupovine na berzi manje atraktivnih, odnosno onih firmi èije su se hartije od vrednosti ponajmanje kotirale na tržištu. Tako su mali akcionari gotovo bili prinuðeni da svoje besplatne akcije prodaju po izrazito niskoj ceni.

Po kom modelu su prevareni akcionari? U sluèajevima kada se radi o manje atraktivnim firmama, onaj ko želi da obori cenu akcijama, a kako bi uèinio novom vlasniku (i svom partneru) nudio je svoje hartije od vrednosti za 20 odsto manje od njene realne cene. Jer, to je maksimum koliko jedna akcija u toku jednog dana može da raste ili pada. Buduæi kupac sve to prati, ali akcije ne kupuje. Veæ narednog dana, ta, umanjena vrednost akcije je njena poèetna. I, opet, onaj ko radi za partnera, odnosno buduæeg kupca, spušta cenu za moguæih 20 odsto. Zainteresovani, a zbog koga se èitava akcija odigrava i dalje ne reaguje. Postupak se ponavlja dok se ne doðe do cene koja je prihvatljiva.

Usput, malim akcionarima, „servira se prièa“ da zainteresovanih kupaca nema. Zatim se malo „digne“ cena i akcionarima predstavi èitava situacija kao pravi momenat, koji treba da iskoriste i prodaju svoje hartije od vrednosti. Tako novi vlasnik dolazi do akcija po mnogo nižim cenama nego što je realno.

Novim Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava i izmenama Zakona o hartijama od vrednosti, tvrde u Vladi Srbije, pokušano je da se obezbedi ravnopravnost akcionara, odnosno zaštita manjinskih akcionara, ali i transparentnost èitavog procesa. Tržište bi trebalo da bude više javno, a na njemu obezbeðeni svi uslovi ravnorpavne konkurencije. To je, inaèe, i imperativ u meðunarodnim okvirima gde upravo sigurnost i legalnost tržišta hartija od vrednosti utièe i na stabilnost cena akcija.

KATANAC ZA BROKERE

U TOKU prošle godine, Komisija za hartije od vrednosti obavila je oko 80 kontrola u brokerskim kuæama. U tom periodu, privremeno je zatvoreno, na period od 15 dana do dva meseca, sedam brokerskih kuæa.

OD NOVE GODINE

CENTRALNI registar za hartije od vrednosti od poèetka godine registrovao je 4.232 transakcije ukupne vrednosti oko 53 milijarde dinara.

U 14 transakcija dinarskim dužnièkim hartijama prodato je 105.500 tih hartija od vrednosti, za oko 52,43 milijarde dinara, navodi se na sajtu Komisije za hartije od vrednosti Srbije.

Izvršeno je 1.515 transakcija akcijama, odnosno protrgovano 327.287 akcije, vrednosti oko 504 miliona dinara.

Prodato je 13,46 miliona deviznih obveznica Republike Srbije vrednosti oko 10 miliona dinara, kroz 2.703 transakcije.

T. SPALEVIÆ
Veèernje novosti 13. januar 2006

SHARE