Početna Sadržaj Reagovanja FIJAT BILANSI 2012

FIJAT BILANSI 2012

1284
0

FIJAT  BILANSI

 

Branko Dragaš, 14.01.2013

Prijatelj mi je dostavio finansijski izveštaj za Kompaniju FIAT AUTOMOBILA SRBIJE d.o.o. Kragujevac za 31.12.2012, koju je uradila nezavisna revizorska firma ERNST&YOUNG.

Prvi put sam u posedu jednog  ovakvog dokumenta. Meni je bilo interesantno da se, napokon, upoznam sa tim poslom stoleća. Pošto mi je finansijski izveštaj stigao elektronskim putem u PDF bilo je dosta teško vaditi sve te podatke, ali želja da saznam stanje Kompanije je bila dovoljno jaka da istrajem u tom pipavom poslu.

Znam da i vi gorite od želje da saznate istinu , zar ne?

Odlučio sam se da ne radim klasičan i suvoparan finansijski presek Kompanije, poređujući racio analizu bilansa stanja i uspeha, nego sam čitav tekst prilagodio običnom građaninu, koji ima dovoljno pameti, ali ne poznaje ekonomsku terminologiju.

Mislim da ćete svi razumeti o čemu pišem.

Izveštaj je na 38 strana i ja ću tako proći ovu analizu.

Srednji kurs dinara prema evro na dan 31.12.2012 je bio 113,6895.

Izveštaj počinje  sintetičkim Bilansom uspeha za 2012 i poređenjem sa 2011.

Ukupan poslovni prihod je 40, 8 milijardi dinara, ali su ukupni poslovni rashodi 45,7 milijardi dinara, tako da je poslovni gubitak – 4,9 milijardi dinara ili 43,134 miliona evra. To je zastrašujući poslovni gubitak.

Kako je poslovni gubitak u 2011 iznosio – 54,457 miliona evra, to znači da je gubitak Kompanije za dve posmatrane godine iznosio neverovatnih – 97, 591 milion evra.

Finansijski prihodi su iznosili 10,723 milijardi dinara i ostali prihodi 1,878 milijardi dinara, dok su finansijski rashodi iznosili 9,313 milijardi dinara.

Kakvi finansijski prihodi? Ne znam. Moramo to da pogledamo u analitičkoj kartici.
Pretpostavimo da je Kompanija zaista prihodovala toliki novac.

Gubitak pre oporezivanja je – 1,862 milijardi dinara.
Odloženo je plaćanje poreskih prihoda – 1.641milijardi dinara.
Neto gubitak je 221.913.000 dinara ili 1.953.459 evra.

Knjigovodstvenim kombinovanjem, poslovni gubitak od 43,134 miliona evra se istopio na svega neto gubitak od 1,953 miliona evra.

Neto gubitak u 2011 je iskazan od – 54,319 miliona evra.

Kako je moguće da Kompanija koja je u obe godine iskazala ogroman poslovni gubitak, prikazuje neto gubitak u 2012 svega 1,953 miliona evra?

Razlika je u naglom rastu finansijskih prihoda, koji su porasli sa 3,326 milijardi dinara na 10,723 milijardi dinara. Otkud taj rast? Ispada kao da je Kompanija banka koja plasira slobodna finansijska sredstva i tako ubira finansijske prihode.
O čemu se radi?
Kasnije ćemo morati da vidimo ovu bilansnu poziciju.

Izveštaj se nastavlja sintetičkim prikazivanjem Bilansa stanja Kompanije.

Stalna imovina iznosi 108,764 milijarde dinara i veća je od iskazane stalne imovine u 2011 kada je bila – 47.998 milijardi dinara.
Najveći rast u stalnoj imovini imali su nekretnine, postojenja i opreme -107,898 milijardi dinara, porast sa 42,812 milijardi dinara, što pokazuje da je Kompanija u 2012 ulagala u svoju imovinu.

Na osnovu tih ulaganja, trebala je da plati porez od 1,634 milijardi dinara, ali je Kompanija oslobođena plaćanja tog poreza. U budžet nije ušlo 14,383 miliona evra. Za taj iznos se moglo zaposliti 3.595 radnika.

Obrtna imovina je 34,909 milijardi i za 15% je veća nego obrtna imovina u 2011.

Kapital u 2012 je – 22,668 milijardi dinara ili 199, 542 miliona evra

Ukupne dugoročne obaveze su – 47,881 milijardi dinara i Kompanija se u 2012 zadužila dugoročnim kreditima 21 milijardu dinara ili 184,859 miliona evra.

Kratkoročne obaveze su 74,759 milijardi dinara ili 658,089 miliona evra i Kompanija je napravila u 2012 uvećanje kratkoročnih obaveza 47,7 milijardi dinara ili 419,894 miliona evra.

Ukupne obaveze Kompanije u 2012 su 122,640 milijardi dinara ili 1,079 milijardi evra.

Obaveze su samo u 2012 narasle – 604,853 miliona evra!!!!!!!!!

VLASNIŠTVO KOMPANIJE

Kompanija je upisana u APR 14.10.2008 i struktura vlasništva :

-FIAT GROUP ITALY – 66,67%  –     203.000.000 evra
-Republika Srbija –           33,33%  –     101.500.000 evra

Broj zaposlenih 31.12.2012 – 2.960 radnika

PRIVILEGIJE KOMPANIJE

Na strani 9 Izveštaja ovlašćenog revizora dobijamo potvrdu onoga što se toliko pričalo u javnosti da je FAS privilegovana Kompanija na tržištu.

Evo šta piše u Izveštaju :

U skladu sa Ugovorom i Podsticajnim planom, Društvo ima pravo na različite podsticajne mere i izuzeća od plaćanja poreza. Neke od njih uključuje i sledeće : nadoknada doprinosa koji se plaćaju za sve zaposlene, poresko oslobađanje na osnovu lokalnih zakona ( porez na nekretnine, porez na sprovođenje urbanističkog plana, porez na prikazivanje zaštitnog znaka, itd) subvencije za investicije, uštede na kreditu odobrenom od strane vlasnika udela, pomoć za obuku, izuzeće od plaćanja poreza na lična primanja, podsticanje subvencije odobrene po principu „staro za novo“ , smanjenje cene energije, ITD..…“

Znate šta mi je ovde najupečatljivije?
Ovo – ITD….
Posle takvih navedenih privilegija koje ima ova Kompanija, nezabeleženih privilegija u našoj ekonomskoj praksi, sledi to ITD, koje nam govori da nije sve iscrpljeno i da se taj bezobrazluk i bahatost nastavlja, ali da mi ne smemo da znamo šta je sve Kompaniji dozvoljeno.

Zašto su FIJATU date tolike povlastice?
Kako je moguće da sa takvim povlasticama Kompanija pravi gubitke?
Kako je moguće da se Kompanija toliko zadužila?

Na strani 15 Izveptaja u odeljku Penzije i ostale nadoknade zaposlenima stoji :

U skladu sa Podsticajnim planom, Društvo ima pravo na nadoknadu od Republike Srbije doprinosa koje je Društvo dužno da plaća za sve za sve svoje zaposlene, za PERIOD OD DESET GODINA,.…..“

Deset godina ne plaćanja doprinosa!
Država plaća Kompaniji.
Siromašni poreski obveznici plaćaju ovu privilegiju Kompanije.
U kopm zakonu je to utemeljeno?
Nema zakona.
Vlada se samovoljom političkog ološa.
Jedna Kompanija dobija na tržištu privilegije koje nema nijedna druga kompanija u Srbiji. Zašto? Koji su krajnji efekti čitavog ovog posla u kome se Kompanija ovoliko zadužuje i pravi ovakve gubitke?

Na strani 17 Izveštaja u odeljeku DRŽAVNA DAVANJA  piše :

Kredit koji garantuje vlada Republike Srbije po kamatnoj stopi nižoj od tržišne  tretira se kao državno davanje….“

Neverovatno!
Nije bilo dovoljno što dobijaju kredit, nego kredit mora da bude po nižim kamatama od tržišnih, pa se tek tada to smatra državno davanje.

Zašto bi država davala kredit Kompaniji?
Zašto bi davala po nižim kamatama od tržišnih?
Koji je zakonski osnov davanja?
Nema zakonskog okvira.

ANALITIKA BILANSA

Revizor izveštava o analitici bilansa i pogledajmo neke zanimljivosti iz rada ove privilegovane Kompanije , koja pravi ogromne gubitke i suludo se zadužuje.

Troškovi materijala

Troškovi materijala se mnogo visoki i iznose 32,162 milijarde dinara.
Prihod od prodaje je 37,7 milijardi dinara.
Troškovi materijala iznose 85,31% prihoda od prodaje, što je izuzetno visok procenat učešća.
To dokazuje da se sve uvozi i da se koriste samo jeftina radna snaga i infrastruktura da se ovaj posao odradi u Srbiji.
Velika izdavanja za troškove materijala, prema mojim iskustvima sa tržišta, pregledajući na hiljade kompanija, pokazuju da se na taj način izvlači novac iz zajedničke Kompanije, koja samo služi da se to uradi na legalan način.
Većinski ulagač se tako obezbeđuje, niko ga ne kontroliše, on određuje visinu poslovnog rezultata, odnosno zadužuje kompaniju i pravi gubitke.

Izvučeni novac ostaje njemu, dok gubici i obaveze padaju na Kompaniju, koja bankrotira ili je država preuzima.

To je čuveni slučaj SARTID, kada su američki investitori iscedili Kompaniju i vratili je državi kada više nisu imali interesa da ostanu u Srbiji.
Troškovi bruto zarada

Troškovi bruto zarada u 2012 iznosili su 1, 436 milijardi dinara,
Troškovi bruto zarada u ukupnim poslovnim rashodima učestvuju sa – 3,13%
Procenat zarada kod svetskih kompanija se kreće oko 12%.
To pokazuje da se radnici eksploatišu i da nisu dovoljno plaćeni.

Kada ovaj iznos od 1,436 milijardi dinara podelimo na 2960 radnika i na broj meseci, prosečna plata je 40.455 dinara, ali država plaća sve poreze i doprinose za radnike.

Ostali poslovni rashodi

Najinteresantnija stavka je – Troškovi ekserata i podrške – iznos od 1,556 milijardi.
Više se isplaćuje za eksperte, nego za plate 2.960 zaposlenih radnika.

Troškovi radne grupe iznose – 253,5 miliona dinara.

Konsultanske usluge –nabavka – 200 miliona dinara.
Kakve konsultantske usluge u nabavkama?
Videli smo da je većinski vlasnik več uzeo na materijalu koga donosi u Kompaniju.

Ostale konsultantske usluge – 35,3 miliona dinara.

Eksperi i konsultanti su odneli 2,044 milijardi dinara ili 17.992.950 evra

Za taj izvučen novac moglo je da se uposli novih 4.498 radnika u proizvodnji.

Odloženi porezi

Kompaniji su odloženi dospeli porezi u iznosu od 3,103 milijarde dinara ili 27.315 milionqa evra.
Za taj novac država može da zaposli – 6.828 radnika.

Potraživanja

Stavka Potraživanja od povezanih strana, koje iznosi – 7,789 milijardi dinara, zahtevaju detaljnu analizu, jer je iznos suviše veliki i imao sam slučajeve u praksi privatizacije da većinski vlasnici na taj način izvlače novac iz kompanija, jer su ta potraživanja fiktivna i nikada nisu naplativa.
Nema dovoljno podataka da se bavim ovim potraživanjem, ali moraju da se detaljno prekontzrolišu.

Potraživanja od Vlade RS

U Izveštaju za 2012 piše da su potraživanja od  Vlade 3,643 milijardi dinara ili 32 miliona evra.

Jadna Vlada RS!
Koliko daje, to nije dovoljno.
Mada je u 2012 prebacila 4,905 milijardi dinara ili 43,215 miliona evra, to nije bilo dovoljno.
Kompanija traži sve više i više.
Uprkos svim privilegijama i ulaganjima, vlada RS stalno dugije Kompaniji.
Fantastičan sistem za muzenje para iz državne kase.

Dugoročni krediti

Na strani 9 Izveštaja vidi se da su dugoročni krediti povučeni od Evropske Investicione Banke / EIB/ u iznosu od – 428 miliona evra.

Vlada Srbije je dala garancije u iznosu od 172 miliona evra.

Fijat Italije je uzeo na FAS Kragujevac kredite i na taj način zadužuje Kompaniju.
Razrađen je model kako kroz zajedničko ulaganje većinski vlasnik koristi sve resurse države Srbije.

Državna davanja

Evo bisera naše gluposti, kojoj se smeju strani investitori.
Izveštaj strana 31.

Specijalni račun……………………………………………11,788 milijardi dinara
Odloženi prihodi-po osnovu EIB kredita……………5,689 miliona dinara
Plan restrukturiranja imovine …………………………..4,944 miliona dinara
Gotovinsko državno davanje…………………………….4,895 miliona dinara
„ Supplier park“ nadoknade………………………………..489 miliona dinara
FAS Trening akademija……………………………………….131 milion dinara

UKUPNO DRŽAVNA DAVANJA……………………47.562 MILIONA DINARA

UKUPNO DRŽAVNA DAVANJA

418.679.577. EVRA

Šta da kažem?
Mislim da cifre sve govore.
Nema boljeg komentara.

Godine 1999 radili smo studiju za pokretanje fabrike automobila ZASTAVA Kragujevac i došli do računice da ukupna investicija iznosi 450 miliona DM, da možemo da zaposlimo oko 5200 ljudi, da kooperativa može da zaposli 100.000 ljudi, da tržištu ponudimo na platformi četri tipa automobila i da godišnje možemo da proizvodimo 150.000 automobila, nakon tri godine od otpočinjanja proizvodnje.

Naš program za zastavu je odbačen.
Danas vidimo svu štetnost ovog preskupog koncepta oživljavanje FAS.

Ukupna Potraživanja

Na stranici 33 Izveštaja rešava se i taj problem iz aktive Bilansa stanja, stavka potraživanja, ko je vlasnik potraživanja FAS.

Kao što sam i nagovestio, to rade svi većinski vlasnici u procesu privatizacije, novac je prebačen FIAT Italija, tako da FAS Kragujevac finansira italijansku kompaniju za – 8,036 milijardi dinara ili – 70,739 miliona evra.
Za taj iznos potraživanja moglo se zaposliti – 17.684 radnika.

Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja su prema većinskom vlasniku u iznosu od – 13,192 milijarde i vidi se u Izveštaju sva povezana lica.
Na ovaj način poslovanja većinski vlasnik može da drži visoko učešće troškova materijala u proizvodu, jer on diktira cene i nikome ne polaže račune za to.
Mada Revizor tvrdi da se nabavka vrši na uobičajan tržišni način, mislim da to nije tačno i sumnjam u ove cene nabavke, pogotovo kada se konsultantima za nabavku daju onolika sredstva.

Mišljenje Revizora

Nema nikakvog mišljenja Revizora.
On samo konstatuje objavljene podatke.
Kakav je to revizorski izveštaj koji u sebi ne sadrži mišljenje tako poznate svetske revizorske kuće?
To nije ništa novo.
U neoliberalnom kapitalizmu revizori samo konstatuju stanje.
Zato je došlo do kraha svetskih finansija, jer su konsultantske kuće radile po nalogu kompanija. Na taj način su u sukobu interesa i struke, jer ne mogu da iznesu svoj sstručno mišljenje , pošto su plaćeni od naručioca posla.

Taj problem se mora rešiti u tržišnoj ekonomiji na način da zaista nezavisni revizori ne budu plaćeni od kompanije koja ih angažuje, nego iz Revizorskog budžeta, koji će se formirati na tržištu od uplata kompanija kojima treba revizorski izveštaj.

REKAPITULACIJA :

    Kompanija je napravila gubitak u 2012 – 43,134 miliona evra
    Kompanija je za dve godine ostvarila gubitak od – 97,591 miliona evra,
    Kapital Kompanije u 2012 je iznosio – 199,542 miliona evra
    Obaveze kompanije u 2012 su – 1,079 milijardi evra,
    Kompanija je privilegovana u plaćanju poreza i doprinosa,
    Ukupna državna davanja – 418.679.577 evra
    Za taj uloženi novac moglo se zaposliti -104.670 radnika.

ZAKLJUČAK

Postoji metoda provere kompanija putem Altmanovog modela, kojim se matematičkom sigurnošču može izračunati tačno kada će kompanija da bankrotira, svi pokazatelji FAS su katastrofalni i ovakvim načinom rada Kompanija nema nikakvu perspektivu.

Država Srbija je uloženi novac mogla mnogo bolje da iskoristi, mogla je mnogo više ljudi da zaposli i mogla je da ima svoju fabriku automobila.

Mišljenja sam da će ovaj projekat FAS završiti kao SARTID.
Kada uzmu dovoljno novca iz ovoga posla, pokupiće se i otići.
Menadžeri FIATA već najavljuju da ih serijska proizvodnja malih automobila ne interesuje i da se usmeravaju na proizvodnju luksuznih automobila.

Srbija mora da promeni ekonomski koncept.
Trebaju nam novi ljudi.
Stručni i pošteni.
Ljudi koji znaju svoj posao i koji vole Srbiju.
To je uslov za naš spas.

Beograd, 14.01.2014