Početna Sadržaj Osvetljenja FIAT – OBMANA

FIAT – OBMANA

1300
0

IVAN NINIĆ: KAKO JE „FIAT“ OBMANUO SRBIJU
nedelja, 19 jun 2011 11:31 .Kako u Srbiji predstoje parlamentarni izbori, namera DS je da se upravo fokusira na prividan „rezultat“ ranije datog obećanja

Kako vreme polako odmiče, aranžman Republike Srbije sa italijanskom „Fijat grupom“ iz Torina ili kako su ga pojedini čelnici režima u Srbiji svojevremeno nazivali „posao veka“, definitivno se pretvara u „prevaru veka“. To najbolje ilustruje potez Vlade Srbije, koja je 2. juna 2011. godine usvojila dva Predloga zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji kredita, vrednog 200 miliona evra. Naime, pot­pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je Bo­ži­dar Đe­lić, gu­ver­ner Na­rod­ne ban­ke De­jan Šo­škić i mi­ni­star eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Ne­boj­ša Ći­rić pot­pi­sa­li su 16. maja 2011. godine u Luk­sem­bur­gu, sa potpredsednikom Evrop­ske in­ve­sti­ci­o­ne ban­ke (EIB) Da­ri­om Ska­na­pje­kom i generalnim direktorom kom­pa­ni­je „Fi­jat auto­mo­bi­li Sr­bi­ja“ Đo­va­ni­jem de Fi­li­pi­som ugo­vo­re vred­ne ukup­no 750 mi­li­o­na evra.

 

Iznos od 250 miliona evra namenjen je finansiranju malih i srednjih preduzeća, dok je iznos od čak 500 miliona evra predviđen za proširenje kapaciteta fabrike zajedničke kompanije „Fiat automobili Srbija“ u Kragujevcu. Vlada Srbija prihvatila je da država bude garant za vraćanje 200 miliona evra kod EIB, dok su „Fiat“ iz Torina i italijanska Agencija za osiguranje poslova, obezbedili garancije za preostalih 300 miliona evra. Što se tiče otplate, za kredit vredan 150 miliona evra definisan je rok otplate od 10 godina sa grejs periodom od 4 godine, dok će se drugi kredit od 50 miliona evra vraćati 8 godina sa grejs periodom od 2 godine. U obrazloženju za davanje garancije Vlada Srbije je navela da će kamatu EIB-a činiti: fiksna kamtna stopa koju na godišnjem nivou utvrđuje EIB, i varjabilna kamtna stopa koja je na godišnjem nivou jednaka šestomesečnom EURIBOR-u, plus ili minus raspon koji određuje EIB.

Povodom potpisivanja spornog kreditnog ugovora, ministar ekonomije Nebojša Ćirić doslovce je rekao da ovo pokazuje da se projekat „Fiata“ približava kraju i da se može očekivati novi model automobila do kraja 2011. godine. „Ugovor o kreditu za ¢Fiat¢dovoljno govori o ozbiljnosti projekta i najveći deo tog novca biće investiran ove i početkom sledeće godine u završetak celokupne investicije ¢Fiata¢u Kragujevcu, koja bi trebalo da iznosi oko milijardu evra“, objasnio je ministar Nebojša Đirić.

Prvobitni ugovor i naknadni kredit
Odluka rukovodstva kompanije „Fiat automobili Srbija“ (FAS) i većinskog akcionara „Fiat grupe“ iz Torina, da se zajednička kompanija zaduži za iznos 500 miliona evra (bez kamate) kod EIB-a, nesumnjivo predstavlja najbrutalniji vid obmane Republike Srbije i svih njenih građana. Ni jednom jedinom odredbom ugovora o zajedničkom ulaganju „Fiat grupe“ i Republike Srbije u postojeće kapacitete fabrike „Zastava“, koji je Vlada Srbije obelodanila na svom veb-sajtu, ne predviđa se kredit kao instrument investicije. A to može da potvrdi preko 100 novinara, snimatelja i izveštača koju su 29. septembra 2008. godine u Beogradu prisustvovali svečanom i glamuroznom potpisivanju ugovora između predstavnika Republike Srbije i „Fiat grupe“ iz Torina.

Tada je ugovorom predviđeno da „Fiat grupa“ sa 67 odsto, a Republika Srbija sa 33 odsto akcijskog udela, uz upisan osnovni kapital od 300 miliona evra, osnuju zajedničku kompaniju pod nazivom „Fiat automobili Srbija“ (FAS). „Fiat“ se obavezao na ulaganje početne investicije od 700 miliona evra, dok je učešće Republike Srbije definisano na iznos od 200 miliona evra. Država će se obavezala da će svoje obavze izmirti sa 200 miliona evra u novcu, a preostalih 50 miliona evra kroz poreske olakšice „Fijatu“. Danas, dve i po godine nakon potpisivanja ugovora, očigledno je da su ugovoreni uslovi ili bar ono što je od septembra 2008. godine permanentno prezentovano javnost, pretrpelo drastične izmene na štetu Republike Srbije.

Celokupna investicija „Fiat grupe“ imala bi drugačiji „tonalitet“ da se tada znalo da će Italijani praktično uložiti svega 99,4 miliona evra, a da će preostali 600 miliona evra pretežno biti obezbeđeno iz kreditnih izvora finansiranja. Međutim, da je takva činjenica blagovremeno obelodanjena, onda bi predizborna i režimska euforija izazvala revolt i bes građana Srbije. Prikriveno je da će zajedničko preduzeće „Fiat automobili Srbija“ biti kreditno opterećeno i to pre otpočinjanja proizvodnje najavljenog novog modela „Fiata“. To će u velikoj meri uticati i umanjiti profit FAS-a, a samim tim i dividende koje bi trebale da se sliju u buxet Republike Srbije po osnovu 33 akcijskog udela države u FAS-u.

Sem toga, na samom startu režim u Srbiji je italijanskoj „Fiat grupi“ dao neverovatne podsticaje i „poklončiće“, za koje se veruje da do sada, ni jedan investitor nigde u svetu nije dobio. Italijanskom „Fiatu“ su poklonjeni pogoni čuvene domaće fabrike „Zastava“, zatim 67 hektara zemljišta (uz obavezu obezbeđenja dodatnih 70 hektara), date su državne subvencije za novozaposlene radnike, kao i subvencije pri prodaji automobila „Punto“.  

Obaveze „Fiat grupe“ i hronologija obmane
Podsećanja radi, prvi problem oko transfera novca iz Torina u Kragujevac, javio se nepunih pola godine nakon što je krajem septembra 2009. godine potpisan spektakularni ugovor o investiciji „Fiat grupe“. Rok za uplatu osnivačkog uloga od 200 miliona evra u kompaniju „Fiat automobili Srbija“, bio je definisan do 31. marta 2009. godine, ali je početkom 2009. godine prolongiran do kraja godine, uz izgovor svetske ekonomske krize. Kako se kraj godine približavao, a „Fiat“ nije bio u mogućnosti da ispuni svoju obavezu, 20. decembra 2009. godine, potpisan je novi aneks ugovora. Predviđena uplata od 200 miliona evra ovim aneksom ugovora je prepolovljena na dva dela i to uz obavezu uplate 100 miliona do kraja godine, a prestalih 100 miliona evra tokom 2010. godine.
Prvi deo od 98 miliona evra (ranije sukcesivno uplaćivan iznos do nepuna 2 miliona evra) „Fiat grupa“ je konačno na račun zajedničke kompanije FAS-a uplatila 29. decembra 2009. godine. Kako se bližio kraj 2010. godine, a „Fiat grupa“ je ignorisala svoju obavezu, sa novim korekcijama oglasio se tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić. U decembru 2010. godine ministar Dinkić je najavio da će „Fiat grupa“ svoju obavezu duga od 100 miliona evra za osnivački kapital, izmiriti tokom 2011. i 2012. godine! Dakle, prvobitna obaveza „Fiat grupe“, od septembra 2008. godine prolongirana je čak do 2012. godine. Time je prećutno izmenjen najbitniji element ugovora, a na štetu ekonomije Republike Srbije!

Mizerna ulaganja „Fiat grupe“
Veoma je indikativno da niko iz Vlade Srbije do sada nije izneo precizne informacije u pogledu činjenice koliko novca je, zaključno sa majem 2011. godine „Fiat grupa“ iz Torina investirala u preduzeće „Fiat automobili Srbija“. Enigma je koliko je novca, prema ugovoru do sada „Fiat grupa“ ostala dužna Srbiji, kao i to koliko iznose ukupna ulaganja i podsticaji Republike Srbije u zajedničku kompaniju. Još krajem decembra 2010. godine, autor ovog teksta zvanično je pokušao da dođe do informacija u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. U spomenutoj instituciji već 6 meseci odbijaju da odgovore na postaljena pitanja. Međutim, ako se pogledaju podaci koje vodi Agencija za privredne registre, moguće je uporediti ulaganja i jedne i druge strane.

Država je u zajedničku kompaniju FAS, 14. 10. 2008. godine uplatila novčani kapital od 231 milion evra, zatim 3. 6. 2009. godine iznos od 495.000 evra, dok je 22. 12. 2009. godine izvšena predaja nenovčanog kapitala (nekretnine i oprema) u vrednosti od 49 miliona evra. S druge strane po osnovu ulaganja „Fiat grupe“ u FAS, do sada je evidentiran iznos uplate od svega 99,4 miliona evra.

Bez obzira na sva dosadašnja prolongiranja rokova, „Fiat grupa“ iz Torina praktično uopšte nije ispunila svoju obavezu iz ugovora o ulaganju sa Republikom Srbijom u zajedničko preduzeće „Fiat automobili Srbija“.Srbija je uložila skoro 281 milion evra i polaže pravo na 33 odsto akcijskog udela, a „Fiat grupa“ je uložila svega 99,4 miliona evra i već dve i po godine u zajedničkoj kompaniji polaže pravo na 67 odsto akcijskog udela. Zbog toga se nameće elementarno i sasvim logičko pitanje: da li je u bilo kojoj ozbiljnoj zemlju na svetu moguće biti većinski vlasnik kompanije na način kako to formalno jeste „Fiat grupa“ u Srbiji?

Prava uloga kredita od 500 miliona evra
Da je investicija „Fiat grupe“ iz Torina krajnje neozbiljna i sračunata isključivo na krajnju štetu i prevaru Republike Srbije i njenih građana, svedoče demagoške izjave čelnika Vlade Srbije, koji u celokupnoj priči žele da prigrabe što veći broj glasova na izborima. Bez obzira što „Fiat grupa“, dve i po godine, nije pokazala interesovanje i volju da, u skladu sa obavezama iz potpisanog ugovora, dovrši započete investicije, doskorašnji ministar Mlađan Dinkić je plasirao nova obećanja. Naime, u septembru 2010. godine, ministar Dinkić je rekao da će „Fiat“ u 2011. godini „direktno investirati u Kragujevac skoro 600 miliona evra“!

To svakako nameće pitanje kako „Fiat“ dve i po godine nije bio u stanju da uplati preostalih 100 miliona evra, a sada će odjedanput uplatiti 600 miliona evra? Odgovor na ovo pitanje krije se na početku same priče, a to je da je „Fiat grupa“ iz Torina razradila „pakleni plan“ obmane koje javnost nije bila u prilici da sagleda, sve do maja ove godine, odnosno do momenta kada je EIB odobrila kredit od 500 miliona evra! Suština je zapravo u nameri „Fiata“ da preuzete obaveze investiranja realizuje putem kredita koji je stavljen na teret novoosnovanom preduzeću „Fiat automobili Srbija“ i državi Srbiji kao akcionaru ovog preduzeća.

Šta se prikriva u pozadini? Izbori!
Na ovakav scenario kvaziinvestiranja iz Torina, a kroz kasu Evropske investicione banke i preko grbače građana Srbije, režim u Srbiji je pristao, jer se nalazi u „predizbornom lavirintu“. Najavljeni dolazak „Fiat grupe“ u Republiku Srbiju i potpisivanje tzv. „memoranduma o razumevanju“, bila je svakako centralna tema u kampanji za parlamentarne izbore 2008. godine. Ova tema donela je pobedu koaliciji prozapadnih stranaka pod nazivom „Za Evropsku Srbiju-Boris Tadić“ i osigurala još jedan predsednički mandat Borisu Tadiću. Kako u narednom periodu u Srbiji predstoje parlamentarni izbori, namera Demokratske stranke je da se upravo fokusira na prividan „rezultat“ ranije datog obećanja i da maksimalno politizuje novi „Fiatov“ model, koji bi sa fabričke trake trebalo da siđe krajem 2011. godine.

Zbog toga je Vlada Republike Srbije pristala da se kompanija „Fiat automobili Srbija“ zaduži za 500 miliona evra. Zbog toga je Vlada bez zatezanja odobrila granciju kompaniji „Fiat automobili Srbija“, pa će u slučaju kraha očekivane proizvodnje i prodaje automobila, građani Srbije morati da vratiti deo kredita u iznosu od najmanje 200 miliona evra bez uračunatih kamata. Zbog toga režim pokušava da ubedi građane i javnost da će „Fiat“ u Kragujevcu, umesto ranije obećanih 200.000, proizvoditi 300.000 novih automobila. Ova propaganda ni praktično, a ni teoretski nije ostvarljiva, jer je čuvena fabrika „Zastava“ u najboljem dobu, 1989. godine, ostvarila rekordnu proizvodnju od 220.000 automobila! Dakle, manipulacije propagandnog tipa su cena prljave, predstojeće izborne trke u Srbiji, dok su „finansijske akrobacije“ na štetu siromašne Srbije, rezultat perfidne politike „Fiat grupe“ iz Torina. Suština je jedna, a to je da režim u Srbiji i „Fiat grupa“ iz Torina – rade udruženo protiv građana Srbije i na štetu nacionalne ekonomije!