Početna Sadržaj Privatizacija EPS èeka horor – privatizacija?

EPS èeka horor – privatizacija?

718
0
SHARE

Elektroprivreda Srbije æe, po svemu sudeæi, vrlo brzo biti pripremljena za privatizaciju. Uprkos ranijim tvrdnjama da æe ova kompanija ostati u državnom vlasništvu i da se iz nje izdvajaju samo preduzeæa koja se ne bave osnovnom delatnošæu, Vlada Srbije je odluèila da zapoène suprotno. Najavljeno je da æe do kraja ove ili poèetkom 2006. godine biti izabran strateški savetnik za EPS. Pretpostavlja se da æe posao savetnika biti da predloži naèin restrukturiranja, ali i modele ulaska privatnog kapitala u naše javno elektroprivredno preduzeæe. Uz to, izbor ovog savetnika je jedan od uslova za dobijanje kredita Svetske banke od 50 miliona evra za strukturalne promene u privredi.

Povodom ovakve odluke Vlade i najave izbora savetnika, poslovodstvo EPS-a i Sindikat radnika ove kompanije jedinstveni su u stavu da æe doæi do rasparèavanja EPS-a i to na njegovu štetu. Kako saznajemo iz dobro obaveštenih krugova, plan je da se proizvodnja i distribucija elektriène energije izdvoje u posebna preduzeæa (što nije predviðeno važeæim zakonom o energetici), a to je najgori moguæi scenario privatizacije. Za potencijalne kupce svakako su jednako interesantne hidroelektrane i elektrodistribucije, posebno one koje imaju veoma dobru naplatu, kao što je “Elektrovojvodina”.

U Elektroprivredi smo uspeli da saznamo da je ovoj kompaniji pre nekoliko meseci ponuðeno da izradi sliènu studiju, koju je predlagala i finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju, ali je to odbijeno. Meðutim, sada æe se tim poslom baviti strateški savetnik. Ujedno se veæ zna da, iako je izbor savetnika uslov za dobijanje kredita od banke, on neæe biti iskorišæen za EPS. Nadležni u ovom preduzeæu podseæaju da su susedne zemlje veæ prošle kroz ovakvu situaciju, recimo Bugarska, Rumunija i Maðarska. I na žalost, od velikih proizvoðaèa i izvoznika, elektrodistributivne kompanije ovih zemalja su sada postale uvoznici struje sa svetskog tržišta.

Sindikat radnika EPS-a smatra da je urušavanje materijalnog položaja zaposlenih i zadržavanje cene struje na 3,2 evrocenta samo deo smišljene strategije da se, po diktatu finansijera iz sveta, a i domaæih tajkuna, EPS obezvredi i rasproda. Time bi bili ošteæeni i graðani Srbije, jer bi struju plaæali tri do èetiri puta skuplje nego sada.

Pomoænik ministra za energetiku Aleksandar Vlajèiæ objasnio je da nije reè o strateškom partneru, nego o konsultantu koji æe pomoæi finansijsko restrukturisanje u EPS-u i istakao da Evropska unija ne nameæe privatizaciju energetskog sektora. Naprotiv, ona to smatra nacionalnim interesom svake zemlje. On je priznao da u poslednje vreme kod nas postoji izvestan trend ubrzanja procesa privatizacije.

A. Brzak
Dnevnik 8. decembar 2005.

SHARE