Početna Sadržaj Privatizacija Dopis poslanika iz Niša „Agenciji za privatizaciju“

Dopis poslanika iz Niša „Agenciji za privatizaciju“

907
0
SHARE

POSLANICI NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
ÈLANOVI SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA PRIVATIZACIJU
ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA NIŠA

Direktoru Agencije za privatizaciju

Poštovani,

s obzirom da je privatizacija u Srbiji u svojoj poodmakloj fazi, èiji bi kraj trebalo da oznaèi i kraj procesa svojinske transformacije i nestajanje društvene svojine kao dominantnog svojinskog oblika i prestanak privrede bazirane na principima dogovorne ekonomije i stvaranje uslova za razvoj tržišne ekonomije i Srbije ekonomskog blagostanja, ukazujemo da je ista ta privatizacija postavljena na naèelima transparentnosti, fleksibilnosti, stvaranja uslova za razvoj privrede i socijalnu stabilnost i formiranje prodajne cene prema tržišnim uslovima i da upravo pomenuta naèela, a naroèito ono koje se odnosi na razvoj privrede i socijalnu sigurnost na osnovu dugogodišnje primene Zakona o privatizaciji i faktièkih radnji veæine subjekata u samom postupku privatizacije ukazuje na potrebu da vam sugerišemo da nepridržavanje predloga upuæenih od strane Skupštinskog Odbora za privtizaciju Agenciji može dovesti do nesagledivih socijalnih dubioza i stagnacije daljeg razvoja Države ka ureðenoj i pravnoj.

Veliki broj nezaposlenih na teritoriji Nišavskog okruga rezultanta je samog procesa privatizacije odn. bolje reèeno nesavesnih delovanja kupaca-veæinskih vlasnika koji direktno negirajuæi osnovne principe privatizacije i obligacionih odnosa dovode do velike neizvesnosti u pogledu razvoja niške privrede i srpskog društva.

Sam podatak o broju nezaposlenih i èinjenice o stanju niške privrede, nisu pohvalne ni za nosioce najznaèajnijih funkcija vlasti u Državi, ali ni za samu lokalnu samoupravu na èijem podruèju postoji skoncentrisano veliko nezadovoljstvo, pre svega bivših radnika, ali i aktivnih u strahu od neispunjenja preuzetih obaveza iz socijalnog programa na strani kupca.

Ovaj povod koristimo kao podsetnik da je Direktoru Agencije zaprivatizaciju SKUPŠTINSKI ODBOR ZA PRIVATIZACIJU uputio 14.02.2006. sledeæe preporuke:

– da raskine Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije za subjekte „Mlekara“ iz Panèeva, „Mlekara“ iz Niša i „Mlekara“ iz Pirota.

-da se preispita moguænost da se deo sredstava osvarenih prodajom u postupku privatizacije vrati mlekarama iz Kragujevca, Pirota, Panèeva i Niša u sluèaju raskida kako bi se umanjile štete i pomoglo oživljavanju njihove proizvodnje.

-da se preispita moguænost zabrane komercijalnim bankama da izdaju garancije kupcima na osnovu upisa založnog prava uspostavljenog na delu imovine kod kojih je privatizacija u toku.

Kako mlekarstvo ima izrazit znaèaj za sve gaðane Niša i za ceo region, smatramo neprihvatljivim da jedan takav privredni subjekt bude doveden na rub egzistencije, a samim tim da bude dovedeno u pitanje i snabdevanje potreba Nišlija i stanovnika ostalih podruèja koja gravitiraju Nišu, mlekom i mleènim proizvodima.

Pošto je strateški interes lokalne samouprave redovno snabdevanje tržišta proizvodima niške mlekare, kao odgovorni ljudi u politièkom i moralnom smislu, smatramo da nam ta kolièina odgovornosti ne daje moguænost da ostanemo po strani, jer smatramo da postoje brojne indicije koje ukazuju na prevarne radnje veæinskog vlasnika na šta ukazuju podaci dostavljeni od strane manjinskih akcionara niške mlekare.

Udruženje manjinskih akcionara u više navrata obraæalo se Agenciji zahtevima za preispitivanje poslovanja „MLEKARE“ a.d. Niš za period od 01.01.2005. do 30.09.2005., zatim zahtevima za hitan raskid Ugovora o prodaji društvenog kapitala zbog neipunjenja preuzetih obaveza….

Pomenuti zahtevi uglavnom su se odnosili na sledeæe:

– preispitivanje poslovnog odnosa „Mlekare“ i firme United Dery

– provera odliva sredstava dobijenih prodajom proizvoda, kojom prilikom je ukazivano na kupovinu po višoj ceni u odnosu na cenu koju mlekara plaæa svojim dobavljaèima

– provera poslovanja sa firmom „Rostor“ Beograd gde se ukazuje na nelogiènosti u poslovnom i pravnom prometu

– provera investicija:
polovni separator
novi laktoskop
– preterano zaduživanje u cilju pribavljanja novèanih sredstava
– konstituisanje založnog prava na više poslovnih objekata
– nepoštovanje preuzetih obaveza prema radnicima

Sve ovo prema navodima manjinskih akcionara dovodi poèetkom godine do jednodnevne blokade žiro raèuna firme, po prvi put u istoriji poslovanja preduzeæa, što je jasan negativan poslovni signal partnerima i stanovništvu, koje sa budnom pažnjom prati dešavanja vezana za ovaj privredni subjekt od vitalnog znaèaja.

U moguænosti smo bili da pregledamo i informaciju o izvršenoj kontroli, da sagledamo sve èinjenice koje bi ukazivale na opravdanost permanentnog produžetka rokova za ispunjenje obaveza od strane Agencije.Meðutim gotovo u svim taèkama pomenute Informacije o izvršenoj kontroli ima brojnih nejasnoæa i sumnji u poštovanje Ugovora i poslovanja u skladu sa privrednim pravilima.

Mišljenja smo da i u preduzeæu “SRBIJA-TURIST“ a.d. iz Niša postoje svi razlozi koji ukazuju na štetne posledice usled nepridržavanja preuzetih obaveza na strani kupca.

Sindikalne organizacije u skladu sa Zakonom o štrajku nastavljaju sa protestnim okupljanjima i jasnim namerama da se intenziviraju štrajkaèke aktivnosti, tako da je pozicija Grada Niša najblaže reèeno nezavidna i neizvesna zbog problema sa smeštajnim kapacitetima èime se umanjuju moguænosti za pružanje kvalitetnih turistièkih usluga.

Kada se ima u vidu da je s pravnog aspekta ugovor o prodaji društvenog kapitala, istovremeno u jednom svom delu obligaciono-pravne prirode, da pored toga što stvara odrðena prava i obaveze meðu ugovornim stranama, na drugoj strani to je statusni ugovor i predstavlja neku vrstu akta o osnivnju subjekta privatizacije menjajuæi status, strukturu kapitala, oblik organizovanja, jasno je da proizvodi vrlo bitne pravne i faktièke posledice i samo nepoštovanje ugovora bili jedne, ili druge strane dovodi do ogromnih problema.

Kako je reè o pre svega formularnom ugovoru(ugovoru po pristupu)s raskidnim uslovom kada su u pitanju kupci pomenuta dva subjekta privatiѕacije, te da je raskidni razlog zbog nepoštovanja ugovornih obaveza davno nastupio, te da je po svemu sudeæi gotovo sigurno izvesno da kupci nemaju nameru da se pridržavju pruzetih obaveza i da na taj naèin negira principe privatizacije i legitimna prava manjinskih akcionara i pored produžetka rokova predviðenih za ispunjenje obaveza smatramo da je Agencija u obavezi da hitno raskine ugovor sa kupcima “SRBIJA-TURIST“ a.d. iz Niša i “Mlekare“ a.d. Niš, dostavi informacije Skupštinskom Odboru za privatizaciju.

Mi, Poslanici obavezujemo se da nakon raskida pomenuta dva ugovora povedemo zajednièku akciju sa svim zainteresovanim stranama na anuliranju štetnih pravnih posledica kako bi se time zaštitio interes Države i nastavio proces privatizacije dovoðenjem novih ozbiljnih strateških partnera.

U Nišu,
dana 22.02.2006. god.,

POSLANICI NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE
1. DEJAN RAJIÈIÆ
2. SLOBODAN ADžIÆ
3. MILKA SILAEV
4. DRAGAN STAMENKOVIÆ
5. BOŠKO RISTIÆ
6. ALEKSANDAR LAZAREVIÆ
7. GORAN ILIÆ

SHARE