Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Dodaci

Dodaci

1107
0
SHARE

Režimska vlada donela je odluku da, napokon, reši problem dugovanja države po osnovu neisplaæenih deèjih i materijalnih dodataka izdavanjem obveznica. Podsetimo da je država prestala da isplaæuje te dodatke još od marta 1998. godine i da je dug za deèje dodatke porastao na 3,980 milijardi dinara i za materinske dodatke na 266 miliona dinara. Politièki komentatori govore da je vlast povukla politièki potez i da uveliko teèe predizborna kampanja.

Meðutim, nas neæe interesovati politièki aspekt èitave ove kombinacije, veæ ekonomski. Pogledajmo, dakle, kako izgleda raèunica uraðena za period od 01.03.1998. – 14.07.2000. godine.

Na poèetku tog perioda, od kada nisu isplaæeni deèji i materinski dodaci, recimo na dan 15. mart 1998. godine tržišni kurs bio je 1 DEM = 5,10 din.; na dan 15.03.1999.godine tržišni kurs se poveæao na 1 DEM = 9,2 din, a godinu dana kasnije on je iznosio 1 DEM = 19 dinara. Dana 01.07.2000.g. kurs je veæ bio 22,5 dinara, a 14.07.2000.g. kupovni tržišni kurs popeo se na 24 dinara.

Radi lakše analize raèunaæemo tržišni kurs na kraju perioda od godinu dana, od kada nisu isplaæeni dodaci, zanemarujuæi pritom da je to, ipak, najveæi kurs za taj period. To znaèi da su u mesecu martu 1999. godine godišnji neisplaæeni deèji dodaci za 700.000 korisnika iznosili 1,705 milijardi dinara, što u devizama iznosi DEM 185,347 miliona (1705:9,2). Pošto ni u martu 2000.godine nisu isplaæeni deèji dodaci, koji su za tu godinu iznosili 1,705 milijardi dinara, onda se njihova realna vrednost smanjila na DEM 89,747 miliona, jer je kurs porastao na 19 dinara (1,705:19). Poslednja èetiri meseca mart – juli 2000. godine nije isplaæeno 568 mil. dinara što je po kursu od 22,5 dinara iznosilo DEM 25,262. Ukupan dug na dan 14.07. 2000. godine iznosio je 3,980 milijardi dinara ili realno, po kursu 1 DEM=24 din / taèno DEM 165,83 mil / 3,980:24 /.

Šta vidimo?

Da je država na kraju svake godine, ne, dakle, meseca, isplaæivala deèje dodatke, porodice bi primile zakljuèno sa julom mesecom 2000 godine realnu vrednost u iznosu od DEM 300,356 miliona (185,347 + 89,747 + 25,262). Ali ona je tek sada donela odluku da isplati zaostali iznos od Din 3,980 milijardi putem obveznica, što je na dan 14. jula 2000. godine iznosilo realno DEM 165,833 miliona (3,980 milijardi : 24). Znaèi, država je na kursnim razlikama uzela od deèjih dodataka realno DEM 134,523 miliona (300,356 – 165,833). Napominjem da je ovaj iznos mnogo veæi zato što smo uzeli najveæi kurs na kraju posmatranog godišnjeg perioda, umesto da smo meseène iznose ukupnih deèjih dodataka delili sa kursom u tom mesecu u kome su oni trebali da budu isplaæeni a, nažalost, nisu.

Istim postupkom za neisplaæenih 266 miliona dinara materinskih dodataka dobiæemo da je država uzela od majki najmanje DEM 7, 642 miliona.

Dakle, gledano za posmatrani period mart 1998 – jul 2000. godine, državna administracija je uzela na deèjim i materinskim dodacima DEM 142,165miliona. Naravno, ova cifra bi bila taèna samo kada bi država u julu mesecu odmah isplatila èitav iznos koji duguje. Meðutim, kako je država donela odluku da emituju obveznice u apoenima od 120, 1.200 i 4.000 dinara, na rok od 4 godine, sa kamatom u visini eskontne stope uveæane za 10%, to æe se tek na kraju 2.004 taèno znati pravi efekat ove finansijske manipulacije.

Uglavnom, bilo kako bilo, deca i majke su izgubili najmanje DEM 142,165 miliona i nikada više neæe moæi da povrate ono što im je njihova država otela.

Kako æe deca i majke da imaju poverenja u svoju državu koja im bahato i nasilnièki uzima ono što im pripada?

Na kraju, pogledajmo šta je državna administracija mogla još da zaradi plasirajuæi na novèanom tržištu svakoga meseca po stopi od 6% meseèno nepreneta sredstva za deèje i materinske dodatke. Ako raèunamo uz meseènu isplatu kamate onda se taj iznos zarade penje na 617,446 dinara, a ako raèunamo konfornom metodom pripisa kamate na kamatu, onda se iznos u julu mesecu 2000. godine penje na 6,691 milijardi dinara.

Da je državna administracija taj iznos pretvorila u devize dana 14. jula 2000. godine dobila bi još DEM 25,726 miliona (617,446 : 24) ili konfornom metodom DEM 278,791 miliona (6,691 : 24). Sve sami milioni maraka od kojih se mnogim majkama koje za prvo dete primaju svega 142 dinara, sigurno veæ vrti u glavi.

Ali, to je igra velikih brojeva.

Velika igra Velikog Igraèa.

Majke i deca nisu važni. Nije važan ni prirodni priraštaj.

A politièke procene? One služe samo da se zabave dokoni.

Politika je ionako prolazna.

Velikog Igraèa uvek je više interesovala zarada.

Zbog toga je i otpoèeo èitavu ovu igru.

Igru za veliki dodatak.

SHARE