Početna Tekstovi
4827
1

             ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА ЗА 2016
             КОМПАНИЈЕ „ ЕР СРБИЈА“

 

Захваљујем се читаоцу који ми је доставио извештај ревизорске куће КПГМ, упућен акционарима ЕР СРБИЈЕ, о финансисјком извештају Компаније за 2016.годину.

Мада у поглављу ОДГОВОРНОСТ РЕВИЗОРА стоји :

„Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim pojedinačnim finansijskim izveštajima“.

Нисам успео нигде да прочитам стручно мишљење Ревизора о катастрофалној ситуацији у Компанији.

Нисам нигде прочитао стручни апел Ревизора да се хитно испита комплетно пословање Компаније и да се уведу ванредне мере у Компанију која драматично лоше послује, упркос свим политичким привилегијама које је добила и конкретним новчаним субвенцијама које непрестално долазе из нашег банкротираног државног буџета.

Али, у овом тексту се не бавим Ревизором, који брука нашу економску струку, јер прави извештај смути па проспи и удробљено-умрвљено, што је велики проблем већ пуне две деценије свих светских ревизора, које плаћају компаније да праве извештаје тако да ревизори нису одговорни за те ревизорске извештаје.

То је, свакако, морате да признате, прилично апсурдно и глупо, али у преварантском неолибералном капитализму тако се углавном понашају сви велики светски ревизори који су, према моме мишљењу, допринели финансијском банкроту неолиберализма, јер нису радили свој посао нити у духу са пословним моралом нити, пак,професионално.

У овом тексту нећу до детаља анализирати биланс стања и биланс успеха, јер то радим професионално за компаније које ме ангажују како би утврдили право стање здравља код пацијента, него ћу на најједноставнији начин, да грађани могу да разумеју, изнети саму суштину како послује ЕР СРБИЈА.

Сви подаци су званични за 31.12.2016.године.

АКТИВА

На страни Активе видим да Стална имовина износи -8,158 милијарди динара.
Ставку која мора да се испита је – Улагања на туђим некретнинама,постројењима и опреми у износу од – 1,274 млд. Дин.

Које су то туђе некретнине, постројења и опрема?
Зашто Компанија улаже на туђој имовини?
Који је пословни интерес из таквог улагања?
Коме припада та имовина на којој Компанија улаже?
Зашто баш код њих улаже?

Како је Компанија уложила у своја зависна друштва – 463,7 милиона динара, онда је мени потпуно несхватљиво да нема консолидованог биланса Компаније и за та њена зависна предузећа, него је дато Компанији да достави извештаје до 31.07.2017.године.
Зашто им је потребан толики рок?
У чему је проблем да се извештаји не раде са 31.12.2016?

На позицији – Остали дугорочни финансијски пласмани налазимо прилично велики износ од – 496,2 милиона динара.
Ко је добио финансијска средства Компаније?
Зашто?
Који су услови за коришћење тих средстава?
Да ли је тим средствима Компанија могла нешто боље да уради?

Обртна имовина Компаније износи – 14,719 милијарди динара.

Потребно је направити ревизију на ставкама – Купци у иностранству 1,267 милијарди динара , ко су ти купци и како се извршило обезбеђивање толиког новца Компаније, и на ставци – Потраживања из специфичних послова – 935 милиона динара, који су то специфични послови?

Такође, ставка – Остали краткорочни финансијски пласмани – 87,3 милиона динара мора да се преконтролише.
Који су то остали краткорочни финансијски пласмани?
Коме су отишли? Којије принос?
Зашто баш њима?

Билансна ставка – Готовински еквиваленти и готовина износе :

– Девизни рачуни…………………………………742 милиона динара
– Орочене девизе………………………………9.277 милиона динара
– Текући рачуни……………………………………433 милиона динара
– Девизна благајна……………………………………9 милиона динара
– Динарска благајна………………………………….3 милиона динара
УКУПНО ……………………………………………..10.464 милиона динара

Ревизор наводи да је Компанија орочила код комерцијалних банака у Србији 79,2 милиона долара до јуна 2017 по камати од 0,4% – 2,2%.

Зашто је Компанија орочила слободна девизна средства?
Зашто по тако ниским каматама?
Да ли се тај слободан девизни новац могао паметније да уложи?

Активна временска разграничења износе – 471 милион динара.
Да ли су то обрачунати и ненаплаћени приходи или унапред плаћени трошкови?
Ако су ненаплаћени приходи, како ће се наплатити тај велики износ?
Ако су унапред плаћени трошкови, зашто и коме се унапред плаћају?

 

ПАСИВА

Капитал Компаније је – 6, 845 милијарди динара или 57 милиона евра

Губитак из ранијих година – 29,747 милијарди динара или 247.891.667 евра.

Нераспоређена добит 105 милиона динара или 875.000 евра.

Дугорочне обавезе 29,489 милијарди динара или 245.741.667 евра.
Краткорочне обавезе 16,306 милијарди динара или 135.883.333 евра.

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ КОМПАНИЈЕ …………..381.625.000 ЕВРА

 

Губитак изнад висине капитала износи – 22,999 милијарди динара или 191.658.333 евра.

КОМПАНИЈА ВИШЕ НЕМА КАПИТАЛ!
ГУБИЦИ СУ ИЗНАД КАПИТАЛА ЗА 191,6 МИЛИОНА ЕВРА
ОБАВЕЗЕ КОМПАНИЈЕ СУ 381,6 МИЛИОНА ЕВРА.

КОМПАНИЈА ЕР СРБИЈА ЈЕ – БАНКРОТИРАЛА!!!!

 

Где је отишао толики новац?

Погледајмо БИЛАНС УСПЕХА Компаније 31.12.2016

Пословни приходи………………………………35,336 милд.дин
Пословни расходи……………………………….35,655 милд.дин

Финансијски приходи……………………………2,972 милд.дин
Финансијски расходи ……………………………3,468 милд. Дин

Остали приходи………………………………….1,095 милд.дин
Остали расходи……………………………………..123 милиона дин.

НЕТО ДОБИТАК……………………………………..105 МИЛИОНА ДИНАРА
НЕТО ДОБИТАК………………………………………….875.000 ЕВРА

 

Како ће Компанија са профитом од 875.000 евра да покрије губитке изнад Капитала у износу од – 191,6 милиона евра?
Како ће Компанија са профитом од 875.000 евра да врати обавезе од 381,6 милиона евра?

Интересантна је ставка – Остали пословни приходи – СУБВЕНЦИЈЕ ДРЖАВЕ – из које сазнајемо да је држава Србија Компанији поклонилаа паре пореских обвезника у 2016 -4,974 милијарде динара или 41,45 милиона евра , док је у 2015 та субвенција износила – 5,92 милијарде динара или 48, 9 милиона евра.

За две последње године држава Србија је поклонила ЕР СРБИЈИ невероватних 90,35 милиона евра.

Одлуком Владе државна компанија Аеродром НИКОЛА ТЕСЛА је отписао у 2014 и 2015 мешовитој компанији ЕР СРБИЈА износ од 4,3 милијарди динара или 36 милиона евра.

Упркос томе што добијају субвенције од државе, што годинама не плаћају Аеродром и што се задужују на сваком кораку, ЕР СРБИЈА послује са губицима.

То јасно показује да је аранжман са арапском компанијом ЕТИХАД штетан по државу и да Вучићеве демагошке политичке приче су обичне лажи, које се све распрше пред суровошћу свих ових званичних података из пословања ЕР СРБИЈА, којом, као мањински партнер, што је незабележено у историји акционарских друштава, заправо, ортачких друштава , јер постоје само два оснивача, управља мањински власник.

Лудило Вучићево се пренело и на пословање компаније.
Мањински власник управља Компанијом и извлачи новац из Компаније.

Погледајмо ставку ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ :

– Трошкови закупа авиона……………………………3,038 милд дин
ЕТИХАД ништаније унео у Компанију, него је Компанија узела авионе на лизинг и отплаћује их Компанија, значи сви ми због државног дела власништва,
– Трошкови осталог закупа……………………………..573 милиона дин
Који је то закуп? На шта се односи?
– Трошкови провизија…………………………………….973 милиона дин
Зашто Компанија даје провизије? Коме?
– Трошкови рекламе и пропаганде…………………346 милиона дин
Зашто толика реклама када је у губицима?
– Трошкови интелектуалних и консалтинг услуга ……..702 милиона дин
Шта мислите ко ово узима?
– Остали расходи…………………………………………………….702 милиона дин
Иделана ставка за узимање новца.

Ако искључимо закупе, онда Компанија у 2016 издваја – 3,296 милд дин или 27,47 милиона евра за нешто што могу да назовем – извлачење новца из Компаније.

Новац из Компаније одлази и нико не контролише, где и коме одлази толики новац.

Погледајмо како се узимају провизије на добијеним кредитима.

Дана 15.09.2015 ЕА ПАРТНЕРС БВ је одобрио ЕР СРБИЈИ кредитну линију на пет година у износу од 56,539 милиона долара, али је Компанија повукла 52,836 милиона долара, док је разлика од 3,703 милиона долара или 6,55% износа отишло на – ТРАНСАКЦИОНЕ ТРОШКОВЕ?!!?

Шта су то трансациони трошкови, Вучићу?
Коме одлази тај новац?

Камата је 6,96%, што је троструко веће од камата на светским тржиштима.
Зашто је камата већа?

Али, прави бисер тек следи.

На ову велику камату од 6,96% годишње додаје се квартално увећање од 0,1725%.
То је годишње 0,5175%.
Како је уговор на пет година, увећава се камата од 6,96% за још 2,5825%.

Страшно!!!!
Скандал!!!

Банкар сам 34 године и десетине хиљада уговора сам склопио, али никада нисам видео да се уговорена велика каматна стопа надограђује кварталним увећањем.

Арапи су мајстори у трговини.
Видели су да је Вучић будала и да ништа не зна, да воли само да се слика, нахранили су му сујету и донели овако штетан уговор за нашу државу.

Коме одлази ових надограђених 2,5825%, Вучићу?

Није био довољан један уговор, па је направљен још један.
Некоме се осладило да узима провизије.
Коме?

Дана 20.05.2016. године склапа се нови уговор на 63 милиона долара, али се повлачи 58,873 милиона долара.
На име трансакционих трошкова од 6,55% узима се 4,127 милиона долара.

Ко је Вучићу узео 4,127 милиона долара?

Камат је поново 6,95 % и на то се надограђује квартална увећања.

Питање још једно за великог мешетара Вучића – зашто ЕР СРБИЈА узима два доларска кредита, када има орочено у нашим комерцијалним банкама -79,2 милиона долара?

Зашто Компанија на свој новац добија камату од 0,4% до 2,2%, док узима новац Арапа по цени 6,95% са надоградњом од 2,5825%?

Каква је ову суманута пословна политика Компаније?

Интересантно је да у јануарау 2017 Фонд за развој Републике Србије даје кредит ЕР СРБИЈИ у износу од 14 милиона евра на 18 месеци са каматом од 3,5%.
Које је гаранције Компанија дала Фонду, када више нема свог Капитала?
Да ли је Фонд за развој прегледао билансе банкротиране Компаније?
По ком критеријуму је ЕР СРБИЈА добила тај кредит од Фонда за развој?

Ако је држава Србија субвенцијама, опростом расхода и кредитима уложила у ЕР СРБИЈУ 200 милиона евра и ако се тим новцем у приватном бизнису могло да запосли 40.000 радника, док ЕР СРБИЈА има , све са сестринским фирмама, 2.450 радника, зашто држава улаже у Компанију која прави огромне губитке?

Прочитали смо пре неки дан да је губитик ЕТИХАДА преко 1,87 милијарди евра.
Колико је нашег новца отишло у те губитке?

Председник Надзорног одбора Компаније је градоначелник Синиша Мали.
Који се прославио у пљачкашкој приватизацији.
Који прича како ЕР СРБИЈА добро послује.
И који најављује отпуштања, јер желе да повећају профит Компаније.

Изнео сам пред нашу јавност ове поражавајуће, званичне податке.
Ревизор то није смео да саопшти.
Сада знамо шта је истина.
Сада имамо елементе за аргументоване нападе на издајнички режим.

Само конкретним подацима их морамо да победимо.
После победе ће сви бити изведени пред суд.
Судиће им се праведно.
Морају да одговарају са велиздају и уништавање економије.

Београд, 11.08.2017

 

1 KOMETAR

  1. „Ревизор наводи да је Компанија орочила код комерцијалних банака у Србији 79,2 милиона долара до јуна 2017 по камати од 0,4% – 2,2%.“

    Treba li podsetiti da se kurs dolara u junu mesecu strmoglavio?